Kervan Guvenlik 34. Online Özel Güvenlik Sınavı


1. El metal detektörleri, arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan ......... cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.

a) 1 - 2
b) 2,5 - 7,5
c) 10 - 15
d) 15 - 20
e) 20 - 30
2. X-Ray cihazını kullanan personelin cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın X ışınları yayıp yaymadığını tünelin içerisine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içerisine koyarken geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken tünelin önünde veya arkasında beklemelidir.
Yukarıda sayılanlardan hangileri X-Ray cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır?

a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi
3. Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Acil durumlarda kolluk, kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi
4. Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?

a) Yakınlaştırma - yoğunlaşma
b) Uzaklaşma
c) Sağa - sola, aşağı - yukarı
d) Yoğunlaşma
e) Kamera seçme
5. Bir cihazın fonksiyonel özelliklerini kullanmaya yarayan tuşların bulunduğu kısma ne denir?

a) Ekran
b) Switch
c) Kontrol paneli
d) Transmitor
e) Multiplexer
6. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan değildir?

a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur.
b) Mesajlar; mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.
c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime ya da harfler kodlanır.
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez.
e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla "tamam" diye bilgi verir.
7. Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
8. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe
b) Adliyeye
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa
9. İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 156 - 187 - 155 - 112
b) 110 - 155 - 112 - 156
c) 110 - 155 - 177 - 156
d) 156 - 112 - 177 - 155
e) 156 - 155 - 112 - 110
10. Psikolojik korunma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?

a) 0-25 cm
b) 25-100 cm
c) 100-250 cm
d) 250-300 cm
e) 300 ve üzeri
11. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak
12. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma
b) Dinlediğinizi belli etme
c) Göz teması kurma
d) Hemen sonuç çıkarma
e) Not alma
13. I Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II Empatik iletişimde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz eder.
III Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir?

a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) II, III ve IV
14. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline .............. denir.

a) Stres
b) Depresyon
c) Zorlanma
d) Savunma
e) Sinirlenme
15. Gerektiğinde "hayır" diyebilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden hayır dediğimizi açıklamalıyız.
16. Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek
b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek
c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmek
e) Hepsi
17. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiç bir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.
18. Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı olunmalı
b) Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı
c) Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole tâbi tutulmalı
d) Bebeklerin üzeri hiç bir suretle aranmamalı
e) Hepsi
19. 1. Kişi değil, davranışı eleştirilmelidir.
2. Uyarı hemen anında verilmelidir.
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır.
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır.
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
20. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?

a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk hissi
21. "Ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir." Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
22. Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa devriye görevlisi nelere dikkat etmelidir?

a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi
23. Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?

a) Vatandaşlar hiç bir zaman potansiyel suçlu olarak görülmemelidir.
b) Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir.
c) Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır olmalıdır.
d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça koşarak ve hızlı adımlarla hareket etmemelidir.
e) Hepsi
24. Özel güvenlik görevlisinin kimlik sorması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kimliği sorulan kişi ya da kişilerin kaçma ve saldırma riskine karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
b) Kişiye belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşılmaz ve arkası dönük durulmaz.
c) Kimlik sormada nazik, kibar, kararlı ve disiplinli davranır.
d) Özel güvenlik görevlisi kimliğini ibraz edemeyen şahısları derhal yakalayıp genel kolluğa teslim eder.
e) Kimlik veya gösterilen belgede kişinin adı, soyadı, fotoğrafı, mührü, silinti ve kazıntı olup olmadığı ve şahsın eşkâli ayrıntılı olarak incelenir.
25. Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?

a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespiti
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi
26. Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı
27. SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ : Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?

a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek
28. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?

a) A4 veya A5 kağıda yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil, elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.
29. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi, onun ...........................

a) İnisiyatif kullanmasıdır.
b) Cesaretidir.
c) Gösterişidir.
d) Tecrübesidir.
e) Profesyonelliğidir.
30. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

a) Karmaşık, uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
31. Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar ................... olarak tutanakla veya teslim - tesellüm belgesi ile teslim alınır, .................. karşılığı teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır?

a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik
32. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler
33. Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir, boş bırakılır.
d) İmzadan çekildiği (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.
34. Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?

a) Öldürücü olmamalı - Etkisiz hale getirmeli - Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı - Etkisi geçici olmalı
b) Öldürücü olmamalı - Etkisiz hale getirmemeli - Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı
c) Öldürücü olmamalı - Etkisiz hale getirmeli - Etkisi sürekli olmalı - Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı - Etkisiz hale getirmeli - Etkisi geçici olmalı - Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
e) Hiçbiri
35. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır.
36. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.
37. Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır.
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır.
c) Zor kullanma aletidir.
d) Saldırgan tanıklar için kullanılır.
e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır.
38. Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?

