Özel Güvenlik SınavıTest 05


1. Ziraat Bankasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I 4483 Sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanuna göre işlem yapılır
II Hakkında inceleme raporu düzenlenir
III Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir
IV Yargılanma iznini mülki idare amiri verir
V Savcı doğrudan doğruya dava açabilir

a) I, II, III, IV
b) I, II, III, IV, V
c) I
d) V
e) V
2. Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?

a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Görevli olduğu alan sınırları
d) Ülke geneli
e) Hiçbiri
3. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma

a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI
4. 4857 Sayılı İş Kanununa göre “Bu Kanun kapsamına gören iş yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (Md.47/1) Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8
5. Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?

I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti

a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV, V
d) IV
e) IV, V
6. Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

a) İş mahkemesinde dava açabilir
b) İşveren derneğinden yardım ister
c) İl özel güvenlik komisyonuna başvurur
d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açar
e) İç İşleri Bakanlığına başvurur
7. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I Kimlik sorma
II Parmak izi alma
III Üst ve eşya arama
IV Konut ve iş yeri arama
V El koyma
VI Müsadere
VII Yakalama
VIII Tutuklama

a) II, IV, VI, VIII
b) IV, V, VI, VII
c) I, III, V, VII
d) I, II, III
e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
8. Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan ÖGG için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 sayılı yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan şikayetçi değil ise sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir
9. Hırsızlık suçunun faalini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?

I Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır
II Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır
III Kasten yaralama suçu işlemiştir
IV Meşru müdafaa halindedir
V Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır
VI Kanun hükmünü icra etmiştir

a) I, II, III, IV, V, VI
b) I, III, V
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) IV, V, VI
10. Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi genel kolluğa bildirmek zorundadır?

a) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim etmek
b) Kaybedilmiş cüzdanı sahibine iade etmek
c) Önleyici arama sonucunu
d) Adli yakalama sonucunu
e) Yaka kartını yitirenleri
11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik görevlisi görev alanında önleme araması yapabilir
b) Özel güvenlik görevlisi görev alanında detektörle önleme araması yapabilir
c) Kamuya açık alanlarda üst araması Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre yapılır
d) Arama kişinin farklı cinsiyetindeki görevli tarafından da yapılabilir
e) Özel güvenlik görevlileri kamuya açkı alanlarda üst aramasını genel kolluğun gözetimi ve denetiminde yaparlar
12. Anayasanın bağlayıcılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa hükümleri, yasama organını bağlar
b) Anayasa hükümleri, yargı organını bağlar
c) Anayasa hükümleri, idare makamlarını bağlar
d) Anayasa hükümleri, kanuna aykırı olamaz
e) Anayasa hükümleri, kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır
13. Bir fiilin suç sayılması için hangi unsurların bulunması gerekir?

a) Kanunda yazılı olması
b) Ahlaka aykırı olması
c) Tehlikeli olması
d) İnsanları rahatsız etmesi
e) Zarar doğurması
14. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında suç işlenmesinden sonra, suçluyu yakalaması nasıl bir yetkinin kullanılmasıdır?

a) İdari
b) Adli
c) Önleyici
d) Mecburi
e) Hiçbiri
15. Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı ÖGG çalışamaz?

a) İş merkezlerinde
b) Fabrikalarda
c) Sağlık kuruluşlarında
d) Bankalarda
e) Benzin istasyonlarında
16. ÖGG’ne valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ÖGG görev yaparken kimliğini cebinde taşır
b) ÖGG kimliğini uygun gördüğü şekilde bulundurabilir
c) ÖGG kimliğini, görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takılması gerekir
d) Yönetmelikte bu konuda bir açıklama yoktur
e) Bu konudaki karar komisyona aittir
17. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirinin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir
18. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?

a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır
d) Hepsi
e) Hepsi
19. Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarındandır?

a) Saldırının haksız olması
b) Saldırının devam ediyor olması
c) Savunmanın zorunlu olması
d) Hepsi
e) Hepsi
20. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran ÖGG’ne hangi müeyyide uygulanır?

a) Bu konuda müeyyide yoktur
b) Bir milyar lira idari para cezası verilir
c) Şirket yetkilisine idari ceza verilir
d) Bir milyar lira para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir
e) Bir milyar lira para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir
21. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların özelliklerinden değildir?

