Kervan Guvenlik 30. Online Özel Güvenlik Sınavı


1. Haberleşme ve alarm sistemleri hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılamaz ?

a) İnsan tasarrufu sağlamak için
b) Kameralardan alınan görüntüleri kaydetmek için
c) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek amacıyla
d) Fiziki güvenlik önlemlerini kontrol için
e) Uygun olmayan fiziki güvenlik önlemleri yerine
2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz ?

a) Patlayıcı detektörü
b) X-ray cihazı
c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü
3. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide, en doğru uygulama hangisi olmalıdır ?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri
4. İtfaiye, polis, hızır acil ve jandarma telefonları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır ?

a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156-155-112-110
5. İyi iletişim kuran insanlarla kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir ?

a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik
6. 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2. Uyarı hemen, anında verilmelidir
3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir ?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
7. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir ?

a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
8. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak uyması gereken kurallardan değildir ?

a) Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılmalı
b) Belirli bir güzergâhta her zaman dolaşılmalıdır
c) Ani olarak çıkabilecek olaylara karşı fikren ve bedenen hazır olunmalıdır
d) Görev bölgesi çok iyi bilinmeli
e) Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilmeli
9. Özel güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapabilir ?

a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde
10. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır ?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
11. Kelepçe; güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz ?

a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20
12. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz
13. Panik halindeki insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz ?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler
14. Bir grubu herhangi bir yöne sağa ya da sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır ?

a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri
15. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içerisinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ..................... denir.

a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia
16. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir ?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kulanma
e) Caydırıcılık
17. Aşağıdakilerden hangisi VIP'in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır ?

a) VİP oto sürücüsü VİP'in kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri
18. Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada, paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir ?

a) 90
b) 180
c) 360
d) 120
e) 72
19. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır ?

a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz, üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta/yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür
20. Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triyaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir ?

a) Kırmızı
b) Sarı
c) Yeşil
d) Siyah
e) Mavi
21. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir ?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
22. Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama yetkisi vardır ?

a) Jandarma-polis
b) Mağdur veya yakınlarının
c) Özel güvenlik görevlilerinin
d) Herkesin
e) Cumhuriyet savcısının
23. 5188 Sayılı Yasa ile öngörülen özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir ?

a) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye
b) Koruma ve güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının özel güvenlik görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin genel müdürünü belirlemeye
24. Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitirenlere özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni kim tarafından - kaç yıl süreli verilir ?

a) Özel güvenlik şirketince - 5 yıl süreli
b) İl özel güvenlik şubesince - 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince - 3 yıl süreli
d) Valilikçe - 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca - 1 yıl süreli
25. ÖGG'nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir ?

a) İl özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali
26. Temel hak ve hürriyetler ;

a) Hiç bir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir
27. Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunda en çok hangi organ etkilenir ?

a) Kalp
b) Omurilik
c) Sinir sistemi
d) Beyin
e) Hiçbiri
28. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır ?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
29. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır ?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralı hiç bir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
30. Multiplexer'in görevi nedir ?

a) Görüntü kalitesini artırmak
b) Görüntüyü uzağa taşımak
c) Aynı anda birden fazla kamerayı görüntülemek
d) Görüntüyü kayıt etmek
e) Görüntüyü dondurmak
31. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik
b) Polis - Jandarma - Orman Muhafaza
c) Jandarma - Gümrük Muhafaza - Polis
d) Polis - Jandarma - Gümrük Muhafaza
e) Jandarma - Belediye Zabıtası - Sahil Güvenlik
32. I Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir
II Empatik iletişimde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir
III Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir
IV Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır
Yukarıdaki tanımlardan doğru olanlar, hangi şıkta bir arada verilmiştir ?

a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) II, III ve IV
33. "Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir" cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır ?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
34. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir ?

a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak
35. Özel güvenlik görevlisi ne zaman silah taşıyabilir ?

a) Sertifikayı aldığı zamandan itibaren silah taşıyabilir
b) Silah taşıyamaz
c) İşi almış olduğu, çalışmış olduğu kurumda silah taşıyabilir
d) Görevli olduğu zaman ve yerde silah taşıyabilir
e) İşe başladığı zaman her yerde silah taşır
36. Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır ?

a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler
37. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir ?

a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün
38. Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapmaları gerekir ?

a) Eşyayı bir müddet bekletir
b) Eşyayı sahibine geri verir
c) Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine bildirir
d) Eşyayı imha eder
e) Eşyayı görmemezlikten gelir
39. Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir ?

a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1
40. "Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ................. denir." cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta
41. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar ?

a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
42. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir ?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
43. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir ?

a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak
44. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir ?

a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
45. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır ?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta/yaralı hiç bir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge 20 dakika suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
46. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır ?

a) Hasta / yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
d) Sedye daima yatay konumda bulunmalıdır
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır
47. Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir ?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
48. Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır ?

a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Bunu komisyonun başkanı belirler
d) Çekimser oy ile
e) Hiçbiri
49. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir ?

a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri kurtarmak için
50. Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler ?

a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi
51. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir ?

a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
e) Para cezası ve ihtar verilir
52. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır ?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların, suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
e) Hepsi
53. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir ?

