Özel Güvenlik Sınavı Test 26


1. Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?

a) Motivasyon
b) Rol belirsizliği
c) Kişiler arası çatışma
d) Aşırı sorumluluk yüklemesi
e) Yoğun iş gücü
2. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bagaj ve yolcularda gizlenmiş, yasa dışı cisimleri bulmak
b) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi
3. Devriye bölgesi içerisinde, yetkili amir tarafından önceden yapılan plan gereği sınırları tespit edilmiş belirli bir yol haritasına ne ad verilir?

a) Devriye
b) Devriye güzergâhı
c) Zabıta
d) Özel güvenlik
e) Devriye bölgesi
4. Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?

a) Genel kolluk
b) Özel kolluk
c) Adli kolluk
d) Geçici kolluk
e) Hiçbirisi
5. İletişimde araç nedir?

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır
6. İlk yardım nerede uygulanmalıdır?

a) Ambulans içinde
b) Hastanede
c) En yakın sağlık merkezinde
d) Olay yerinde
e) Doğal afetlerde
7. Kişi korumanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Korunan kişiyi zarardan korumak
b) Korunan kişiyi utandırıcı duruma düşürülmekten korumak
c) Korunan kişiyi kanunlardan korumak
d) Korunan kişiyi hayatını tehlikeye sokacak her türlü durumdan korumak
e) Hiçbiri
8. Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Zincir düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni
9. Yangın oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?

a) Duman - Koku - Alev
b) Duman - Alev - Koku
c) Alev - Duman - Koku
d) Alev - Koku - Duman
e) Koku - Duman - Alev
10. Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

a) Askerliğini yapmış olmak
b) 18 yaşını doldurmuş olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
e) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
11. Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?

a) Dürtü
b) İçgüdü
c) Empati
d) Motivasyon
e) Sempati
12. Film dozimetre;

a) Kullanıcıyı x-ışınına karşı korur
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır
c) Kullanan kişinin almış olduğu doz miktarını gösterir
d) Kullanıcıyı ses ile uyarır
e) Hiçbiri
13. Patlama olayı meydana geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Olay hakkında derlenen mevcut bilgiler aktarılır
b) Genel kolluğa bilgi verilir
c) Olay yeri ve çevre güvenliği sağlanır
d) Yaralıların durumu incelenir ve bilgi verilir
e) Hepsi
14. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?

a) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi
15. Şokun belirtileri arasında yer almayan belirti hangisidir?

a) Terleme
b) Hipertansiyon
c) Soluk, soğuk cilt
d) Baş dönmesi
e) İpliksi nabız
16. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?

a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır
17. Hangisi VIP ve koruma araçları seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) VIP aracı koruma aracından yüksek olmalıdır
b) VIP aracının motoru güçlü ve hızlı olmalıdır
c) Koruma aracı dört kapılı geniş araç olmalıdır
d) VIP aracının zırhlı olması tercih edilir
e) VIP aracının tamponları sağlam ve takviyeli olmalı
18. Eroin kullananlarda hangi belirti meydana gelmez?

a) Krizler
b) İğne izleri
c) Hareketsizlik
d) Hareketlilik
e) Davranış bozukluğu
19. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?

a) Önleyici görev
b) Adli görev
c) İdari görev
d) Kişisel görev
e) Özel kolluk görevi
20. Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?

a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Olay yerini ve delilleri koruma
e) Hepsi
21. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik komisyonu kararı alınmaksızın özel güvenlik izni verilmez?

a) Kişi koruma
b) Cenaze töreni
c) Konser
d) Toplantı
e) Para ve değerli eşya nakli
22. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?

a) Vatanına, milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı itaatkâr olmalıdır
c) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmamalıdır
d) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumalıdır
23. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?

a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
24. Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken, kazazedenin üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı nedir?

a) Üşümesine engel olmak
b) Ağrı sonucu oluşabilecek şoku önlemeye yardımcı olmak
c) Solunumunu rahat yapmasını sağlamak
d) Eklemin şişmesini engellemek
e) Eklemin morarmasını engellemek
25. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VIP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VIP’i utandırıcı durumlardan korur
26. Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triyaj yapıldığında, birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?

a) Kırmızı
b) Sarı
c) Yeşil
d) Siyah
e) Mavi
27. Topluluk psikolojisinde aşağıdaki hangi özellik bulunmaz?

a) Bilinçli hareketin kaybolmaya başlaması
b) Söylem ve eylem birliğinin oluşması
c) Duygusal hareket etme eğiliminin artması
d) Düşüncelerin uygulanmasında temkinle hareket edilmesi
e) Bastırılmış duygu ve düşüncelerin açığa vurulması
28. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?

