Özel Güvenlik Sınavı Test 04


1. Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılmaz?

a) Havaalanlarında bagaj kontrolü
b) Nakledilecek mahkumların aranması
c) Suç nedeniyle arama
d) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması
e) Kurum personelinin aranması
2. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder
b) Faili yakalar
c) Direnen faili etkisiz hale getirir
d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar
e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar
3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?

a) Sendikaya üye olmak hakkı
b) Hak arama hürriyeti
c) Dernek kurma hürriyeti
d) Haberleşme hürriyeti
e) Grev yapma hürriyeti
4. İl sınırları içerisinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?

a) Vali
b) Emniyet müdürü
c) Cumhuriyet savcısı
d) Belediye Başkanı
e) Jandarma komutanı
5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?

a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delilleri toplamak ve incelemek
d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek
e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
6. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir?

a) Polis
b) Jandarma
c) Sahil Güvenlik Teşkilatı
d) Belediye zabıtası
e) Hepsi
7. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

a) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
c) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
d) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
e) Hiçbiri
8. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir
b) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir
c) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
d) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir
e) Kimliğin kaybedilmesi halinde iş veren durumu derhal valiliğe bildirir
9. Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?

a) Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin aranması
b) Hükümlünün yakalanması için yapılan arama
c) Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde edilmesi için bir kimsenin aranması
d) Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması
e) Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama
10. Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delilerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır
e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?

a) Faili yakalamak
b) Yakanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye sevk etmek
c) Suç aletine el koymak
d) Olay yerini korumak
e) Olayla ilgili tutanak tutmak
12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?

a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
e) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek
13. Vali tarafından komisyon kararı aramaksızın hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

a) Konser
b) Toplantı
c) Para veya değerli eşya nakli
d) Sahne gösterisi
e) Kişi koruma
14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

a) Kamu haklarından yasaklı olmak
b) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
d) 18 yaşını doldurmuş olmak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
15. Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Adli sicil kaydı
c) Askerlik terhis belgesi
d) Özel güvenlik temel eğitim sertifikası
e) Sağlık raporu
16. 5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?

a) 3
b) 5
c) 6
d) 2
e) Süresiz
17. 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun” kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2330
b) 2559
c) 2495
d) 4857
e) 5442
18. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

a) Olay tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Tutuklama tutanağı
d) Arama tutanağı
e) Zapt etme tutanağı
19. Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a) Kardiyoloji
b) KBB
c) Göz
d) Psikiyatri
e) Nöroloji
20. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?

a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Kişisel görev
e) Adli görev
21. 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği hükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri
22. Özel güvenlik birimi ………. kararları ile kurulurken, özel güvenlik şirketi …….. kararı ile faaliyete geçer?

a) İl Koruma Komisyonu - Özel Güvenlik Komisyonu
b) Özel Güvenlik Komisyonu - İçişleri Bakanlığı
c) Özel Güvenlik Komisyonu - İl Koruma Komisyonu
d) İl Koruma Komisyonu - İçişleri Bakanlığı
e) Hiçbiri
23. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden değildir?

a) Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yankesicilik gibi olaylara duyarlı olmak
b) Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak
c) Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili kuruluşlara teslim etmek
d) Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak
24. Görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

a) Yanında bulunan haberleşme cihazlarıyla durum hakkında üstlerine bilgi verilmelidir
b) Sabotaj ihtimaline karşı paketi açıp kontrol etmelidir
c) Kalabalık varsa, kalabalığı o bölgeden uzaklaştırmalıdır
d) Çevre emniyetini alarak mahalli kolluğa bilgi vermelidir
e) Şüpheli pakete kimse yaklaştırılmamalıdır
25. Aşağıdakilerden hangisi tesisin giriş kontrol yöntemlerinden birisindir?

a) Güvenlik görevlisinin onaylaması yöntemi
b) Kapalı devre televizyon sistemi
c) Kart sistemi
d) Özel bilgiye sahip olma sistemi
e) Hepsi
26. Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir?

a) Sözlü rapor
b) Yazılı rapor
c) Görsel rapor
d) Elektronik rapor
e) Manyetik rapor
27. Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir
b) Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
c) Dükkan veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir
d) Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler gözlenmelidir
e) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir
28. Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?

