Kervan Guvenlik 39.Online Özel Güvenlik Sınavı


1. X-ray operatörlerinin kullandığı ve maruz kalınan radyasyon miktarını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Termometre
b) Dozimetre
c) Osiloskop
d) Barometre
e) Avometre
2. I Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III Metal detektörü

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili / izinli şahısların giriş-çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi kişileri birbirinden ayırt edici biyometrik bir unsur değildir?

a) Parmak izi
b) Göz retinası
c) Boy-kilo endeksi
d) İnsan sesi
e) Yüz
4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel çevre güvenlik ekipmanlarından değildir?

a) Bariyer
b) Araç kapanı
c) Tel örgü
d) Duvar
e) Ağaç
5. Bir kapı tipi metal detektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?

a) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde ayarlamak
b) Ziyaretçilerden cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metal eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal detektörleri her şart altında, her türlü metal nesneye alarm üretir.
6. Özel güvenlik kamu güvenliğini ................................... olmak üzere, hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla 5188 Sayılı Kanundaki koşullara uygun olarak alınan güvenlik tedbirleridir. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.

a) tanıyan mahiyette
b) yerine getirir mahiyette
c) sürdürür mahiyette
d) tamamlayıcı mahiyette
e) sağlar mahiyette
7. Özel güvenlik görevlisi; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında .................. ve ...................... hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.

a) genel koruma / güvenlik
b) özel koruma / sağlık
c) özel koruma / eğitimi
d) genel koruma / özel koruma
e) özel koruma / güvenlik
8. Özel güvenlik; yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

a) İdari
b) Adli
c) Önleyici
d) Siyasi
e) Trafik
9. Polis, silahlı icra ve inzibat kuvvetidir. Başka bir deyimle polis .................... ve ................. sağlayan, kamu düzeni bozulduktan sonra da tekrar yerine getirebilmek için gerekli önlemleri alan silahlı bir kuvvettir. Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kelimelerin aşağıda hangi seçenekte olduğunu işaretleyiniz.

a) kamu düzeni / güvenliğini
b) kamu sistemini / sağlığını
c) kamu hiyerarşisini / disiplinini
d) kamu siyasetini / siyaset bilimini
e) kamu sektörünü / harcamalarını
10. İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?

a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı
11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?

a) Karşıdakine akıl vermek
b) Seçim hakkı tanımak
c) Muhatabını utandırmak
d) Karşıdakini gözleriyle sürekli süzmek
e) Hataları yüzüne söylemek
12. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından (ögelerinden) değildir?

a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Empati
e) Alıcı
13. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için kaynakta olması gereken özelliklerdendir?

a) İnandırıcılık
b) Saygınlık
c) Güvenilirlik
d) Sevme-sevilme
e) Hepsi
14. I İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir.
II Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir.
III Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.
Yukarıdakilerden hangisi iletişimin "kanal" ögesi için uygundur?

a) I-II
b) II-III
c) I-III
d) I-II-III
e) Hiçbiri
15. Aşağıdakilerden hangisi hedef ögesinde bulunması gereken özelliklerdendir?

a) Hedef, iletişime açık olmalıdır.
b) Dikkatlice bakmalı, dinlemelidir.
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmalıdır.
d) Zekâ kapasitesi verilenleri anlayacak seviyede olmalıdır.
e) Hepsi
16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?

a) Albenisi yüksek mesaj
b) Soyut kavram ve olgular kullanmak
c) Anlaşılmaz bir konu
d) İhtiyaç duyulmayan, kullanılabilir olmayan mesaj
e) Mesaja fazla bilgi yükleme
17. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı ögesininin engelleyicilerinden değildir?

a) Başka şeylerle uğraşma
b) Dinleme
c) Yanındakilerin müdahalesi
d) Kaynağı sevmeme
e) Aşırı korku ve rahatlık
18. Empati nedir?

a) Kişinin karşıdaki kişiden nefret etmesidir.
b) Kişinin karşıdaki kişiye onu çok sevdiğini söylemesidir.
c) Kişinin karşıdaki kişi gibi hissetmesidir.
d) Kişinin karşıdaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır.
e) Hiçbiri
19. En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ses tonu
b) Olumlu kelimeler
c) Olumsuz kelimeler
d) Beden dili
e) Öğüt verme
20. Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beden dilimizi kullanarak - yazılı olarak
b) Beden dilimizi kullanarak - sözlü olarak
c) Otoritemizi kullanarak - sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak - yazılı olarak
e) Hiçbiri
21. İletişimde kaynaktan gelen iletiye karşı alıcının verdiği tepkiye ne ad verilir?