a) Tutanağın içeriğini yansıtan başlığı olmadır
b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin öğreniliş şekli belirtilir
c) Tutanakta şüpheli, tanık, mağdurun açık kimlik bilgileri yer alır
d) Tutanakta konu yada olayla ilgili olan şahısların her birisinin detaylı olarak ifadeleri yer alır
e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir
22. Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?

a) Suçüstü hali söz konusu olmadır
b) Delilerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
e) Sanığın kaçma olasılığı olmadır
23. Eşkal tarifi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önem arz eder?

a) Şahsın yaklaşık olarak boyu ve kilosu
b) Şahsın varsa vücudunun görülebilir yerindeki dövmesi
c) Şahsın konuşmasındaki yöresel şivesi
d) Şahsın üstündeki takı ve ziynet eşyaları
e) Şahsın varsa, uzuv eksiklikleri
24. Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?

a) Tutanak
b) Not
c) Rapor
d) İfade alma
e) Zabıt
25. Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla, şahısların üzerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?

a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Arama tutanağı
e) Arama tutanağı
26. Özel güvenlik görevlililerinin ister kendileri olsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun, emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

a) El koyma tutanağı
b) Zapt etme tutanağı
c) Arama tutanağı
d) Hiçbiri
e) Hiçbiri
27. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
c) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
d) Suç kovuşturmak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek
28. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

a) Suça el koymak
b) Olay yerini muhafaza etmek
c) Genel kolluğa bilgi vermek
d) Delilleri toplamak
e) Delilleri toplamak
29. Devriye memurlarında aşağıdaki teçhizatlardan hangisi bulunmaz?

a) Silah
b) Düdük
c) X-Ray cihazı
d) Cop
e) Not defteri
30. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerinden değildir?

a) Yaya devriye
b) Mobil devriye
c) Bisikletli devriye
d) Otogar devriye
e) Atlı devriye
31. Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Cins
b) Şekil
c) Ebat
d) Kalite
e) Renk
32. Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergah boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Hepsi
e) Hepsi
33. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin adli görevlerindedir?

a) Kaybolanlara, yer, yol soranlara yardım etmek
b) Bölgesinde boş ve terk edilmiş yerleri kontrol etmek
c) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak
d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi yakalamak
e) Hiçbiri
34. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?

a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
35. Görme, koklama, dokunma, duyma, ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine …………………. denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma
36. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir?

a) Başlık
b) Giriş
c) Sonuç
d) Hepsi
e) Hepsi
37. Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleşmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?

a) Normal kapsül
b) Patlayıcı madde
c) Elektrikli kapsül
d) Bomba
e) Bomba
38. Aşağıdakilerden hangisi bomba çeşitlerinden değildir?

a) Anında ateşlenen bombalar
b) Gecikmeli ateşlenen bombalar
c) Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar
d) Dinamit
e) Hepsi
39. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a) Fünye, patlayıcı, TNT, saat
b) Fünye, patlayıcı, tel
c) C4, mekanizma, fitil
d) Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
e) Hiçbiri
40. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde türlerinden değildir?

a) Afyon ve türevleri
b) Kokain ve türevleri
c) Asetik uyuşturucular
d) Kenevir ve türleri
e) Sentetik uyuşturucular
41. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının özelliklerinden değildir?

a) İrade ve mantık ile önlenmeyen uyuşturucu kullanma isteği
b) Uyuşturucu maddenin giderek artan dozda kullanılmasının engellenememesi
c) Kişinin uyuşturucuya fiziki ve ruhi olmak üzere tam bağımlılığı
d) Sürekli uyuşukluk hali
e) Hal ve hareketlerinde tutarsızlık
42. Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sedafitler
b) Barbituratlar
c) Trankilizanlar
d) Amfetaminler
e) LSD
43. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

a) Saldırgan gruplar
b) Anlamlı gruplar
c) Anlamsız gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış gruplar
44. Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?

a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içinden bir şahsı almak için
d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri
45. Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?

a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda
46. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Bu maddeler amacı dışında ve gerekli önlemler alınmadan kullanılmamalıdır
b) Bu maddeler topluluk uyarılmadan kullanılmalıdır
c) Bu maddeler eğitim görmüş ve yetkili personel tarafından kullanılmalıdır
d) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsa kullanılmamalıdır
e) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekilde yararlanmak için rüzgarın yönü ve hızı iyi hesaplanmalıdır
47. Yasadışı toplumsal olayların hepsi zaten aniden ortaya çıkmış olaylar değildir. Belli bir geçmişi ve hazırlık dönemi vardır. Hazırlık safhasında rol alanlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında rol alır?