a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Üst arama tutanağı
29. Özel güvenlik görevlilerinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine, gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

a) El koyma tutanağı
b) Zapt etme tutanağı
c) Arama tutanağı
d) Olay tespit tutanağı
e) Hiçbiri
30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?

a) Kelepçe
b) El feneri
c) Kamera
d) Cop
e) Telsiz
31. Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?

a) Anahtar kelepçe
b) Parmak kelepçe
c) Zincir kelepçe
d) Masonet kelepçe
e) Plastik kelepçe
32. Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?

a) Diz üstü kelepçeleme
b) Bir engele dayanarak kelepçeleme
c) Ayakta kelepçeleme
d) Sırt üstü yatırarak kelepçeleme
e) Yüz üstü yatırarak kelepçeleme
33. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?

a) Başlık - Giriş - Gelişme - Tarih ve saat - İmza - Sonuç
b) Başlık - Giriş - Tarih ve saat - İmza - Sonuç - Gelişme
c) Başlık - Giriş - Gelişme - Sonuç - Tarih ve saat - İmza
d) Tarih ve saat - Başlık - Giriş - Gelişme - Sonuç - İmza
e) Başlık - Tarih ve saat - Giriş - Gelişme - Sonuç - İmza
34. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

a) Dozimetre
b) Metal detektör
c) X-ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi
35. Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?

a) 50
b) 150
c) 25
d) 100
e) 75
36. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan ilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma
37. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

a) Duvarlara beton engeller
b) Tel örgüler
c) İkaz levhaları
d) Erken algılama uyarı sistemleri
e) Bariyerler
38. Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) Kontrol edilecek kişi metal detektörlere yönlendirilmelidir
b) Kontrol edilecek kişiler metal detektörlere 1 metre mesafede bekletilerek alınır
c) Kişi metal detektörlerden geçmeden ikinci bir kişinin geçişine de müsaade edilir
d) Metal detektörlerin hassasiyeti isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir
e) Metal detektörler sadece metalleri algılama özelliğine sahiptir
39. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?

a) Kapalı devre kamera sistemi
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Kapı detektörü
d) Telsiz
e) El detektörü
40. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

a) Metal algılama sistemi
b) Uyuşturucu madde algılama sistemi
c) Patlayıcı tarama sistemi
d) Duman algılama sistemi
e) Hiçbiri
41. Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) Uyku hali
b) Denge kaybı
c) Konuşma bozukluğu
d) Bulantı-kusma
e) Hepsi
42. Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası nedir?

a) 118
b) 177
c) 112
d) 110
e) 155
43. Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda yapılması gereken nedir?

a) Acilen hastaneye götürmek
b) Kol ve bacaklarından tutarak taşımak
c) Sedyeyle taşımak
d) Boyunluk takılması
e) Kucaklayarak taşımak
44. Sara krizinde hangi davranışlar yapılır?

a) Kolonya koklamak
b) Vücuduna zarar vermesi engellenir
c) Su içirilir
d) Çenesi açılır
e) Suni teneffüs yapılır
45. ‘‘Herhangi bir kazada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı gelinceye kadar, hayat kurtarılması amacıyla olay yerinde tıbbi araç-gereç olmadan yapılan uygulamaya ………denir’ cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Acil tedavi
b) İlk yardım
c) Müdahale
d) Operasyon
e) Gözlem
46. Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Hasta uyutulur
b) Alkollü içecek içirilir
c) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
d) Hızlı ve sert masaj yapılır
e) Yoğun sıcak masaj yapılır
47. Aşağıda belirtilen durumların hangisinde kişilere kalp masajı yapılır?

a) Çarpıntısı olana
b) Şoka girene
c) Kalbi durana
d) Kalp hastasına
e) Kalbi delik olana
48. Enfeksiyon riski yüksek olan yara aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çok kirli derin yaralar
b) Dikişleri ayrılmış yaralar
c) Ateşli silah yaraları
d) Kenarları muntazam olmayan yaralar
e) Hepsi
49. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?