a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim
d) Kaynak
e) Empati
22. Yakalama; hukukumuzda "önleme yakalaması ve adli yakalama" olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir "önleme yakalaması"dır?

a) Henüz suç işlemiş bir kişinin yakalanması
b) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin yakalanması
c) Cezaevinden firar etmiş bir hükümlünün yakalanması
d) Üstünde yasa dışı silah ele geçirilen bir kişinin yakalanması
e) Bulaşıcı bir hastalık taşıdığı belirlenen bir kişinin yakalanması
23. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?

a) Konutta
b) Kamuya açık olmayan işyerlerinde
c) Otel odasında
d) İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta
e) Umumi veya umuma açık yerlerde
24. Aşağıdakilerden hangisi bir tesiste görevli özel güvenlik tarafından yapılan "kontrol işlemleri"ne dair doğru bir ifade değildir?

a) Kontrol, arama öncesi yerine getirilen bir ön tedbirdir.
b) Kontrol bir arama işlemidir.
c) Kontrol, bulunulan yerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir işlemdir.
d) Kişilerin üst ve eşya kontrolü, teknik araçlar ve detektörler kullanılmak suretiyle yerine getirilir.
e) Kontrol, güvenliği tehlikeye sokabilecek unsurların var olup olmadığını tespite ilişkindir.
25. Aşağıdakilerden hangisi kontrol sırasında özel güvenlik tarafından yapılabilecek işlemlerden değildir?

a) Suç unsuru tespit ettiğinde kolluğa bildirim yapma
b) Güvenliğini sağladığı yere gelenlere kimlik sorma
c) Güvenliğini sağladığı yerde şüphelendiği kişileri izleme ve tedbir alma
d) Yapılan işlem hakkında gelen kişiyi bilgilendirme
e) Şüphelendiği kişiyi durdurma ve üst araması yapma
26. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında Anayasamızda "ölçülülük" ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke doğrultusunda "zor kullanma" bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir?

a) Saldırı mevcut olmalı ve gerçekleşmelidir.
b) Direnişi kırmak amacıyla kullanılmalıdır.
c) Direnişi kıracak ölçüde kullanılmalıdır.
d) Orantılı olmalıdır.
e) Direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır.
27. "Devriye hizmetinin, taşıtla dolaşmak suretiyle yerine getirilmesine (1); devriye hizmetinin belirli standartlara sahip motosiklet kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine (2); devriye hizmetinin üniformalı personel tarafından yaya olarak yerine getirilmesine (3) denir. Devriye en az (4) personelden oluşur." Paragrafında numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) (1) motorize devriye - (2) motosikletli devriye - (3) yaya devriye - (4) üç
b) (1) motosikletli devriye - (2) motorize devriye - (3) yaya devriye - (4) iki
c) (1) motorize devriye - (2) motosikletli devriye - (3) yaya devriye - (4) iki
d) (1) motorize devriye - (2) motorlu devriye - (3) yaya devriye - (4) üç
e) (1) motorlu devriye - (2) motosikletli devriye - (3) yaya devriye - (4) iki
28. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ile bağdaşmayan bir tanımlamadır?

a) Devriye, genel güvenliği sağlamanın önemli yöntemlerindendir.
b) Devriye sadece suçlu sevki için görevlendirilen personeli ifade eder.
c) Kamu düzenini sağlamayı ve suçu önlemeyi amaçlar.
d) Devriye görevi değişik vasıtalar ve yöntemler kullanılarak icra edilir.
e) Devriye görevlisi, güvenlik açısından aynı zamanda bir başvuru ve yönlendirme merciidir.
29. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevini açıklayan doğru bir ifade değildir?