a) Haberleşme grupları
b) Duygusal gruplar
c) Finansal gruplar
d) Köylü grupları
e) Göç grupları
48. Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıklarının özelliklerinden sayılmaz?

a) Her zaman yardımlaşmaya hazırdırlar
b) Bu tür kalabalığın faaliyeti geniş ölçüde denetimsizdir
c) Seyredilecek bir olay varsa görmek amacıyla toplanmışlardır
d) Tehlikeli ve saldırganlardır
e) Dikkatlerin odaklandığı nokta tesadüfen ortaya çıkmıştır
49. Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur
b) Taraftarlık kanalı ile ortak düşünce vardır
c) Hareketlerinin bir kısmı önceden tahmin edilebilir
d) Teşkilatlanmaya ve müşterek etkinliklere yatkın olurlar
e) Kuralların caydırıcılığı sebebiyle temkinli davranmaya yatkındırlar
50. Ortak kolaylıkları paylaşmaya çalışan kalabalıklara; rastgele kalabalıklar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?

a) Gişe önünde sıra bekleyenler
b) Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekleyenler
c) Bankada işlemlerini halletmeye çalışanlar
d) Mağaza vitrinlerine bakan insanlar
e) Mağaza vitrinlerine bakan insanlar
51. Polisiye bir özellik taşıyan, toplumsal olaylarda yer alan, toplantılardaki, gösteri yürüyüşlerindeki, mitinglerdeki ve grevdeki kalabalıklara ne ad verilir?

a) Organize aktif kalabalıklar
b) Organize olmayan pasif kalabalıklar
c) Sanatsal etkinlik kalabalıkları
d) Spor seyircileri
e) Hiçbiri
52. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi stresin belirtilerindendir?

I Saldırganlık ve kayıtsızlık
II Korkulu rüyalar
III Karamsarlık, kendini küçük görme
IV Durgunlaşma çökkünlük hali

a) I, II
b) I, III
c) I, II, III
d) I, II, III, IV
e) I, II, III, IV
53. Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?

a) İletişimde muhatabımıza karşı durmak
b) Muhatabımızın kişiliğinin elverdiği ölçüde ve dengeli bir şekilde beden teması
c) Temsil ettiğimiz role uygun kıyafetler giymek
d) Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek
e) Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek
54. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hiçbiri
55. Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?

a) Hamile bayanlar
b) Kalp pili takılı olan şahıslar
c) Kafatasında metal aparat takılı olanlar
d) Bacağında metal aparat takılı olanlar
e) Hiçbiri
56. Aşağıdakilerden hangisinde metal detektörlerin çalışma prensibi doğru olarak verilmiştir?

a) X ışınları göndererek metalden geri yansımasını algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
b) Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
c) Kızılötesi enerji yayarak metalden geri yansıyan enerjiyi algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
d) Metalden yayılan kızılötesi enerjiyi algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
e) Detektörün uç kısmına yerleştiren bir güçlü mıknatısla çekim kuvveti oluşturmak suretiyle metal cismi tespit ederler
57. Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?

a) Cihazın hassasiyeti artar ve daha güçlü bir sinyal alınır
b) Kısa devre yoluyla elektrik çarpmasına neden olur
c) Statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihaz yanlış alarm verir
d) Statik elektrik üreterek cihazın elektronik devreleri bozulur
e) Daha yüksek sesli-ışıklı alarm üreterek pili daha çabuk biter
58. Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerinden değildir?

a) Haberleşme kısa olmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
e) Hiçbiri
59. Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?

a) Hedef seçimi
b) Buluşma
c) Saldırının planlanması
d) Saldırı
e) Kaçış
60. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilmeyecek hususlardandır?

a) Korunan kişi etrafında 360 derece koruma sağlanmalıdır
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır
c) Koruma personelinin silahının emniyeti, kazaya sebebiyet verilmemesi için kapalı olmalıdır
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
e) Koruma amiri korunan kişiye bir saldırı anında vücudunu siper etmelidir
61. Tek araçlı koruma düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanılıştır?

