Kervan Guvenlik 36. Online Özel Güvenlik Sınavı


1. Özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez.
b) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde görülecek şekilde yakada taşınır.
c) Kimlik kartları her beş yılda bir yenilenir.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.
e) Özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının alınması gerekir.
2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahını görev alanı dışına çıkarabileceği durumlardan değildir?

a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi
b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması
c) Para ve değerli eşya nakli
d) Arızalanan silahın tamirciye götürülmesi
e) Cenaze töreni güvenliği
3. Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a) Güvenliği sağlayan kişi veya kurum amiri
b) Güvenlik müdürü/amiri
c) İl jandarma komutanlığı
d) İl emniyet müdürlüğü
e) İl özel güvenlik komisyonu
4. Algıda seçicilik nedir?

a) Kişinin ilgilendiği konularla ilişkin mesajları seçmesidir.
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir.
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır.
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir.
e) Hiçbiri
5. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma düzeni için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre korunan kişinin sağında veya solunda, bir adım arkasında yürür.
b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır.
c) Bu bir refakat korumasıdır.
d) Koruma, yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.
e) Korunan önemli kişinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
6. Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
b) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
c) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
d) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.
7. "Koruma şekilleri korunan kişinin ................................ seviyesine göre belirlenmektedir." Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyeri arasındaki uzaklığa
8. Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması
9. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden "alınganlık" ile en yakın anlama sahiptir?

a) Bencillik
b) Duyarlılık
c) Duygusallık
d) Kişiselleştirme
e) Umursamazlık
10. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak
11. 1. Kişi değil, davranışı eleştirilmelidir.
2. Uyarı hemen anında verilmelidir.
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır.
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır.
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
12. I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II. Empatik iletişimde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir.
III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan "empati" ile ilgili olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir?

a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) II, III ve IV
13. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında yanlıştır?

a) Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.
b) Bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
c) Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir.
d) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
e) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.
14. Özel güvenlik eğitimini başarılı olarak bitirmek ve özel güvenlik temel eğitim sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?

a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek
b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın her dersin en az % 90'ına girmek
c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak
d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak
e) Hepsi
15. El metal detektörleri, arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan ......... cm. uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.

a) 1-2
b) 2,5-7,5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30
16. Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesine hangisi izin verir?

a) Bakanlık
b) Özel güvenlik komisyonu
c) Mahkeme
d) İl emniyet müdürü
e) Sınav komisyonu
17. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı-koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri kurtarmak için
18. Alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin değildir?

a) Bir elektrik devresinin kesilmesi
b) Sesin algılanması
c) Bir ışığın kesilmesi
d) Haberleşme sisteminin arızalanması
e) Titreşim ya da hareketin algılanması
19. Film dozimetre;

a) Kullanıcıyı X ışınına karşı korur.
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları için de kullanılmalıdır.
c) Kullananın maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir.
d) Kullanıcıyı ses ile uyarır.
e) Hiçbiri
20. Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
c) Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar.
d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır.
e) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.
21. İtfaiye-Polis-Hızır Acil-Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156-155-112-110
22. Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi
23. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?

a) Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır.
b) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir.
c) Kişinin tamamen karşısındaki kişiye tâbi olmasıdır.
d) Kişinin aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir.
e) Kişinin uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.
24. Aşağıdakilerden hangileri genel kolluk ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir?

a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesi
b) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi
25. Psikilojik korunma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?

a) 0-25 cm
b) 25-100 cm
c) 100-250 cm
d) 250-300 cm
e) 300 ve üzeri
26. Genel kolluk ve özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri
27. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
28. I. Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II. Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III. Eşkâl; kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV. Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?

a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri
29. Suç veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?

a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yeri ile suçun iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine
30. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suç işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi
31. Gerektiğinde "hayır" diyebilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) "Hayır" dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) "Hayır" derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden "hayır" dediğimizi açıklamalıyız.
32. "Ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir." Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
33. İletişimde araç nedir?