a) Nokta görevi sorumluluk alanı terk edilmeksizin icra edilir.
b) Nokta görevi ifa eden personel görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder ve gerekli tedbirleri alır.
c) Nokta personeli, görev yerini amirini bilgilendirmek suretiyle terk edebilir ve işini tamamladıktan sonra görev yerine döner.
d) Nokta personeli, görev yaptığı yere gelenler ile görüş alış verişinde bulunur.
e) Nokta personeli, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.
30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılan yakalama işlemi sonrasında eşya hakkında sadece genel kolluk tarafından yerine getirilecek bir tedbirdir?

a) Suç teşkil eden eşyayı belirleme
b) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
c) Delilleri belirleme ve emanete alma
d) Cumhuriyet savcısı talimatı ile el koyma
e) Suç teşkil eden eşyayı koruma altına alma
31. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "aramanın genel kuralları" bakımından doğru bir tanımlama değildir?

a) Üst araması kural olarak aynı cinsiyetten görevlilerce yerine getirilir.
b) Kanunda açıkça gösterilen haller hariç, önleme aramasının icra edilmesinde arama kararı aranmaz.
c) Rıza bulunması, aramayı hukuka uygun hale getirmez.
d) Denetim yapılacak haller ile durdurma ve kimlik sorma, arama kabul edilmez.
e) Önleme araması; kişinin görevi, unvanı ve sıfatına bakılmaksızın herkes hakkında uygulanabilir.
32. Aramanın uygulandığı yer, niteliği ve konusu bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arama şekli olarak kabul edilemez?

a) Adli arama
b) İşyerinde arama
c) Üst araması
d) Araçta arama
e) Valizi X-ray cihazından geçirme
33. "Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre icra edilen aramaya (1); ilgili yasal hükümler doğrultusunda bina ve tesislere girişte yapılan aramaya (2) denir. Arama sonucunda elde edilen suç unsuru eşya (3)." Paragrafında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) (1) adli arama - (2) önleme araması - (3) koruma altına alınır.
b) (1) önleme arama - (2) adli araması - (3) koruma altına alınır.
c) (1) yasal arama - (2) önleme araması - (3) müsadere edilir.
d) (1) önleme arama - (2) adli araması - (3) müsadere edilir.
e) (1) adli arama - (2) önleme araması - (3) alınır.
34. Zor kullanma yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Zor kullanma bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı da kapsar.
b) Görevin ifası sırasında direnişle karşılaşılması halinde direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Personel, kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın bir parçası değildir.
e) Personel, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir.
35. "Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette (1), (2) ve kanuni şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir." Cümlesinde boş bırakılan 1, 2, ve 3 numaralı yerlere sırasıyla gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) (1) bedeni kuvvet - (2) ağır güç - (3) ateşli silah
b) (1) bedeni kuvvet - (2) maddi güç - (3) otomatik silah
c) (1) bedeni kuvvet - (2) maddi güç - (3) silah
d) (1) yasal kuvvet - (2) maddi güç - (3) silah
e) (1) yasal kuvvet - (2) maddi güç - (3) ateşli silah
36. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olaya ilişkin düzenlenen tutanağın ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

a) Hakkında düzenlendiği konunun özelliklerini içermesi
b) Hakkında düzenlendiği konunun zaman bilgisini içermesi
c) Kişinin vergi numarasını içermesi
d) Düzenlenme zamanını içermesi
e) Konunun taraflarına ilişkin bilgiler içermesi
37. Özel güvenlik personelince yerine getirilen kontrol ve izleme hizmetleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi düzenlenebilecek tutanaklar arasında yer almaz?

a) Olay tespit tutanağı
b) Koruma altına alma tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Genel kolluğa teslim tesellüm tutanağı
e) Teşhis tutanağı
38. Olay yerinde yapılması gerekenlerin önem ve önceliği bakımından aşağıdakilerden hangisi önem taşımaz?

a) Delillerin tespiti ve incelenmesi
b) Suç faillerinin belirlenmesi
c) Kişinin cezasının infazı
d) Tanıkların tespiti
e) Olayın meydana geliş şeklinin belirlenmesi
39. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması ile ilgili yapılması gerekenlerden değildir?