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
54. Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır ?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürmek
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
55. Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır ?

a) Kusturulur
b) Tuzlu su içirilir
c) Yoğurt yedirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
56. Kamera sisteminde kullanılan pan-tilt ifadesi, kameranın hangi özelliğini belirler ?

a) Kameranın rengini
b) Kameranın kodunu ve tipini
c) Kameranın belirli açılarda hareket etmesini
d) Kamerada renk ve gölgelendirme ayarlarını
e) Kameranın kayıt altında tutulmasını
57. Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur ?

a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk
58. İletişimde araç nedir ?

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan ögelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır
59. SORUN : Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ : Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki, hangi iletişim engeline örnektir ?

a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek
60. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
b) Sempatide düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiç bir fark yoktur
d) Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
e) Empatide duygular önemli değildir
61. Raporlar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır ?

a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu ?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı ?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı ?
e) Hepsi
62. Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır ?

a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri
63. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir ?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
64. Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır ?

a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi
65. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir ?

a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) İnisiyatif kullanma
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık
66. Korunan kişinin cephesi, saat yönünde kaçı gösterir ?

a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00
67. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir ?

a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yoları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgarın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi
68. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir ?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık
69. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz ?

a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar
70. VİP'in araçla gideceği güzergâh üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
71. Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır ?

a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
d) Kanayan bölgeye buz uygulanır
e) Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulur
72. İlkyardımın ABC'si aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
73. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;

a) son verir
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur
74. Hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilir ?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
e) Hiçbiri
75. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir ?

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
b) Zor kullanma yasal olmalıdır
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
d) Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır
76. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir ?

a) Güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
77. Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır ?
I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti

a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV
d) IV
e) IV, V
78. "Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ....... denir." Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

a) Panik
b) Duygu
c) Öfke
d) Motivasyon
e) Heyecan
79. "Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak" aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir ?

a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar
80. Kamera sistemlerinde zoom ne anlama gelir ?

a) Görüntünün renkli veya renksiz olmasını sağlar
b) Görüntüyü parlaklaştırır
c) Görüntüyü gölgelendirir
d) Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır
e) Kameralarda zoom özelliği olmaz
81. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir ?

a) Valiliğe
b) Cumhuriyet savcılığına
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa
82. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır ?

a) Karmaşık, uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısı arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
83. Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır ?

a) Farklı güdülenme düzeyleriyle
b) Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla
c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
e) Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla
84. Aşağıdakilerden hangisi not defteri tutulması ile ilgili kurallardan değildir ?

a) Gün içerisinde meydana gelen olay ile başlangıç ve bitiş saatleri belirtilerek giriş yapılmalıdır
b) Yapraklar numaralanmalı ve yırtılmamalıdır
c) Boş yaprak bırakılmamalıdır
d) Yanlış yazıldıysa ve değişiklik gerekiyorsa silinip yeniden yazılmalıdır
e) Kullanmadan önce kapağın iç tarafına isim yazılmalıdır
85. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir ?

a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler
86. Nokta nerelerde kurulur ?

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve civarında
c) Dış misyon temsilcilik binaları önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi
87. Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi
88. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisinde "FERDİ" isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır ?

a) Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli
b) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul
c) Fatsa, Rize Edirde, Denizli, İstanbul
d) Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize
e) Fatsa, Denizli, Rize, Edirne, İstanbul
89. Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Kızgın kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Dinleyici kalabalık
d) Saldırgan kalabalık
e) Organize kalabalık
90. Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir, ancak tedbirler azaltılabilir
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır
91. Koruma amiri, korunan kişinin neresinde bulunmalıdır ?

a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda
92. Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir ?

a) Bilinç durumu
b) Solunum olup olmadığı
c) Dolaşımın olup olmadığı
d) Gözbebeklerinin büyüklüğü
e) İç kanamanın olup olmadığı
93. Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz ?

a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir
c) İmkan varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez
94. Aşağıdakilerden yanlış olanı hangisidir ?

a) ÖGG'nin kimlik belgesi beş yıl süreyle geçerlidir
b) ÖGG yasada belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
c) ÖGG'ler özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar
d) ÖGG'nin greve katılması yasaktır
e) İşveren; ÖGG'yi lokavt nedeniyle işten uzaklaştıramaz
95. Anayasamız madde 17/3'te "kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir ceza veya muameleye tâbi tutulamaz" diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişi hürriyetini
b) Kişi bağımsızlığını
c) Kişi ayrıcalığını
d) Kişi dokunulmazlığını
e) Kişi masumiyetini
96. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilmez ?

a) Kişi koruma
b) Cenaze töreni
c) Konser
d) Toplantı
e) Para ve değerli eşya nakli
97. Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir
98. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür ?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Hareketlerindeki tutarsızlık
e) Hepsi
99. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijenle ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
100. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır ?

a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...