a) Tehdit edilme derecesi az olan önemli kişilere yapılır
b) Koruma görevlisi korunan kişinin yanına oturur
c) Tüm koruma sorumluluğu bir koruma görevlisindedir
d) En basit şekilde bir koruma düzenidir
e) Hiçbiri
62. Korunan kişinin seyahatlerinde kullanılan araçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Yoldaki otostopçular kesinlikle araca alınmamalıdır
b) Araç mümkün olduğunca kapalı bir yere park edilmelidir
c) Araç park edilirken güvenli oluşu sebebiyle mümkün olduğu kadar dar yollara girilmelidir
d) Çevresinde birkaç kişi bulunan, yol kenarına park etmiş diğer araçlardan uzak durulmalıdır
e) Hiçbiri
63. Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Önemli kişinin hayatını her türlü tehlikeden korumak
b) Gülünç duruma düşmekten korumak
c) Utandırıcı duruma düşmekten korumak
d) Soğuktan korumak
e) Hiçbiri
64. Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş-çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi
65. Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?

a) İç halka
b) Ara halka
c) Orta halka
d) Dış halka
e) Hiçbiri
66. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VİP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VİP’i utandırıcı durumlardan korur
67. Aşağıdakilerden hangisi araçla koruma düzeninde konvoyun büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?

a) Yol durumu
b) Tehdit düzeyi
c) Eldeki kaynaklar
d) VİP’in istekleri
e) Hiçbiri
68. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
c) Aracın motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
d) VİP oto sürücüsü VİP’in kapısını açar
e) Hiçbiri
69. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yanık üzerine salça sürülmez
b) Hasta tehlike olmadığı sürece taşınmaz
c) Hastaya kalp masajı yapmadan önce nabzına bakılır
d) Hasta bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır
e) Hasta bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır
70. Boyun kırığı şüphesi olan hastalarda ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boyunluk takılması
b) Sedye ile taşıma
c) Kucaklayarak taşıma
d) Acilen hastaneye götürmek
e) Kol ve bacaklardan tutarak taşımak
71. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı hastalara kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır?

a) Battaniye ile örtme
b) Soluk alıp almadığını kontrol etme
c) Nabzına bakma
d) Su içirme
e) Hiçbiri
72. Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Kolonyalı su içirme
b) Ağrı kesici ilaç içirme
c) Ayağa kaldırma
d) Hiçbiri
e) Hiçbiri
73. Aşağıdakilerden hangisinin sara krizinde yapılması doğrudur?

a) Çenesinin açılması
b) Su içirilmesi
c) Vücuduna zarar gelmesinin engellenmesi
d) Hastayı tokatlamak
e) Yüzüne su serpmek
74. Göğüs kısmına yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?

a) Yabancı cismi çekip çıkartmak
b) Suni solunum yapmak
c) Hava yolunun açıklığını sağlamak
d) Göğüste delik varsa kapatmak
e) Kanamayı durdurmak
75. Şok durumunda hastaya hangi pozisyon verilmelidir?

a) Yan yatış
b) Yüz üstü yatış
c) Sırt üstü yatış
d) Sırt üstü yatırılır, ayaklarının altına yastık konularak yükseltilir
e) Sırt üstü yatırılır, ayaklarının altına yastık konularak yükseltilir
76. Bilinç kaybı olan hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?

a) Yan yatar pozisyonda
b) Yüzü koyun yatar pozisyonda
c) Oturur pozisyonda
d) Sırt üstü yatar pozisyonda
e) Yarı oturur pozisyonda
77. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

a) ABC kontrolü
b) Ambulans çağırmak
c) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yaptırmak
78. Aşağıdakilerden hangisi sıcak su yanıklarında ilk yapılması gerekendir?

a) Pansuman yapmak
b) Yoğurt sürmek
c) Diş macunu sürmek
d) Soğuk su uygulamak
e) Merhem sürmek
79. Suni solunum nedir?

a) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmadır
b) Solunumu durmuş olan kimseye dışardan hava takviye etmektir
c) Kalbi duran kimseye kapalı kalp masajı yapmaktır
d) Hastanın kendi kendine solumasıdır
e) Hava bulunmayan ortamda yapılan solunumdur
80. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?

a) Hareketle artan ağrı
b) Hassasiyet
c) Kanama
d) Şekil bozukluğu
e) Bulantı
81. Olay yerindeki delil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Olay yerinden alınan deliller genellikle ıslak zeminde olur
b) Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtalarına olay denir
c) Kanunun cezalandırdığı fiile delil denir
d) Deliller olayı temsil edici ve mantıklı olmalıdır
e) Olay yerinden alınan kıl hiçbir zaman delil olamaz
82. Olay yerinde delillerin kaybolmaması ve olay yerini korumak amacıyla aldığımız tedbirlere aykırı hareket edenlere ne yapılmalıdır?