a) Olaya ilişkin iz, eser, emare ve diğer bulguların koruma altına alınması
b) Olaya el koyacak kolluk birimlerinin belirlenmesi
c) Olay yerinin sınırları ile şüpheli ve tanıkların belirlenmesi
d) Kolluk personeli gelinceye kadar, olay yerine girilmesine izin verilmemesi
e) Yaralananlara ilişkin gerekli sağlık tedbirlerinin derhal alınması
40. Aşağıdakilerden hangisi bir şahsın "şüpheli" olarak değerlendirilmesine olanak veren bir bilgi olarak değerlendirilemez?

a) Kişinin kimliğininin belirlenememiş olması
b) Kişinin daha önce bir kaç kez kabahat fiili işlemiş olması
c) Kişinin eşkâlinin, genel kolluk tarafından bildirilen şüpheli tanımına uygun olması
d) Kişinin sorulan sorulara cevap vermek istememesi
e) Durdurma sırasında şüphe ve dikkat çeken hareketlerde bulunması
41. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin görevi sırasında meydana gelen şüpheli bir paket olayında özel güvenlik tarafından yapılması gerekenler arasında yer almaz?

a) Çevre güvenliğini alma
b) Olay sonrası olaya ilişkin şüphelileri ve kimlik bilgilerini belirleme
c) Kişileri olay mahallinden uzaklaştırma
d) Genel kolluğu haberdar etme
e) Olaya ilişkin ön araştırmaları yapma ve bilgi toplama
42. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden değildir?

a) İrade kalabalığı
b) Dinleyici kalabalığı
c) Dini amaçla bir araya gelen kalabalık
d) Lider kalabalık
e) Kızgın kalabalık
43. Toplumsal olaylarda kalabalığın liderleriyle veya toplantıya katılanlarla kurulacak olan etkili bir irtibat, güvenlik görevlisine aşağıdaki faydalardan hangisini sağlar?

a) Zorlayıcı yöntem kullanmadan grubu kontrol imkanı verir.
b) Zor kullanmayı kolaylaştırır.
c) Zor kullanıldığında grubun hangi yönlerden dağıtılacağı bilgisi elde edilmiş olur.
d) Hangi zor kullanma metodunun kullanılacağı konusunda kolaylık sağlar.
e) Dağıtılacak grupların yönünün belirlenmesi sağlanır.
44. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir? (Bu sorunun tüm cevapları doğru, ancak bir şekilde cevaplanması gerektiği için en yakın şık doğru olarak verilmiştir.)

a) Kapalı alanlara yoğunluğu düşük mühimmatlar (sprey vb.) tercih edilmelidir.
b) Araçlarda bulunan şahısları etkisiz hale getirmek için araç camlarını delebilecek fişekler kullanılmalıdır.
c) Aracın içerisine göz yaşartıcı gaz yayıldıktan sonra kapılar açılarak şahıslar gazlı ortamdan kurtarılmalıdır.
d) Göz yaşartıcı maddeler direniş ve saldırısına son vermiş kişilere karşı asla kullanılmaz.
e) Kapalı alanlarda kullanıldığında mühimmatın dozajının iyi hesaplanması gerekmektedir.
45. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?

a) Kültürel normların kuralları işlemez.
b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.
c) Sosyal ilişkilerin kuralları işlemez.
d) Grup bağımlılığı geçicidir.
e) Hepsi
46. Grup üyelerini bir arada tutan, gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerinin kaynağı olan birlikte düşünme ve harekete geçme ruhune ne ad verilir?

a) Sorumluluk
b) Bütünleşme
c) Kolektif şuur
d) Ferdi hareket
e) Kişisellik
47. Aşağıdaki durumların hangisinde güvenlik görevlisi olayların büyümesinin sebebi olabilir?

a) Şartlar oluşmadan zor kullanıldığında
b) Yeterince personel olmadan müdahale edildiğinde
c) Seyirci grubun ayrılmasına müsaade edilmeden zor kullanıldığında
d) Grubun liderine hakaret edildiğinde
e) Hepsi
48. Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede yayılarak grubu etkisi altına alması olayına ne ad verilir?

a) Söylenti
b) Sirayet
c) Telkin
d) İrade zayıflığı
e) Hiçbiri
49. Aşağıdakilerden hangisi gaza maruz kalınan kapalı alanlarda yapılacak temizliklerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a) Camlar açılır.
b) Zemin suyla temizlenir.
c) Havalandırma varsa açılır.
d) Temizlik süresince maske ve eldiven kullanılır.
e) Zemin el süpürgesiyle süpürülür.
50. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda grupların kontrol altına alınmasında etkili olan hususlardan biridir?