a) Hareket ile artan ağrı
b) Şekil bozukluğu
c) Hareket kaybı
d) Ödem ve kanama nedeniyle morarma
e) Hepsi
50. “Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel, geçici bilinç kaybına……..denir” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Koma
b) Şok
c) Bayılma
d) Havale
e) Sara krizi
51. Zehirli yılan ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Zehrin kana karışmasını engellemek için ısırık yerinin 3-5 santimetre üst ve altından turnike uygulanır
b) Isırık yeri kesilerek zehrin kana akmaması sağlanır
c) Isırık yerinin üzerine buz kesesi konur
d) Isırılan kişi hareket ettirilmeden sedyeyle sağlık kuruluşuna sevk edilir
e) Yaranın üzerine sıcak suyla masaj yapılır
52. “Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması ve kopması ile sonuçlanan olaylara……… denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çıkık
b) Burkulma
c) Kırık
d) Yanık
e) Zehirlenme
53. Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kan izleri
b) Boş mermi kovanları
c) Kanlı gömlek
d) Deri parçası
e) Ayak izi
54. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?

a) Kağıt parçaları
b) Ayak izi
c) Parmak izi
d) Ruj izi
e) Mendil
55. Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?

a) Olayın meydana geldiği yer
b) Olay yerinin yakın çevresi
c) Olay yerinin geniş çevresi
d) Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir
e) Hiçbiri
56. Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabileceği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Olay
b) Olay yeri
c) Delil
d) Bulgu
e) Hepsi
57. İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına failin kimliğinin tespitine, şüpheli, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayan, laboratuarda bilimsel yöntem ve tekniklerle işlem gördükten sonra, soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad verilir?

a) Maddi delil
b) Parmak izi
c) Tutanak
d) İz ve emare
e) Teşhis
58. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunabilecek maddi delillerdendir?

a) Kimyasal deliller
b) İzler
c) Fiziksel deliller
d) Biyolojik deliller
e) Hepsi
59. Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?

a) Kan
b) Kıl
c) Barut atığı
d) Tükürük
e) İdrar
60. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

a) Değişmez
b) Değiştirilemez
c) Benzemez
d) Tasnif edilebilir
e) Tasnif edilemez
61. Olay yeri inceleme ekibi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) Uzmanlık gerektirmez
b) Bilimsel yöntem ve usullerle çalışır
c) Uzman ekiptir
d) Teknik donanıma sahiptir
e) Alanında özel eğitim almıştır
62. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?

a) Heyelan
b) Deprem
c) Yıldırım düşmesi
d) Sel
e) Hepsi
63. Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir?

a) Konut ve iş yerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız
b) Sigorta yaptırmalıyız
c) Su-elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz
d) Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız
e) Hepsi
64. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem veya kayma sebebiyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum
65. Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutma
c) Rüzgarı önüne alarak kullanma
d) Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürme
e) Hiçbiri
66. Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangın algılama sistemi
b) Yangın ihbar sistemi
c) Yıldırımdan korunma sistemi
d) Parlama - patlama tespit sistemi
e) Deprem tespit sistemi
67. LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çakıl
b) Kuru kimyevi toz
c) Köpük
d) Su
e) Hiçbiri
68. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

a) Yağmurlama sistemi
b) Kuru tozlu söndürme sistemi
c) Köpüklü söndürme sistemi
d) Koruyucu söndürme sistemi
e) Sabit yangın söndürme sistemi
69. Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?

a) Kuru kimyevi toz (KKT)
b) Halokarbonlar
c) Su
d) CO2
e) Köpük
70. Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

a) Doğalgaz yangınları
b) Orman yangınları
c) Elektrik yangınları
d) LSD yangınları
e) LPG yangınları
71. Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir?

a) Anında ateşlenen bombalar
b) Gecikmeli ateşlenen bombalar
c) Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar
d) Dinamit
e) Hepsi
72. Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerindendir?

a) Otobüs terminalleri
b) Toplu taşıma araçları
c) Tren istasyonları
d) Kamu kurum kuruluşları
e) Hepsi
73. Aşağıdakilerden hangisi taşıma, darbe, sürtünme ve hararet gibi etkilere karşı en hassas olan patlayıcı maddedir?

a) TNT
b) Nitro gliserin
c) Dinamit
d) C4
e) Hiçbiri
74. Aşağıdakilerden hangisi bomba kullanarak eylem yapma nedenlerinden birisi değildir?

