Kervan Guvenlik 40.Online Özel Güvenlik Sınavı


1. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?

a) Kapalı devre kamera sistemi
b) X-ray cihazı
c) Kapı tipi metal detektör
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Biyometrik sistemler
2. X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?

a) İnsan üzerinde saklanmış kesici aletler
b) Valiz içerisine yerleştirilmiş silah
c) Çantaya saklanmış uyuşturucu
d) Kutuya konulmuş patlayıcı maddeler
e) Plastik malzemeyle sarılmış bıçak
3. Aşağıdakilerden hangisi kişileri birbirinden ayırt edici biyometrik bir unsur değildir?

a) Parmak izi
b) Göz retinası
c) Boy-kilo endeksi
d) İnsan sesi
e) Yüz
4. I Kartlı geçiş sistemi
II X-ray cihazı
III Metal detektörü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli şahısların giriş-çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III
5. Kişilerin korunma ihtiyaçlarını karşılayan özel güvenlik faaliyetleri, genel kolluk birimlerinin görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlamaktadır. Hem genel kolluk birimlerinin iş yükünün azalması ve kolluk görev/hizmet kalitesinin yükselmesi, hem de özel güvenlik hizmetleri vasıtasıyla kişilerin korunma/güvenlik ihtiyacının karşılanması şeklinde gerçekleşen bu süreç, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılabilir?

a) Yetki devri
b) Yok sayma
c) Güven
d) İşbirliği
e) Sorun çözme
6. Bir kapı tipi metal detektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?

a) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
b) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde ayarlamak
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metal eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal detektörleri her şart altında, her türlü metalik nesneye alarm üretir.
7. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri, kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

a) Polis ve bekçilerin
b) Jandarma ve askerlerin
c) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
d) Belediye başkanı ve belediye meclisinin
e) İl genel meclisinin
8. Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?

a) Özel güvenlik müdürüne
b) Özel güvenlik şirketine
c) Genel kolluk amirine
d) Özel kolluk amirine
e) İşletme müdürüne
9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği, genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?

a) Suçu önleme
b) Suçla mücadele
c) Güvenlik maliyeti
d) Yaptırım gücü
e) İş güvenliği
10. Kendisini başkasının yerine koyma diye özetlenen anlayışa ne denir?

a) Empati
b) Sempati
c) Entropi
d) Sosyopati
e) Antipati
11. İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?

a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı
12. Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?

a) Açık gömlek yakası
b) Boyasız ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Bakımsız diş, tırmak
e) Ütülü pantolon, gömlek
13. Uzaktan ve yakından en iyi seçilen renkler hangileridir?

a) Kırmızı-yeşil
b) Yeşil-mavi
c) Portakal-yeşil
d) Kırmızı-mavi
e) Sarı-kırmızı
14. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte bulunması gereken özelliklerden değildir?

a) Zekâ kapasitesi verilenleri anlayacak seviyede olmak
b) Açık, sade anlatmak
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmak
d) Dikkatlice bakmak, dinlemek
e) İletişime açık olmak
15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?

a) Cümle kuramama
b) Bazı harfleri çıkaramama
c) Yanlış cümle-kavram kullanma
d) Gürültülü ortam
e) Giyim-kuşam, görünüş
16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden değildir?

a) Dil ve anlatım güçlükleri
b) Dinleme eksikliği
c) Kullanılan cihazlar
d) Anlama eksikliği
e) Bilgi eksikliği
17. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

a) Dinlememe
b) Ders veren öğretmenin ses tonu
c) Yorgunluk
d) Utanma
e) Önyargılar
18. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?

a) Devamlı soru sormak
b) Ben diliyle konuşmak
c) Tercih hakkı tanımak
d) Her hatayı anında kişinin yüzüne söylemek
e) Karşıdakine yardım etme fırsatı vermemek
19. Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açmaz?

a) Konunun etrafında dolaşma
b) Muhataptan bilgileri gizleme
c) Muhatabı alaycı bir şekilde övme
d) Müphem ifadeler kullanma (Müphem: Belirsiz)
e) Muğlâk ifadeleri açıklama (Muğlâk : Anlaşılması güç)
20. Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.
21. Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?