a) Olayın yoğunluk derecesi
b) Kamuoyu
c) Hava durumu
d) Mekân ve zaman
e) Hepsi
51. Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?

a) Rektörün bilgilendirilmesi
b) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi
d) Rektörün izni alınmadan polis çağrılması
e) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi
52. Aşağıdakilerden hangisi koruma hukuku kapsamındaki koruma çeşitlerinden değildir?

a) Özel koruma
b) Konut ve işyeri koruma
c) Sanatçı koruma
d) Çağrı üzerine koruma
e) Yakın koruma
53. Kişi koruma, önemli kişinin; ikametgâhı ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde, güvenliğinin; koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile ....... saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere denir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 12
b) 16
c) 24
d) 18
e) 8
54. Önemli kişinin korunması sırasında boşluk bırakılmamalı ve koruma devamlı olarak yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi buna en uygun düşmektedir?

a) Önemli kişi aracında korunmalıdır.
b) Önemli kişi 24 saat esasına göre her yerde korunmalıdır.
c) Önemli kişi işyerinde korunmalıdır.
d) Önemli kişi evinde korunmalıdır.
e) Önemli kişi hareketli durumlarında korunmalıdır.
55. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ................ denir.

a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Kavşak noktaları
56. "Akli dengesizlik, fanatizm ya da ruhsal dengesizlik" yapılan saldırıların hepsi değilse de büyük çoğunluğunda görülen bir unsurdur. Suikastların asıl nedenleri devrimci, ekonomik vs. olsa da suikastçılar hemen her zaman ....................... olan şahıslardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Psikolojik sorunları
b) Ekonomik sorunları
c) Siyasi sorunları
d) Parasal sorunları
e) İdeolojik sorunları
57. Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerde koruma düzenleri sırasında uygulanacak kurallardan değildir?

a) Merdiven ve yürüyen merdivende bir koruma önden çıkacak şekilde kontrol yapılmalıdır.
b) Korunan önemli kişi her zaman merdiven boşluğuna yakın yürütülür.
c) Önde ilerleyen görevli, korunan önemli kişinin basamaklara takılıp düşmesini engeller.
d) Merdivenlerde korunan önemli kişiyle halkın yanyana yürümesi engellenir.
e) Hiçbiri
58. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi koruma görevinin dört aşamasından değildir?

a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırganı yakalamak ve gözaltına almak
e) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
59. Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi ............................. dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmekdir. Yukarıdaki boşluğa hangisi uygun düşmektedir?

a) hızlı olarak
b) kademeli olarak
c) acele olarak
d) kontrollü olarak
e) yapay olarak
60. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Korunan kişi, utandırıcı durumlardan korunur.
61. İlkyardım sırasında yapılması uygun olmayan hangisidir?

a) Kalp atımı var mı diye kontrol etmek
b) Hastaya su içirmek
c) Soluk alıp verdiğini kontrol etmek
d) Solunum yolunu kontrol etmek
e) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
62. İlkyardım sırasında hangisi yapılır?

a) Hava yolunun açık tutulması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamışsa tutulup çekilmesi
e) Hepsi
63. Hangi kanamaya gazlı bezle bastırarak müdahale yapılmaz?

a) Yüzdeki deri kesiklerine
b) Kafa derisindeki kesiklere
c) Mide kanamasına
d) Kol ya da bacak üzerindeki yüzeysel kanamalara
e) Gövde cildindeki yüzeysel kesiklerdeki kanamalara
64. Bıçak yaralanması sonrası, bıçak saplı şekilde yara üzerinde duruyorsa ne yapılmalıdır?

a) Bıçak çıkarılır ve sevk edilir.
b) Önce tentürdiyot sürülür, sonra bıçak çıkarılır.
c) Bıçak çıkartılmaz, olduğu gibi hastaneye sevk edilir.
d) Bıçağın görünen kısmı kesilerek sevk edilir.
e) Pansuman yapılır.
65. Omurga yaralanmasında sevk edilecek hastanın pozisyonu ne olmalıdır?