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan ögelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.
34. Kontrol nokta görevlisi, kontrol sırasında ruhsatsız ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

a) Silahın cins ve numarasını tespit ederek serbest bırakır.
b) Şahsın kimliğini belirleyerek serbest bırakır.
c) Ateşli silahı parçalara ayırarak sahibine iade eder.
d) Şahsı ve silahı özel odaya alarak derhal görevli genel kolluğa bildirir.
e) Silaha el koyarak sahibini serbest bırakır.
35. Suç ve suçluyla muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?

a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yeri ile suçun iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine
36. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapması gereken görevlerden değildir?

a) Bırakılan tüm emanet eşyaları ve paketleri muhafaza etmelidir.
b) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir.
c) Noktadan çıkarak etrafı kolaçan etmelidir.
d) Görevle ilgili ulaşılabilecek önemli yerlerin telefonunu bilmelidir.
e) Nokta civarında meydana gelen olaya müdahale etmelidir.
37. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun ...................................

a) İnisiyatif kullanmasıdır.
b) Cesaretidir.
c) Gösterişidir.
d) Tecrübesidir.
e) Profesyonelliğidir.
38. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?

a) Kimlik kontrolü ve tespiti yapılmalıdır.
b) Eşyaları kontrol edilmemelidir.
c) Tanıtma kartı verilmelidir.
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir.
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir.
39. Rapor yazma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır.
b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır.
c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır.
d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır.
e) Rapor,okunaklı bir yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır.
40. Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.
b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.
c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.
d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
e) Hepsi
41. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın özelliklerindendir?

a) Hazırlayanların görüşleri yer alır.
b) Tutanakta sanıkların ifadelerine yer verilmelidir.
c) En az iki imzalı olmalıdır.
d) Tutanağı hazırlarken iki kalem kullanılır.
e) Hiçbiri
42. X-Ray cihazı kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için;
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın X ışınları yayıp yapmadığı, tünelin içerisine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içerisine koyarken geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken tünelin önünde veya arkasında beklemelidir.

a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi
43. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan değildir?

a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur.
b) Mesajlar mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.
c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime ya da harfler kodlanır.
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez.
e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla "tamam" diye bilgi verir.
44. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?

a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon
45. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yeri dışına çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.
46. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-Ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.
47. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi
48. Aşağıdakilerden hangisi topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?

a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek
49. Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Zor kullanma, topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır.
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır.
e) Müdahale ekibi belli bir düzen içerisinde hareket etmelidir.
50. Kelepçe kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel suç şüphelisi şahıslar için kullanılır.
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır.
c) Güvenlik personeli için zor kullanma aletidir.
d) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır.
e) Saldırgan sanıklar için kullanılır.
51. Aşağıdakilerden hangisi bina içi yangın tedbirlerinden değildir?

a) Bölüm kapıları ve yangın bölmelerinin oluşturulması
b) Isı yalıtımının sağlanması
c) Uygun yangın, gaz, ısı algılama detektörlerinin tasarlanması
d) Elektrik panosu ve tesisatının ısı merkezinin ve yakıt depolarının içerisinde yapılması
e) Yangın kontrol panellerinin yapılması
52. Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) Derhal alev söndürülmelidir.
b) Rüzgar arkaya alınmalıdır.
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir.
d) Su ile söndürülmelidir.
e) Önce gaz akışı kesilmelidir.
53. Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri
54. Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bıraklır.
d) İmzadan kaçındığı (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.
55. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır.
56. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine,

a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.
57. İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?

a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi
58. Koruma yapan personel üç kişi ise koruma personelinin gözetleme sahası kaç derecedir?

a) 90
b) 120
c) 360
d) 130
e) 180
59. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık
60. Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) TBMM'de
61. Meşru savunmanın sınırının aşılması hangi halde kabul edilebilir?

a) Görev alanı içerisinde meydana gelmiş ise
b) Kendisine karşı işlenen suç var ise
c) Üçüncü kişiler lehine ise
d) Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise
e) Hiç bir halde kabul edilemez.
62. Hangisi aramanın kurallarından değildir?

a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) Özel güvenlik görevlisinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.
63. Temel hak ve hürriyetler,

a) Hiç bir şartla sınırlandırılamaz.
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Valinin takdirindedir.
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir.
64. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
65. Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00
66. Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ...................... ve .................. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik .................. ortadan kaldırmak veya ......................... indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?

a) Ofisi/ikameti/riski/minimuma
b) Seyahati/ofisi/suikastı/maksimuma
c) Mekân/yol/riski/maksimuma
d) Gideceği yer/güzergâh/karşılama/minimuma
e) Gideceği yer/güzergâh/riski/minimuma
67. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

a) VIP oto sürücüsü korunan kişinin kapısını açmalıdır.
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır.
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır.
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır.
e) Hiçbiri
68. Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?

a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme
69. Kimyasal silahlara karşı korunma yöntemleri ile ilgili yanlış ifade hangisidir?

a) Solunum yoluyla etkilenmeye karşı gaz maskesi kullanılır.
b) Deriden etkilenmeye karşı koruyucu kıyafetler giyilir.
c) Sindirim sistemi yoluyla etkilenmeye karşı sığınağa girilir.
d) Gazlı ortamdan uzaklaşılır.
e) Kimyasal madde bulaşıklarından temizlenerek arındırılır.
70. Aşağıdaki hangi seçeneğe bakılarak yaralıdaki yaşam bulguları değerlendirilir?