a) Soğukkanlı olup öfkeli anlarda iletişim kurulmamalıdır.
b) İyi bir iletişim için insanları olduğu gibi kabul edip onların olumlu davranışlarını onaylamak gerekir.
c) İnsanlara değer verdiğimizi, onlara göstermeliyiz.
d) Problemi değil, insanları karşımıza almalıyız.
e) Her zaman doğruyu söylemeli ama her doğru, her yerde söylenmemelidir.
22. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yapabileceği durumlardan değildir?

a) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
b) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
c) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması halinde yakalama
d) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin görev mahalli dışında yakalanması
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
23. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma konusunda doğru bir tanımlamadır?

a) Zor kullanma yetkisi, bütün kamu görevlileri tarafından kullanılabilen bir yetkidir.
b) Özel güvenlik personeli görev alanı dışında da zor kullanabilir.
c) Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile zorun derecesini, kuvveti kullanan görevli kendisi takdir ve tayin eder.
d) Kolluk görevlisi kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalarak saldırıda bulunabilir.
e) Zor kullanmada direnişi etkisiz hale getirmek koşuluyla "ölçülülük" şartı aranmaz.
24. Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.
b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.
25. "Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde (1) bedeni kuvvet, (2) ve kanuni şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir." Cümlesinde boş bırakılan (1), (2) ve (3) nolu boşluklara sırayla gelmesi gereken doğru ifade hangisidir?

a) (1) kademeli olarak artan nispette - (2) maddi güç - (3) silah
b) (1) kademeli olarak azalan nispette - (2) maddi güç - (3) silah
c) (1) kademeli olarak artan nispette - (2) somut güç - (3) silah
d) (1) kademeli olarak artan nispette - (2) maddi güç - (3) ateşli silah
e) (1) ve orantısız olarak artan nitelikte - (2) maddi güç - (3) silah
26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?

a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma
b) Görevli olduğu terminal veya istasyona gelenlere kimlik sorma
c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma
e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma
27. Aşağıdakilerden hangisi "arama" ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?

a) Arama, adli ve önleme araması olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Arama, yapıldığı yer itibariyle de isimlendirilebilir.
c) Kişilerin üstlerini ve eşyalarını teknik araçlarla kontrol etme ve kimlik sorma da bir arama işlemidir.
d) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.
e) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi veya aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
28. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
b) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
d) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama
29. Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?

a) Yaralama suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi
b) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrol altına alınması
c) Genel kolluk kuvvetlerince bir kişinin kimlik tespiti amacıyla durdurulması
d) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması
e) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi
30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin "eşya"ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?

a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
b) Aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden eşyayı emanete alma
c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme
d) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
e) Suçta kullanılan eşyayı muhafaza altına alma
31. Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?

a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması
c) Suça konu eşyanın tespiti veya suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
d) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkarılması
e) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması
32. Aşağıdakilerden hangisi "önleme araması"nın amaçları arasında yer almaz?

a) Suçların işlenmeden önce önünü almak
b) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek
c) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek
d) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak
e) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak
33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir "kontrol işlemi" değildir?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
c) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme
e) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma
34. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?

a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek
e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak
35. Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.
36. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?

a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.
c) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
d) Nokta görevi süresince personel, yerine personel görevlendirmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.
37. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir?

a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.
b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
c) Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.
e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde derhal ilkyardım yapılmalıdır.
38. Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?

a) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
b) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
c) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
d) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı incelenmelidir.
e) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
39. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?

a) Nokta görevi belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
c) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görev devretmeden görev yerinde ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.
40. Aşağıdakilerden hangisi "şüpheli bir davranış" olarak tanımlanamaz?

a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi
41. Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan değildir?

a) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler
b) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler
c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler
e) Tutanağın düzenlenme tarih ve saati
42. Aşağıdakilerden hangisi "grup" kavramını bilen özel güvenlik görevlisinin kazanmış olduğu davranıştır?