a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle
39. Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin
40. "Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ........ denir." Cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta
41. Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?

a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi
42. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a) El konulan şey ve yakalanan kişi, tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey, kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey, adli makamlara teslim edilir.
d) Hiç bir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.
43. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.
44. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerinden değildir?

a) Fiziki olarak bir yerde bulunurlar.
b) Genelde yasalara uygun hareket ederler.
c) Olayların gelişmesine göre hassastırlar.
d) Nispeten denetimsizdirler.
e) Kamu güvenliğini bozmak için bir araya gelirler.
45. Grubu ve üyelerini sonuca götüren, etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması
46. Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
b) Saldırganı, en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
c) Korumalar, gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
e) Koruma amiri, korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.
47. "Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler." Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma
48. Panik halindeki insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.
49. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık
50. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
51. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden biri değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık
52. Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?

a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme
53. VİP'in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
54. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz?

a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın olmaları
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu
d) İş bölümü ve statü düzeninin olması
e) Nispeten denetimsiz ya da kendiliğinden oluşan bir etkileşmedir.
55. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

a) Korumalar VİP'in günlük mesaisine kendilerini adapte etmelidir.
b) Silah kullanmak VİP'i korumak için son çaredir.
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmelidir.
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmelidir.
e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir.
56. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak
57. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu; saldırıya açık, riskli noktalara ne denir?

a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı
58. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik bir saldırıdır?

a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı
59. "Koruma şekilleri korunan kişinin .................................. göre belirlenmektedir." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa
60. Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
c) Tespit edilecek bölge, önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge, düzeltilerek tespit edilmelidir.
61. Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması
62. Zehirlenme vakalarında ilkyardım olarak neler yapılabilir?

a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi
63. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilkyardım olarak yapılmamalıdır?

a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır.
b) Yara içi kurcalanmamalıdır.
c) Yarada kanama varsa durdurulur.
d) İmkanı varsa yaralı kol veya bacak kalp seviyesine kaldırılır.
e) Yara; temiz, nemli bir bezle örtülür.
64. Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım esnasında ne yapılmamalıdır?

a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi engellenir.
65. Burun kanamasında ne yapılmaz?

a) Baş geriye kaldırılır.
b) Baş, öne eğilerek parmaklarla sıkılır.
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır.
d) 5 dakikada bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir.
66. Hangi durumda kusturma tehlikelidir?

a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gazyağı içmişse
c) Fazla miktarda ilaç içmişse
d) Hiçbiri
e) Hepsi
67. Havale geçiren kişiye hangisi yapılır?

a) Ağzı açılmaya çalışılır.
b) İçecek verilmeye çalışılır.
c) Kendisine zarar vermesi engellenir.
d) Suni sonulum yaptırılmalıdır.
e) Kolonya koklatılmalıdır.
68. Trafik kazası geçirmiş bir kişiye eğer ortamda hiç bir tehlike yoksa ilkyardımcı ne yapmamalıdır?

a) Hava yolunu kontrol
b) Solunum kontrolü
c) Kanama kontrolü
d) Güvenli bir yere taşıma
e) Bilinç kontrolü
69. Yabani hayvan ısırığında ilkyardım hangisidir?

a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak
70. Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl taşınmalıdır?

a) Sedyeye yüzüstü yatırılarak
b) Sedyeye oturtularak
c) Sedyeye sırtüstü yatırılarak
d) Taşınma şekli önemli değildir
e) Kucakta
71. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik faaliyet izninin alınması ve sona erdirilmesi bakımından yanlıştır?

a) Şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.
b) Şirket yöneticilerinin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası olması gerekir.
c) Şirketler istihdam edilen özel güvenlik personel listesini, personel göreve başladığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde valiliğe verir.
d) Özel güvenlik şirketleri kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir.
e) Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar kendi istedikleri zamanda özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.
72. 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?

a) İşveren
b) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülki amir
e) Hiçbiri
73. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevi değildir?

a) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek asgari personel sayısını, bulundurulması gereken silah miktar ve niteliğini belirlemek
b) İşi sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek suretiyle güvenliğinin sağlanmasına karar vermek
c) Bir kurumun talebi üzerine özel güvenlik şirketinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğinin sağlanmasına karar vermek
d) Eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek
e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanınını genişletmek
74. ÖGG, yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?