a) Suçları önlemek
b) Can ve mal emniyetini sağlamak
c) Devriye görevine motive olmak
d) Kamu düzenini sağlamak
e) Olaylara müdahale etmek
29. Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistemlere;

a) Bariyer denir
b) Turnike denir
c) X-ray sistemi denir
d) Kapı detektörü denir
e) Hiçbiri
30. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

a) Duyarsızlık
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Anlayışlı olmak
31. Derinin, deri altı dokuların bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

a) Şok
b) Yara
c) Kanama
d) Koma
e) Zehirlenme
32. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ile ilgili uluslar arası belgelerden değildir?

a) Çocuk Hakları Sözleşmesi
b) Paris Antlaşması
c) Avrupa Sosyal Şartı
d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
e) Kamu Hakları İçin Uluslararası Birlik
33. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
34. “ ________; örgütlenmiş ortak bir maksadı gerçekleştirmek için bir araya gelmişlerdir”.

a) Kalabalıklar
b) Birimler
c) İnsanlar
d) Topluluklar
e) Liderler
35. Arı sokmasında aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez?

a) Kanama ve dolaşım durması
b) Sokulan yerde şişlik
c) Kızarıklık
d) Ağrı
e) Kaşıntı
36. Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?

a) Kafa ve boyun
b) Yüz bölgesi
c) Bel bölgesi
d) Kasık bölgesi
e) Kol ve bacaklar
37. Algıda seçicilik nedir?

a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir
e) Hiçbiri
38. ÖGG olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır?

a) Yenileme eğitimine tabi tutulur
b) Çalışma izni iptal edilir
c) Kamu haklarından yasaklanır
d) Çalışma izni 3 ay süreyle iptal edilir
e) 1 milyar para cezası kesilir
39. Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?

a) Kaçış
b) Hedef seçimi
c) Buluşma
d) Saldırının planlanması
e) Hedef istihbaratı
40. Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemler
d) Biometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri
41. Özel güvenlik personeli, görev alanı içerisinde genel kolluğun görevli ve yetkili olduğu bir olayla karşılaştığında;

a) Suçüstü hükümleri çerçevesinde olaya el koyar
b) Genel kolluğa haber verir
c) Olay yerini ve delilleri korur
d) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra ona teslim eder
e) Hepsi
42. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara __________ denir.

a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Hiçbiri
43. Esrar aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?

a) Baz morfinden
b) Koko bitkisinin yapraklarından
c) Haşhaş kapsülünden
d) Dişi Hint kenevirinin yapraklarından
e) Hiçbiri
44. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biridir?

a) Toprak kayması
b) Trafik kazası
c) Yangın
d) Kuraklık
e) Hava, su, çevre kirliliği
45. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
46. Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Belediye sınırları içersinde çalıştığı saatle sınırlı
b) Görevli olduğu alan içersinde 24 saat süreyle
c) Mülki sınırlar içersinde 24 saat süreyle
d) Görevli olduğu alan içersinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde
e) Belediye sınırları içersinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle
47. Empati nedir?

a) Kişinin karşıdaki kişiden nefret etmesidir
b) Kişinin karşıdaki kişiye onu çok sevdiğini söylemesidir
c) Kişinin karşıdaki kişi gibi hissetmesidir
d) Kişinin karşıdaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
e) Hiçbiri
48. Pan-Tilt ne için kullanılır?

a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
d) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır
e) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
49. Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?

a) Belirgin sakatlıklar
b) Yapılan makyajlar
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Ameliyat izleri
50. Şokun acil tedavisinde yer almayan yaklaşım hangisidir?

a) Hastaya su içirmek
b) Oksijen verilmesi
c) Uygun pozisyon vermek
d) Solunum sağlanması
e) Kanama kontrolü yapılması
51. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?

a) Göz ovuşturma isteği
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Bulantı ve kusma isteği
d) Gözlerden yaş gelmesi
e) Hepsi
52. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?

a) Pratik zekâlı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Medyatik olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli
53. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Su
b) Köpük
c) Kum
d) Karbondioksit
e) Hepsi
54. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli amaçla yakalama yetkisini içermez?

a) Suçüstü yakalama
b) Haklarında tutuklama kararı bulunanları arama
c) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunanları yakalama
d) Olay yerinde alınan önlemlere uyulmaması halinde arama
e) Hiçbiri
55. Görünüşte dinlemek nedir?

a) Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmektir
b) Karşıdaki kişiyi dinlerken onu dinlediğimizi belli etmektir
c) Karşıdakine arada bir soru sormaktır
d) Karşıdaki kişinin eğitim seviyesine göre konuşmaktır
e) Hiçbiri
56. Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü
57. Kanuni yetkiler çerçevesinde yakalamak devriyenin hangi görevlerine girer?

a) Yardım görevi
b) Önleyici görevi
c) Koruma görevi
d) Adli görev
e) Bastırıcı görevi
58. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
d) Paketin yanına kimseyi yanaştırmamalıyız
e) Elimize alıp ne olduğunu anlamalıyız
59. Bacak ve kol bölgesinde gelişen şiddetli kanamaları durdurmada en etkili yöntem hangisidir?

a) Turnike
b) Soğuk uygulaması
c) Elavasyona almak
d) Basınç uygulamak
e) Pansuman yapmak
60. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açar
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri
61. Yansıma gerçekleşmişse;

a) İletişim başarılı olmamıştır
b) İletişim başarılı olmuştur
c) Alıcı hiçbir şey almamıştır
d) Alıcı gürültüden etkilenmiştir
e) Hiçbiri
62. Aramaya karar verme yetkisi kural olarak kimindir?

a) Mülki amir
b) Kolluk amiri
c) Hâkim
d) C.Savcısı
e) Hiçbiri
63. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına
64. Yangının tehlikelerinden bazıları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Duman
b) Patlama
c) Sıçrama
d) Çökme
e) Hepsi
65. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin karanlık saatlerde de yapılabilmesi için kullanılan bir aydınlatma biçimi değildir?

a) Flâşörlü aydınlatma
b) Devamlı aydınlatma
c) Hareket ettirilebilen aydınlatma
d) Bekleme durumunda aydınlatma
e) Olağanüstü durumlarda yapılan aydınlatma
66. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla, hafızamız-da algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine “ _______ ” denir.

a) Tutanak
b) Bilgi
c) Not alma
d) Değerlendirme
e) Rapor
67. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zehirlenme
b) Şok
c) Koma
d) Bayılma
e) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması
68. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik personelinde olması gereken özelliklerden birisi değildir?

a) İnisiyatif kullanabilme, karar verme
b) Diyalog kurma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Bakışlarıyla ve giyinişiyle karşı cinsi etkisi altına alabilme
e) Caydırıcı özelliğe sahip olma
69. İyi bir dinleyici;

a) Karşıdaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri
70. Kapı tipi metal detektörlerinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kişi, detektörden geçmeden önce ikinci bir kişinin geçişine izin verilmez
b) Cihaz alarm verdiğinde kişi, alarm kesilinceye kadar kapı içerisinde tutulur
c) Kontrol edilecek kişi, detektöre 1 metre mesafeden bekletilerek alınır
d) Kontrol anında alarm verilirse kişiye tekrar geçiş yaptırılır, gerekirse el detektörü ile arama yapılır
e) Kapı detektörünün hassasiyeti, tehdidin boyutuna göre ayarlanmalıdır
71. “ _______ genellikle karşıt görüşlü bir topluluğun veya göstericilerin arasına karışarak, onları taşkınlığa ve suç sayılan eylemlere iten, böylelikle kendi tarafının veya örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek ortam hazırlayan kişidir.”

a) Seyirciler
b) Destekleyici
c) Provokatör
d) Atılganlar
e) Tesir altında kalanlar
f) Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?
72. Aşağıdakilerden hangisi delilin faydalarından birisi değildir?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar (e ile aynı)
b) İşlenecek bir suçu ispat edebilir
c) Şüpheli ile mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
d) Mağdurun ifadesini doğrulayabilir
e) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
73. Tekli kişi ile yapılan korumada, koruma görevlisi VIP’e daima ______ derecelik bir koruma kalkanı sağlamalıdır?

a) 90˚
b) 180˚
c) 120˚
d) 360˚
e) 72˚
74. Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılır?

a) Halokarbonlar
b) Köpük
c) Sulu köpük
d) Su
e) Azot
75. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?

a) Gerektiğinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla sınırlandırıcı kararlar almak
b) Özel güvenlik birimi kurmak
c) Vali tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına karar vermek
d) Azami personel sayısını belirlemek
e) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak
76. Aşağıdaki gruplamalardan hangisi temel iletişim becerilerini doğru olarak kapsamaktadır?