a) "Biz" duygusunun olduğunu bilerek ferdi hareketlerden kaçınması gerektiğini bilir.
b) Grup içerisinde heyecan ve etkileşimin yüksek olduğunu bilerek tahrik edici davranışlardan kaçınmayı bilir.
c) Her an provokasyona gelebilecekleri için kontrol altında tutulmaları gerektiğini bilir.
d) Bireylerin sorumluluk duygusu ile hareket etmeyeceğini bilerek dikkatini gruba yoğunlaştırması gerektiğini bilir.
e) Hepsi
43. "Kalabalık" kavramını bilmek özel güvenlik görevlisine ne kazandırır?

a) İçerisinde her türlü kişi tipi olduğunu bilir.
b) Davranışlarının kestirilemeyeceğini ve her an provoke olabileceklerini bilir.
c) Geçici olarak bir araya geldikleri için uyarılarının dikkate alınacağını bilir.
d) Kontrol altında tutulmalarının kolay olduğunu bilir.
e) Hepsi
44. Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların, güvenlik görevlilerinin müdahale ederek zor kullanmasını sağlamak amacıyla yapmış oldukları taktiğe ne ad verilir?

a) Takdir
b) Tepki
c) Korku
d) Tahrik
e) Eylem
45. Aşağıdaki kriterlerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?

a) Kapalı alan - yoğunluğu düşük mühimmat
b) Sprey - 1 metreden yakın mesafeden sıkmak
c) Kapalı alan - dozaj hesaplamak
d) Açık alan - rüzgar yönü hesaplamak
e) Hepsi
46. Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasına ne ad verilir?

a) Söylenti
b) Sirayet (yayılma)
c) Tesir altında kalma
d) İrade
e) Hiçbiri
47. "Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan araç" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Baret
b) Gaz süzgeci
c) Kask
d) Gaz maskesi
e) Miğfer
48. Özel güvenlik görevlisinin toplumsal eylemlerde/etkinliklerde aşağıdaki kişi tiplerinden hangisine karşı dikkatli olması ve özel tedbir alması gerekir?

a) Destekleyiciler
b) Seyirciler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
49. "Göz yaşartıcılar ve bu amaçla kullanılan araçların" özelliklerini bilen özel güvenlik görevlisinin davranışı nasıl olmalıdır?

a) Göz yaşartıcıların etkisinin geçici olduğunu bilir, panik yapmaz
b) Kendisi maruz kaldığında, gözlerini ovuşturarak etkisini geçirir.
c) Gaz maskesi süzgecini yenilemeden, birden fazla kullanabilir.
d) Direnişe ve saldırılara son veren kişilere de göz yaşartıcı kullanır.
e) Göz yaşartıcı spreyi ağız, burun ve kulak içine sıkabilir.
50. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanmada uygulaması gereken taktikler arasında yer almaz?

a) Dağıtılması gereken topluluğa karşı zor kullanmaya, son çare olarak başvurulmalıdır.
b) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suç işleyeni yakalama olmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
e) Müdahale ekibi belli bir düzen ve disiplin içerisinde hareket etmelidir.
51. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları ortamda huzuru bozmak, kızıştırmak, panik yaratmak isteyen grupların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

a) Aşağılama
b) Yazılı ve sözlü tahrik
c) Ateşli silah kullanılması
d) El silahları kullanma
e) Hepsi
52. Koruma görevinin dört önemli aşamasından biri de muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için "tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak"tır. Aşağıdakilerden hangisi tehlike konusunda sorulacak sorulardan değildir?

a) Tehlike nedir?
b) Tehlike kimden gelir?
c) Tehlike nereden gelir?
d) Tehlike, nasıl saldırıya dönüşür?
e) Tehlike nereden gelmez?
53. Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Önemli kişi her ortamda korunmamalıdır.
b) İkametgâhlardan çıkışlar rutin olmamalıdır.
c) İşyerinden çıkışlar rutin olmamalıdır.
d) Önemli kişinin programı yalnzca bilmesi gerekenlere iletilir.
e) Önemli kişi her ortamda korunmalıdır.
54. Yüzye yüz koruma yoktur. Her şey teröristin lehine olmakla beraber, saldırıyı önleyici bir takım yöntemler geliştirilebilir. Koruma organizasyonunun amacı sürpriz unsurun yok edilmesi ve bütün olasılıkların düşünülerek planlanmasıdır. Suikastları önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Yakın ve uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b) Önemli kişiye balistik yelek giydirilmelidir.
c) Saldırı anında önemli kişinin vurulmaması için çelik levha içeren çanta ve kalkanlar kullanılmalıdır.
d) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar kolay olmalıdır.
e) Önemli kişiye ulaşan kişilerin bir tehlike oluşturmalarını engellemek için güvenlik çemberleri kurulmalıdır.
55. Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz.
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır.
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir.
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır.
56. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden değildir?