a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.
75. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi, hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı-koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri kurtarmak için
76. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi
77. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişekler bakımından yanlıştır?

a) Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmibeş adet fişek alınmasına izin verilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.
b) Ateşli silahlar ile fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesinden özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.
c) Silah bulundurma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silahlar en geç bir yıl içerisinde devredilir.
d) Her silah için belirlenen fişek miktarı, komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre artırılabilir.
e) Devredilecek silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.
78. Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.
c) Özel güvenlik görevlileri işlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi durumunda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapamazlar.
79. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, özel güvenlik hizmetlerinin denetimlerinde incelenen hususlar bakımından yanlış bir ifadedir?

a) Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı
b) Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı
c) Sözleşmelerin zamanında Bakanlğa bildirilip bildirilmediği
d) Görev alanına uyulup uyulmadığı
e) Amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği
80. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yetkiler ve kanuni sorumluluklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği il özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenir.
b) Özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli, kamu güvenliğinin sağlanması yönünden kaymakamların emirlerini yerine getirmek zorundadır.
c) Aramalar sırasında tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisinin bu olayı yetkili genel kolluğa bildirmesi şart değildir.
d) Özel güvenlik izni almadan, özel güvenlik birimi oluşturdukları için cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve yönetici olamazlar.
e) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanan özel güvenlik görevlileri, bir daha özel güvenlik olamazlar.
81. Özel güvenlik görevlisi, yetkili ve görevli olduğu alan içerisinde meydana gelen; çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

a) Olayın vuku bulduru andan itibaren
b) Şikayetçinin şikayetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez, kolluğa bilgi verilir.
d) Olayların sonuçlanması beklenir.
e) Hiçbir durumda karışılmaz.
82. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin denetim sonucunun izlenmesi bakımından doğru bir ifadedir?

a) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı olarak bildirilir.
b) Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni valilikçe iptal edilir.
c) Denetim sonucu düzenlenen rapor valilikte muhafaza edilir, denetlenen birime verilmez.
d) Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari iki gün süre verilir.
e) Denetlenen kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere görevli genel kolluk tarafından idari para cezası verilir.
83. Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil olarak kullanılacak veya müsadereye tâbi olacak bir eşyanın üzerindeki, kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması aşağıdaki şıklardan hangisini tanımlamaktadır?

a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Koruma
e) El koyma
84. Zapt etme tutanağında el konulan eşyanın ............ gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri .................. el konulan eşya ...................... şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek doğru olarak tamamlar?

a) Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü - belirtilmez - bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü - belirtilmez - bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model - belirtilir - korunacak
85. Aşağıdaki hangi ifade, özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?

a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içerisinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri
86. Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a) X-Ray cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörünün kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi
87. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mülki idare amirlerinin yetkileri ve genel güvenlik hizmetleri bakımından yanlıştır?

a) Mülki idare amirleri, özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya yetkilidir.
b) Mülki idare amirleri, alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
c) Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.
d) Mülki idare amirleri, genel kolluğu özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında görevlendirir.
e) Hepsi
88. Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Derhal genel kolluğa haber verilir.
b) Sağlık kuruluşuna haber verilir.
c) Şahıs gözetim altına alınır.
d) Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar kriz durumunda ise kelepçe takılır.
e) Hepsi
89. Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

a) Haksız bir saldırı
b) Defetme zorunluluğu
c) Tekrarlaması kesin
d) Orantılılık
e) Hepsi
90. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine "ÖZEL GÜVENLİK" ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?

a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumlarında
e) Talih oyunları işletmelerinde
91. Kişide bağımlılık oluşturan maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sakinleştirici-yatıştırıcı maddeler
b) Uyarıcılar
c) Opioidler
d) Hint keneviri
e) Hepsi
92. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin etkilerindendir?

a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlâki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi
93. LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük
94. Aşağıdaki gazlardan hangisi yakıcıdır?

a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen
e) Karbonmonoksit
95. LPG ve doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz, telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
96. Bina yangınlarında nasıl hareket edilmelidir?

a) Bina hemen terk edilmeli
b) Üst katlara doğru kaçılmalı
c) Asansöre binerek terk edilmeli
d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli
e) Balkondan atlayarak kaçılmalı
97. Yangın söndürme usullerinden olan "boğma" yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
98. Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
99. "Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak" aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar
100. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...