a) Karşımızdakini dinlemek- kendini tanımak- kendini doğru ifade etmek
b) Karşımızdakini dinlemek- kendimizi anlatmak- kendini tanımak
c) Karşımızdakini dinlemek- karşımızdakini anlamak- kendimizi anlatmak
d) Başkasını dinlemek- başkasını anlamak- başkasını anlatmak
e) Hiçbiri
77. Güvenlik alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin olarak kullanılamaz?

a) Bir elektrik devresinin kesilmesi
b) Sesin algılanması
c) Bir ışığın kesilmesi
d) Haberleşme sisteminin arızalanması
e) Titreşim ya da hareketin algılanması
78. Aşağıdakilerin hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?

a) Orantılılık unsuru
b) Kanunilik unsuru
c) Silah unsure
d) Zorunluluk unsuru
e) Hepsi
79. Kalp vücudumuzda hangi sistem içinde yer alır?

a) Solunum sistemi
b) Sindirim sistemi
c) Merkezi sinir sistemi
d) Ürogenital sistem
e) Dolaşım sistemi
80. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak için yapılan eylemlere ne denir?

a) Bozma
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Drenaj
81. Beş kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

a) 60
b) 90
c) 72
d) 120
e) 180
82. Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik tespiti
b) Arama
c) El koyma
d) Yakalama
e) Kimlik sorma
83. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
84. Yaya ve motorize olarak değişik iş yeri, konut ve arazilerin periyodik kontrollerini yapmak suretiyle yapılan güvenlik hizmetlerine ne ad verilir?

a) Koruma
b) Araştırma
c) Danışmanlık
d) Devriye
e) Nöbetçi
85. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Maktul
b) Hava şartları
c) Basın mensupları
d) Fırsatçılar
e) Meraklı kalabalık
86. İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-156-110
87. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

a) Kendinden geçme
b) Baş ağrısı
c) İştah artması
d) Halsizlik
e) Solunum sıkıntısı
88. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?

a) Koruma amiri
b) Ekip amiri
c) Ekip memuru
d) Özel kalem müdürü
e) VIP oto ve ekip oto sürücüsü
89. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

a) İnsanlara insan olmalarından dolayı sahip oldukları hakları öğretme
b) Bilinçlendirme
c) Davranış geliştirme
d) Duyarlı vatandaş yetiştirme
e) Meslek kazandırma
90. Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan ______ tarafından özel güvenlik izni verilebilir?

a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Hâkim
d) Emniyet müdürü
e) İl jandarma komutanı
91. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

a) Nezaketen dinleme
b) Yaltaklanmacı dinleme
c) Savunmada dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
92. Aşağıdakilerden hangisi paket bombaların tanınmasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Paket bombalar değişik şekil ve ebatlarda olabilir
b) Terörist hedefine ulaşmak amacıyla bazı yönlendirmeler yapabilir (“taşıma kulpu”, “üst taraf” ibaresi gibi)
c) Paket alıcının çok yakını, arkadaşları veya tanıdıklarından geliyormuş gibi gösterilebilir
d) Paket üzerinde “kişiye özel”, “zata mahsus” ibareleri bulunabilir
e) Hepsi
93. Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

a) Kusturulur
b) Bol su içirilir
c) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
e) Tuzlu ayran içirilir
94. Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlere karşı binalarda alınması gereken emniyet tedbirlerinden değildir?

a) Ziyaretçi giriş kapılarında kontroller teknik cihazlarla yapılmalı
b) Binaya gelen personel araçlarının güvenliği sağlanmalı
c) Ziyaretçi ve personel girişleri ayrı ayrı olmalı
d) Göreve geliş ve gidişte aynı güzergâh kullanılmalı
e) Bina girişlerinde görevli güvenlik görevlilerinin patlayıcı maddeler konusunda eğitilmesi sağlanmalı
95. Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?

a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Suçüstü
e) Taksir
96. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilmesi aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?

a) Milli Savunma Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Genelkurmay Başkanlığı
d) Valilikler
e) Emniyet Genel Müdürlüğü
97. Bir ölümlü vakada, maktul olay yerinden ne zaman kaldırılır?

a) Kişi olay yerinde öldü ise
b) Deliller karartılmış ise
c) Sanık olay yerinde yakalanmış ise
d) Olay yerinde işlem bitmiş ise
e) Görevli cumhuriyet savcısının talimatı ile
98. Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Stres
b) Motivasyon
c) Empati
d) İletişim
e) Gürültü
99. Aşağıdaki güvenlik sisteminden hangisi diğerinden farklıdır?

a) Bariyer
b) Kasisli yol
c) Buhar detektörü
d) Virajlı yol
e) Kule ve tel örgü
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...