a) Uyanık ve şüpheci olmak
b) Girişimci ve sağduyulu olmak
c) Haberleşmeye önem vermemek
d) Sistemli olmak
e) Rutin işlerden kaçınmak
57. Koruma görevine ilişkin her türlü ......................... ve .............. önceden hazırlanmalıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerde yazılı hangi kelimeler uygun düşer?

a) telefon / plan
b) araç-gereç / alternatif plan
c) araç-gereç / kroki
d) plan / proje
e) araç-gereç / şemsiye
58. Aşağıdakilerden hangisi koruma amirinin görevlerinden değildir?

a) Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır.
b) Korunan kişinin sekreteri ile irtibat kurarak program hakkında bilgi akışını sağlar.
c) Koruma personelinin görev planlamasını yapar.
d) Görevlendirmede personelin kabiliyetini ve becerisini göz önünde bulundurur.
e) Önemli kişinin aracının sol arkasında oturur.
59. Önemli kişinin programı öncesinde güzergâhın analiz edilmesi ile taktiksel değerlendirme yapılarak hangi yolun alternatif olduğuna karar verilir. Burada amaç, gidilecek mevkide veya bölgede korunan kişi için ................ oluşturmaktır. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) kısa bir yol
b) güzel bir yer
c) konforlu bir yer
d) güvenli bir yer
e) hızlı bir yol
60. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.
61. Kesilen bir elde toplardamar kanamasının özelliği ve bu duruma müdahale şekli nedir?

a) Kanama fışkırır tarzdadır. Müdahale sonrası el, kalp seviyesinden yukarı kaldırılır.
b) Kanama fışkırır tarzdadır. Müdahale sonrası el, kalp seviyesinden aşağı indirilir.
c) Yavaş sızar tarzdadır. Müdahale sonrası el, kalp seviyesinden yukarı kaldırılır.
d) Yavaş sızar tarzdadır. Müdahale sonrası el, kalp seviyesinden aşağı indirilir.
e) Hiçbiri
62. Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında yapılmaz?

a) Hava yolunun açık tutulması
b) Ateş düşürücü tedavi
c) Suni solunum
d) Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamışsa tutulup çekilmesi
e) Kalp masajı
63. Hangisi yaralının solunumuna katkı sağlayan temel yaşam desteğidir?

a) Yüzükoyun yatırılıp baş yana çevrilerek soluk yolunun açık tutulması
b) Geriye kaçan dilin çekilerek solunum yolunun açılması
c) Ağız içerisindeki kan, kusmuk gibi maddelerin çıkarılması
d) Nefes borusunun girişini tıkayan takma diş protezlerinin alınması
e) Hepsi
64. Hangi kanama durumunda, kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?

a) Kulaktan kan gelmesi
b) Beyin kanaması
c) Mide kanaması
d) Yüzeysel deri kesikleri
e) İdrardan kan gelmesi
65. İlkyardım sırasında yapılması uygun olmayan hangisidir?

a) Kalp atımı var mı diye kontrol etmek
b) Hastanın karnının doyurulması
c) Soluk alıp vermediğinin kontrolü
d) Solunum yolunun kontrolü
e) Hastanın durumunun daha kötüye gitmemesi için çaba göstermek
66. İlkyardım yapmak için yaralının mutlak surette ortamdan uzaklaştırılması gereken durum hangisidir?

a) Can güvenliğini tehlikeye sokan yoğun zehirleyici ve boğucu duman bulunan kapalı ortam
b) Hareket halindeki taşıt
c) Hastane acil servisi
d) Yağmur altında ıslanılan açık alan
e) Yaralı yakınında meraklıların bulunması
67. Bir yaralıda kalp atışı tespit ediliyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmamalıdır?