a) Oturur durumda
b) Yüzükoyun durumda
c) Sırtüstü yatar durumda
d) Yan yatar durumda
e) Ayakta dik durarak
66. Trafik kazası olan ortamda, karayolu üzerinde yatmakta olan bir yaralıya ilkyardım öncesinde atılması gereken en önemli adım nedir?

a) Tutanak tutmak
b) Ambulansa haber vermek
c) Yeni oluşabilecek kazalara karşı güvenlik önlemi almak
d) Yaralıya moral vermek
e) Kazaya sebep olanı bulmak
67. Bir yaralıda solunum durduğu anda ilk olarak ne yapılır?

a) Solunum yolunu kapatan bir cisim var mı ya da yaralının dili geriye kaçmış mı diye kontrol edilir.
b) Suni teneffüs yaptırılır.
c) Kalp masajı yaptırılır.
d) Suni teneffüsle birlikte kalp masajı yapılır.
e) Yaralının öldüğü kabul edilir.
68. Kesilen bir kolda atardamar kanaması nasıl olur?

a) Fışkırır tarzda
b) Yavaş yavaş
c) Sızma şeklinde
d) Kırmızı noktalar halinde
e) Hiçbiri
69. Bacakta diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için damar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır?

a) Ayak sırtı
b) Diz arkası
c) Topuk arkası
d) Kasık iç kısmı
e) Diz kapağı
70. Kendiliğinden burnu kanayan birine ne yapılır?

a) Başı geriye yaslanır.
b) Başı öne eğilir.
c) Burnuna pamuk veya gazlı bez tıkılır.
d) Burun kanatları sıkılır, soğuk su ile yüzü yıkanır.
e) Kanama durdurucu tedavi başlanır.
71. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 4857 Sayılı İş Kanununun amacını en iyi şekilde ifade eder?

a) İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek
b) İşçilerin işverene karşı hak ve sorumluluklarını belirlemek
c) İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler ile ilgili temel kuralları ortaya koymak
d) İş uyuşmazlıklarında işçi ve işveren arasındaki problemlere çözüm getirmek
e) İşyerlerinin ve işçilerin faaliyet konularını belirlemek
72. 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş ilişkisinde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaması hangi ilkeyi/yasağı ifade eder?

a) Eşit davranma ilkesi
b) Sosyal devlet ilkesi
c) Halkçılık ilkesi
d) Kötü muamele yasağı
e) Hukuk devleti ilkesi
73. 4857 Sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde iş mahkemesinde dava açabilir?

a) 8 gün
b) 15 gün
c) 1 ay
d) 45 gün
e) 2 ay
74. 4857 Sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması için sözleşme süresinin en az ne kadar olması gerekir?

a) 6 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay
e) 30 ay
75. 4857 Sayılı İş Kanununa göre; işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedemez?

a) İşçinin kendi kastından veya derli-toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması ve bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş gününden fazla sürmesi halinde
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda
c) İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
d) İşçinin, işyerinde adli para cezasını gerektiren bir suç işlemesi
e) İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına iki işgünü işine devam etmemesi
76. Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı, kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikap
d) Görevi kötüye kullanma
e) Hırsızlık
77. Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

a) Kasten yaralama
b) Taksirle yaralama
c) Eziyet
d) İşkence
e) İnsanlık dışı muamele
78. Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?

a) Kolluğa mukavemet
b) Görevi yaptırmamak için direnme
c) Cebir
d) Tehdit
e) Şantaj
79. Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suçu işlemiş olur?

a) Görevi ihmal
b) Görevi kötüye kullanma
c) Zimmet
d) Rüşvet
e) İrtikap
80. Güvenlik görevlisinin orantısız, ölümcül güç kullanması halinde tehlikede olan temel hak/özgürlük hangisidir?

a) Vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkı
b) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
c) İfade özgürlüğü
d) Mülkiyet hakkı
e) Yaşam hakkı
81. Keyfi olarak bir kimsenin üstünün veya eşyasının aranmasında tehlikede olan hak/özgürlük hangisidir?

a) Mülkiyet hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasını isteme hakkı
d) Seyahat özgürlüğü
e) Adil yargılanma hakkı
82. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin olay yerinde başvurması gereken bir tedbir olamaz?