a) Tedbirlere uymaları yönünde trafik cezası uygulanabilir
b) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk olmadığı için vatandaşın alınan tedbirlere uyma zorunluluğu yoktur
c) Olay yerinde tedbir alınmaz, bu genel kolluğun görevidir
d) Tedbirlere uymayanlar tedbirlere uymaları için ikaz edilir, gerekiyorsa zor kullanılır
e) Şahıslar olay yerindeki tedbirlere uymaları için ikaz edilir, ancak zor kullanılamaz
83. Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale eden ilk ekibin olay yerinde alacağı tedbirlerden değildir?

a) İlgili birimlere ve haber merkezine bilgi verir
b) Suç işlenmesi devam ediyorsa gerekli müdahaleyi yapıp olay sona erdirilir
c) Yaralı varsa ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse ambulans ve itfaiye çağırır
d) Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar
e) Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar
84. Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin karakteristik özelliklerinden değildir?

a) Görünmez oluşları
b) Benzemez oluşları
c) Tasnif edilebilir oluşları
d) Değişmez ve değiştirilemez oluşları
e) Hepsi
85. Olay yerine bulanan yaralıya/yaralılara bir an önce acil müdahale yapılması gerektiği hallerde, izlenilmesi gereken usul aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I Olay yerine giriş çıkışlarda aynı hat kullanılmalıdır
II Olay yerine kesinlikle kimse alınmaz
III Olay yerine mağdur yakınları alınır
IV Olay yerine sadece sağlık görevlileri alınır

a) I, IV
b) III
c) II, III
d) I, II, III
e) Hepsi
86. Öldürme, soygun yada yaralama gibi olaylardan, olay yerinde bulunan cam parçalarının üzerinde faile ait hangi deliller bulunabilir?

a) Parmak izi
b) Kan
c) Tükürük
d) Saç
e) Hepsi
87. Olay yeri incelenmesi ile ilgili en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Topluluğun dağıtılması
b) Basın mensuplarının dinlenmesi
c) Maddi suç delillerini tespit etmek
d) Olay yerine emniyet şeridi çekmek
e) Olay yerinde kirlenmeyi sağlamak
88. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?

a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmalı
d) Hayal ürünü olmamalı
e) Olay içinde yer almalı
89. Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Delilleri tespit etmek
b) Delilleri belgelemek
c) Transferi sağlamak
d) Bilimsel yöntemlerde araştırma ve inceleme yapmamak
e) Delilleri ambalajlamak
90. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?

a) Parmak izi
b) Ayak izi
c) Avuç izi
d) Kan
e) Kan
91. Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Açık arazide çömelmek
b) Deniz kıyısından uzaklaşmak
c) Enerji hatlarından uzaklaşmak
d) Duvar dibine çömelmek
e) Duvar dibine çömelmek
92. Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?

a) Tatlı ve kokuludur
b) Parlayıcı ve kokuludur
c) Renkli ve tatlıdır
d) Renksiz, kokusuz ve tatsızdır
e) Parlayıcı, kokulu ve tatlıdır
93. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru, kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
94. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijenle ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
95. Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?

a) Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır
b) Dışarı çıkmak için koşuşturulur
c) Doğalgaz, elektrik ve su vanaları kapatılır
d) Balkona çıkılır
e) Pencereden aşağı atlanır
96. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?

a) Su - Karbondioksit
b) Halon gazları - D tozu
c) Köpük - Kuru kimyevi toz
d) D tozu - Çok amaçlı kimyevi toz
e) Halon gazları - Köpük
97. Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

a) Patlama
b) Yanma
c) Yangın
d) Detenasyon
e) Hiçbiri
98. Karbondioksitin birinci derece söndürme ektisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Soğutma
b) Zayıflatma
c) Boğma
d) Engelleme
e) Hiçbiri
99. Elektrik malzemeleri - motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Gazlı söndürme
b) Suyla söndürme
c) Kuru kumla söndürme
d) Kuru tozla (mesafe hesabıylsöndürme
e) Hiçbiri
100. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

a) Çevre güvenliğini almak
b) Güvenlik şeridi oluşturmak
c) Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
d) Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
e) Araç giriş - çıkışlarını düzenlemek
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...