a) Solunum yolunu kapatan bir cisim var mı diye kontrol edilmesi
b) Suni teneffüs
c) Hastanın rahat nefes alacağı pozisyona getirilmesi
d) Kalp masajı
e) Yaralının öldüğünün kabul edilmesi
68. Solunum ile alınan ve yaşam için şart olan gaz hangisidir?

a) Etil klorür
b) Karbondioksit
c) Etilen
d) Azot protoksit
e) Oksijen
69. Fazla miktarda alkol almış bir kimsede hangi belirtiler beklenmez?

a) Halsizlik ve uygu hali
b) Neşelenme ve hareketlilik
c) Sağlıklı bir şekilde karar verme konsantrasyon artışı
d) Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlık
e) Sıkıntı hali ve ağlama
70. Kalp krizi geçiren kişinin daha rahat solunumunu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Çevresindeki kalabalık uzaklaştırılır.
b) Rahat bir pozisyonda kalması sağlanır.
c) Kravat, gömlek düğmeleri, kemer gevşetilir.
d) Açık havaya çıkarılarak dolaştırılır.
e) Temiz hava girmesi için cam açılır.
71. Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yakalama emri düzenleyemez?

a) Cumhuriyet savcısı
b) Sulh ceza hakimi
c) Mahkeme
d) Adli kolluk
e) Özel kolluk
72. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması kimin iznine bağlanmıştır?

a) Cumhuriyet başsavcısı
b) Vali
c) Belediye başkanı
d) Özel güvenlik komisyonu
e) İçişleri Bakanı
73. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki kanunlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi vermez?

a) Türk Medeni Kanununun 981.maddesi
b) Borçlar Kanununun 52.maddesi
c) Türk Ceza Kanununun 24.maddesi
d) Türk Ceza Kanununun 25.maddesi
e) Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16.maddesi
74. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi görev süresince üzerinde kimlik kartı taşımamanın müeyyidesidir?

a) Çalışma izninin iptali
b) Çalışma iznini yenilememe
c) Kimlik kartının iptali
d) Göreve son verme
e) Kanunda sayılı yetkileri kullanamama
75. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin Ceza Muhakemesi Kanununun 90.maddesine göre yaptığı yakalama ne tür bir yakalamadır?

a) Kimliksiz olmaktan yakalanması
b) Tutuklama yakalaması
c) Suçüstü yakalaması
d) Yakalama emri üzerine yapılan yakalama
e) Önleyici yakalama
76. Ceza Muhakemesi Kanununun 90.maddesine göre yapılan yakalama işlemi hangi anayasal hakka bir müdahaledir?

a) Mülkiyet hakkı
b) Seyahat özgürlüğü
c) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
d) Kanunilik ilkesi
e) Masumiyet karinesi
77. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki yerlerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı çalıştırılmasına veya silahlı olarak görev yapmasına izin verilen yerlerdendir?

a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Sağlık tesisleri
c) Hava meydanları
d) Talih oyunları işletmeleri
e) İçkili yerler
78. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini gerekirse elle arama
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
e) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve üstlerini arama
79. Türk Ceza Kanununa göre bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

a) Cebir
b) Tehdit
c) Şantaj
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
e) Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
80. Türk Ceza Kanununa göre kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?

a) Görevini yaptırmamak için direnme
b) Kamu görevini engelleme
c) Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
d) Orantısız güç kullanma
e) Görevli memura hakaret
81. Özel güvenlik görevlilerinin, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya hakkında uyguladığı işlem, hangi anayasal hakkın kullanılmasını sınırlamaktadır?

a) Konut dokunulmazlığı
b) Haberleşme özgürlüğü
c) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
d) Mülkiyet hakkı
e) Zilyetlik hakkı
82. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabileceği veya taşıyabileceği silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye hangisi yetkilidir?

a) Vali
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) İl özel idaresi
d) İl genel meclisi
e) İl daimi encümeni
83. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olayları en seri vasıtayla bildirmesi gereken kolluk birimlerinden biri olabilir?