a) Bilinci
b) Solunumu
c) Vücut ısısı
d) Kan basıncı
e) Hepsi
71. Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) Kişi kendisini tanıtır.
b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.
c) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar.
d) Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır.
e) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.
72. Hasta/yaralı taşınmasında genel kural olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
b) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir.
d) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
e) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.
73. Zehirlenme vakalarında ilkyardım olarak neler yapılabilir?

a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi
74. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

a) Özel güvenlik şirketleri
b) Özel güvenlik görevlileri
c) Güvenliği sağlayacak kişi veya kuruluş
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Hepsi
75. Özel güvenliğin yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır.
b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir.
c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma işlemini yapabilirler.
d) Özel güvenlik amiri mağdurla suç şüphelisinin yüzleştirmesini yapar.
e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir.
76. Geçici durumlarda özel güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik izni komisyon tarafından verilir.
b) İstihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi müracaat sırasında valiliğe verilir.
c) İzin, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır.
d) Söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur.
e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli ise taşınacak silahlar başvuru dilekçesinde belirtilir.
77. Özel güvenlik izni müracaatları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler.
b) Hizmetin asgari olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir.
c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içerisinde neticelendirilir.
d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
e) Personel listesi görev başlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde valiliğe verilir.
78. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniforma üzerine "ÖZEL GÜVENLİK" ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?

a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumlarında
e) Talih oyunları işletmelerinde
79. Sara krizine ilkyardımda aşağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?

a) Hastanın kendisini yaralamamasına dikkat edilir.
b) Hastanın üzerine su dökülür.
c) Hasta bağlanmaya çalışılmaz.
d) Hastaya tokat atılmaz.
e) Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır.
80. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytinyağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür.
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür.
81. Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?

a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak
82. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?

a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.
c) Başı gidiş yönüne ders istikamette olmalıdır.
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilk yardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır.
83. Özel güvenlik görevlisi yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?

a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.
84. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi
85. Zapt etme-el koyma tutanağında el konulan eşyanın ................. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri .................... elkonulan eşya ...................................... şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek doğru olarak tamamlar?

a) Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü - belirtilmez - bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü - belirtilmez - bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model - belirtilir - korunacak
86. Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a) X-Ray cihazından geçirilmesi
b) Kişinin üzeri ve eşyalarının elle aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi
87. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi
88. Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir?

a) Fiziksel bağımlılık
b) Maddesel bağımlılık
c) Psikolojik bağımlılık
d) Kimyasal bağımlılık
e) Hiçbiri
89. Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşverenin geleceği saati bilmek
b) Yangın söndürücülerin yerini ve kullanmasını bilmek
c) Yangın çıktığında derhal dışarı kaçmak
d) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak
e) Hiçbiri
90. Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangisinde belirtilmiştir?

a) Öldürücü olmamalı - Etkisiz hale getirmeli - Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı - Etkisi geçici olmalı
b) Öldürücü olmamalı - Etkisiz hale getirmemeli - Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı
c) Öldürücü olmamalı - Etkisiz hale getirmeli - Etkisi sürekli olmalı - Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı - Etkisiz hale getirmeli - Etkisi geçici olmalı - Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
e) Hiçbiri
91. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a) Tayfun
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum
92. Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Zehirli olması
b) Boğucu olması
c) Kokusuz olması
d) Havadan hafif olması
e) Hiçbiri
93. Bina yangınlarının ilk başlangıç safhasında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yanan kısmın üstü halı ve kilimle kapatılır.
b) Oksijen girişi engellenir.
c) İtfaiyeye bilgi verilir.
d) a, b ve c şıkları uygulanır.
e) Dumanın çıkması için kapı ve pencere açılır.
94. Panik halindeki insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.
95. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

a) Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır.
b) Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir.
c) Bağlantı hortumu 125 cm'den uzun olmamalıdır.
d) Cihazın altına kağıt, plastik örtü vs konulmaz.
e) Hepsi
96. Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin
97. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluk ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi, yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
98. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?

a) Yasa ve otoriteye karşı saygı yitirilmiş veya çok azalmıştır.
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiş ve yasalara saygılıdırlar.
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır.
d) Örgütlenmiştir.
e) Liderleri vardır.
99. Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Huzur ve güven ortamı sağlama hizmetidir.
b) Toplumu sindirmek suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir.
c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir.
d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir.
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir.
100. Kırık bir uzva tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir.
b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur.
c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur.
d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.
e) Hepsi
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...