a) Ülke ekonomisine zarar vermek
b) Toplumda panik, korku ve tedirginlik yaratmak
c) Sansasyonel eylem yapmak
d) Eylem sonucunda bombanın çok az ,iz ve delil bırakması
e) Mevcut teknolojiden yararlanma isteği
75. “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına………….denir.” cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sempati
b) Jest-mimik
c) Beden dili
d) Empati
e) Taklit
76. Ast-üst ilişkileri aşağıdaki hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?

a) Örgüt içi iletişim
b) Kitle iletişimi
c) Kişi içi iletişim
d) Kişiler arası iletişim
e) Hiçbiri
77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden değildir?

a) Duyarsızlık
b) Beden dili
c) Alınganlık
d) Korkular
e) Kararsızlık
78. “İnsanların ve hayvanların gözlenebilen hareketlerine ………… denir.’’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) İçgüdü
b) Tavır
c) Davranış
d) Hareket
e) Amaç
79. “Dil, inanç, değer, norm davranışları ile bir nesilden diğer bir nesle aktarılan ve maddi öğelerden oluşan bir bütündür” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) İnanç
b) Değer
c) Kültür
d) Gelenek
e) Görenek
80. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır?

a) Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak
b) Provokasyona gelmemek
c) İkna edici - inandırıcı-profesyonel olmak
d) Tarafsız olmak
e) Diyalog kurmak
82. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

a) Kitle
b) Seyirci
c) Grup
d) Teşkilat
e) Küme
83. ‘‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanının etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz ve hareketlere ………..denir.’’ Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan
84. Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

a) Seyirciler
b) Destekleyiciler
c) Atılganlar
d) Provokatörler
e) Tesir altında kalanlar
85. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?

a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi
86. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?

a) Hakaret
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı arttırmak
e) Hepsi
87. Toplumsal olaylara müdahale sırasında göz yaşartıcı maddeye maruz kalan kişilerde geçici süre ile aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

a) Öksürük ve mide bulantısı
b) Ağız ve burun salgılarında artış
c) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma
d) Nefes darlığına sebep olma
e) Hepsi
88. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli yere……… denir? Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kritik nokta
b) Boğma noktası
c) Riskli nokta
d) Hedef noktası
e) Ölü noktası
89. Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı tekniklerdendir?

a) Korunan şahsa geçerken ateş etmek
b) Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak
c) El bombası kullanmak
d) Uzun menzilli silahla ateş etmek
e) Hepsi
90. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?

a) Pratik zekalı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Medyatik olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli
91. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

a) Saldırının planlanması
b) Kaçış
c) Hedefle konuşma
d) Hedef seçimi
e) İstihbarat toplama
92. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadı ile yapılan eylemlere ne denir?

a) Bozma
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Tehdit
93. Yakın koruma ekibinde bulunmaması gereken görevli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özel kalem müdürü
b) Koruma amiri
c) Ekip amiri
d) Koruma görevlileri
e) Ekip sürücüsü
94. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

a) İşyeri koruma
b) Konut koruma
c) Yakın koruma
d) Gizli koruma
e) Özel koruma
95. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?

a) Kişisel nedenler
b) Ekonomik nedenler
c) Psikolojik nedenler
d) Biyolojik nedenler
e) İdeolojik nedenler
96. Aşağıdaki araçlardan hangisi resmi konvoy düzeninde yer almaz?

a) Ambulans
b) Yedek makam aracı
c) Trafik eskortu
d) Öncü koruma aracı
e) Basın-yayın aracı
97. Korunan önemli kişiye yönelik bir saldırı anında koruma görevlilerinin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Önemli kişi saldırının ters istikametine doğru, güvenli bölgeye kaçırılmalıdır
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır
c) Koruma görevlileri önemli kişiyi saldırı alanından kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler
d) Saldırgana yakın olan iki koruma görevlisi baraj kurup kapama yaparak karşılık verir
e) Yanıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır
98. Aşağıdaki uyuşturucu maddelerden hangisi uyarıcı etkiye sahiptir?

a) Eroin
b) Morfin
c) Extacy
d) Toz esrar
e) LSD
99. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi
100. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında yer almaz?

a) Kokain ve türevleri
b) Afyon ve türevleri
c) Alkol ve türevleri
d) Kenevir ve türevleri
e) Sentetik uyuşturucular
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...