a) Orman muhafaza memuru
b) Gümrük muhafaza memuru
c) Kır bekçisi
d) Jandarma
e) Köy bekçisi
84. I Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.
II Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
Yukarıdaki cümleler, Türk Ceza Kanunundaki hangi temel ilkeyi ifade eder?

a) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
b) Cezaların şahsiliği ilkesi
c) Masumiyet karinesi
d) Eşitlik ilkesi
e) Adil yargılanma ilkesi
85. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini arama yetkisini kullanması sırasında tehlikede olan öncelikli hak, Anayasamıza göre hangisidir?

a) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Seyahat özgürlüğü
d) Adil yargılanma hakkı
e) Masumiyet karinesi
86. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi veya kuruluş yöneticilerinin karşılaşacağı yaptırım/yaptırımlar hangiledir?

a) Sadece idari para cezası
b) Hapis veya adli para cezası
c) Sadece hapis cezası
d) Sadece adli para cezası
e) Özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamama
87. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kim/kimler yetkilidir?

a) Sadece İçişleri Bakanlığı
b) Sadece valilikler
c) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
d) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
e) EGM Teftiş Kurulu başkanlığı
88. Türk Ceza Kanununa göre zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

a) İşkence
b) Eziyet
c) Kasten yaralama
d) Taksirle yaralama
e) İnsanlık dışı muamele
89. 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin bir özelliği olarak ifade edilebilir?

a) Kamu güvenliğini tamamlamak
b) Özel güvenliğin yolunu açmak
c) Güvenlik hizmetlerinde genel kolluğa yardımcı olmak
d) Özel kolluğu yaygınlaştırarak asayişin sağlanmasına yardımcı olmak
e) Yeni istihdam imkanları sağlamak
90. Aşağıdaki fiillerden hangisi Türk Ceza Kanunu bakımından işkence suçu oluşturur?

a) Şüpheliye hakaret etme
b) Şüphelinin vücudunda kemik kırılmasına yol açma
c) Şüpheliye küfür etme
d) Şüpheliyi uzun süre ayakta tutma
e) Şüpheliyi uykusuz bırakma
91. Aşağıdakilerden hangisi "eroin" maddesinin vücuttaki etkilerinden sayılmaz?

a) Göz bebeklerinde küçülme (gözlerin boş bakması)
b) Geveleyerek konuşma
c) Konsantrasyon ve dikkat zorluğu yaşamak
d) Ayakta durmakta zorluk çekmek
e) İnsanlarla iyi iletişim kurmak
92. Günlük yaşantıda ve argoda; "altın tozu, göz tozu, beyaz kız, neşe pudrası, şans tozu" gibi adlandırılan uyuşturucu madde türü hangisidir?

a) Amfetamin
b) Meskalin
c) Kokain
d) LSD
e) Captagon
93. "Seylâp" kavram olarak aşağıdaki hangi doğal afetle ilgilidir?

a) Deprem
b) Sel
c) Toprak kayması
d) Çığ
e) Hiçbiri
94. Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?

a) İhmal, kazalar, bilgisizlik
b) Yanıcı maddeler, oksijen
c) Su, KKT, CO2
d) İtfaiyeye haber vermemek
e) Hidratlar
95. Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoneri ifade eder?

a) Yangın ihbar sistemi
b) Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi
c) Parlama-patlama sistemi
d) Yangın sebepleri
e) Yanıcı maddenin cinsi
96. Elektrik akımı olan alanlarda aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi yanlıştır?

a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi, kuru maddelerde (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.
97. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içerisinde alınacak önlemlerden biri değildir?

a) Asansörü kullanmamalıyız.
b) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz.
c) Dolap, raf, pencere vb. uzak durmalıyız.
d) Okulda sağlam ise sıra altı ya da sıra yanına çökerek beklemeliyiz.
e) Hepsi
98. Doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sulu köpük
b) Köpük
c) Su
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı
99. LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz vanası kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
100. Köpükler, aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?

a) Rafineri, laboratuar, kimyasal madde depoları
b) Boya, vernik depo ve atölyeleri
c) Hava alanları, hangarlar
d) Trafolar
e) Akaryakıt depoları
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...