a) Delilleri muhafaza altına almak
b) Olay yerinde çevre güvenliğini sağlamak
c) Genel kolluk gelene kadar tanıkların olay yerinden ayrılmasına engel olmak
d) Olay yerinde aldığı tedbirlere uymayanları yakalamak
e) Olayın faili ile ilgili bilgi toplama
83. Olay yerinden elde edilen delille ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Delilin hukuka uygun elde edilmiş olması
b) Delilin olayla bir şekilde ilgisi olması gerekir.
c) Türk hukukunda her şey delil olabilir.
d) Hangi delile ne kadar değer vereceğini hakim vicdani kanaatine göre takdir eder.
e) Hiçbiri
84. Emanete alma sırasında tehlikede olan temel kişi hakkı hangisidir?

a) Mülkiyet hakkı
b) Kullanma hakkı
c) Yararlanma hakkı
d) Faydalanma hakkı
e) Hiçbiri
85. Emanete alınmak istenen bir eşyanın verilmemesi halinde özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanabilir?

a) Yakalama
b) Zor kullanma
c) El koyma
d) Silah kullanma
e) Hiçbiri
86. Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?

a) El koyma
b) Emanete alma
c) Zor kullanma
d) Müsadere
e) Yakalama
87. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?

a) Zilyetliğin gaspı
b) Zilyetliğe saldırı
c) Meşru müdafaa
d) Zorunluluk hali
e) Hepsi
88. Özel güvenlik görevlilerinin durdurma ve arama yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama için sadece detektör, duyarlı kapı ve X-ray cihazı ve benzeri güvenlik sistemlerini kullanabilir.
b) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama sırasıda detektörün sinyal vermesi durumunda gerekirse elini kullanabilir.
c) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama sırasında duyarlı kapının sinyal vermesi durumunda gerekirse elini kullanabilir.
d) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama sırasında X-ray cihazı ve benzeri güvenlik sistemlerinden geçirdikleri bir eşyayı gerekirse elle arayabilir.
e) Hiçbiri
89. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk görevlilerine zor kullanma yetkisi veren kanunlardır?

a) Medeni Kanun - Borçlar Kanunu - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
b) Borçlar Kanunu - Türk Ceza Kanunu - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
c) Medeni Kanun- Türk Ticaret Kanunu - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
d) Medeni Kanun - Borçlar Kanunu - Türk Ceza Kanunu
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
90. Arama ile ilgili olarak aşağıda söylenen cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) Aramada amaç gizli ve saklı olanı ortaya çıkarmaktır.
b) Kişinin saklı tutmadığı ve kendi isteği ile alenileştirdiği şeyler için aramadan söz edilemez.
c) Terk edilen eşya üzerinde yapılan inceleme arama değildir.
d) Aramada özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı tehlikededir.
e) Hiçbiri
91. Uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişiler arasındaki konuşmalarda "çalı", "ot", "mal", "kıkırdama dumanı" ve "fişek" gibi isimlerle adlandırılan uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Metamfetamin
b) Asetik anhidrit
c) Esrar
d) Morfin
e) Kokain
92. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi
93. Deprem sırasında bina dışında iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Açık arazide çömelmek
b) Duvar dibine çömelmek
c) Deniz kıyısından uzaklaşmak
d) Enerji hatlarından uzaklaşmak
e) Gaz hatlarından uzaklaşmak
94. Karbondioksitli yangın söndürücünün birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Soğutma
b) Boğma
c) Zayıflatma
d) Engelleme
e) Hiçbiri
95. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır?

a) 155
b) 163
c) 110
d) 118
e) 112
96. I Rüzgârı arkanıza alın.
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin.
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?

a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazınının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini
97. Özel güvenlik görevlisi görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanları uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre, itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi
98. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerinde oluşabilecek tehlikelerdendir?

a) Yangının yayılma tehlikesi
b) Patlama tehlikesi
c) Göçük altında kalma tehlikesi
d) Yanma ve zehirlenme tehlikesi
e) Hepsi
99. Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca parlama ve patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Yağlı boya
b) Benzin
c) Gaz yağı
d) Tiner
e) Mazot
100. Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gerekir?

a) Konut ve işyerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız.
b) Sigorta yaptırmalıyız.
c) Su, elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz.
d) Afet ve ilkyardım çantası hazırlamalıyız.
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...