Özel Güvenlik Sınavı Test 25


1. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Belediye temsilcisi
b) Vali yardımcısı
c) Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
d) Jandarma Komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret ve sanayi odası başkanlığı temsilcisi
2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Yangında imdat isteğinde konuta girme
d) Her türlü arama
e) Görev alanında hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişiyi yakalama
3. Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan kişilere kim tarafından ne kadar süreyle çalışma izni verilir?

a) Emniyet müdürlüğünce -5 yıl
b) Emniyet müdürlüğünce - ömür boyu
c) Valilikçe - 1 yıl
d) Valilikçe -5 yıl
e) İçişleri bakanlığınca- 5 yıl
4. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar
b) Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse memura karşı suç işlenmiş olur
c) Görevi sırasında dokunulmazlıkları vardır
d) ÖGG’ye karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memuruna karşı suç işlemiş sayılır
e) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla memur gibi yargılanır
5. X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görüntüyü zoom yapar
b) Koyu bölgelerin içini tespit eder
c) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
d) Görüntüyü karartır
e) Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar
6. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri taşıması devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

a) Psikolojik hazırlık
b) Zihinsel hazırlık
c) Sosyolojik hazırlık
d) Antropolojik hazırlık
e) Fiziksel hazırlık
7. 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine göre özel güvenlikçilerin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?

a) Gizli denetim
b) Tarama
c) Yakalama
d) Arama
e) Güvenlik kontrolü
8. Güvenlik kontrolleri hangi emir veya karar ile yapılır?

a) Savcının yazılı veya sözlü emri
b) Hakim kararı
c) Kolluk Kuvvetlerinin kararı
d) Özel güvenlik amirinin emri
e) Adli arama olmadığından emir veya karara gerek duyulmaz
9. Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir?

a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık
10. Alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde genellikle hangi tür devriye kullanılır?

a) Otomobil devriyesi
b) Motosikletli devriye
c) Yaya devriye
d) Bisikletli devriye
e) Hiçbiri
11. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur
12. Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Zincir düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni
13. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VİP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VİP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır
e) Hepsi
14. Koruma amiri korumanın şeklini neye göre belirler?

a) Önemli kişinin isteklerine göre
b) Personel sayısına göre
c) Eldeki teçhizat durumuna göre
d) Tehlikenin durumuna göre
e) Hepsi
15. Kaza, felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?

a) Acil yardım
b) Kurtarma
c) İlkyardım
d) Acil tedavi
e) Tedavi
16. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden değildir?

a) İnsan vücudunu ve işleyişini iyi bilmelidir
b) Ortamın ve kendisinin can güvenliğini ön planda tutmalıdır
c) Bu konuda eğitim almış olmalıdır
d) Çabuk karar verebilmeli, çevre şartlarını hızla değerlendirerek bunları uygulayabilmelidir
e) Çevre imkânları kısıtlı ise müdahale etmemelidir
17. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanmaya başlama sebeplerindendir?

a) Merak
b) Özenti
c) Arkadaşlık
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
18. ‘Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak’ aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) İhmal
c) Kazalar
d) Sıçrama
e) Sabotaj
19. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden birisidir?

a) Konuşmacının sözünü keser
b) Sürekli göz teması kurar
c) Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır
d) Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati kuramaz
e) Sürekli tavsiye verir
20. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

a) Jestler
b) Bedenin duruşu
c) Başın hareketleri
d) Düşünceler
e) Bakışlar
21. Yaptığı görev sırasında yakaladığı hırsızı emniyete götürdüğü sırada bir hafta sonra kendisine 250 TL vermeyi teklif eden kişinin teklifini kabul ederek kişiyi bırakan ÖGG nin 2 gün sonra emekli olması durumunda hangi durum söz konusudur?

a) Suç oluşmaz para alınmamıştır
b) Suç oluşmaz ÖGG emekli olmuştur
c) ÖGG görevini kötüye kullanma suçu işlemiştir
d) ÖGG rüşvet suçu işlemiştir
e) ÖGG suçu bildirmeme suçu işlemiştir
22. Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi ile ilgili hangisi doğrudur?

a) Mümkün değildir
b) Mütekabiliyet esasına tabidir
c) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır
d) Sanayi Bakanlığı uygun görür, Dışişleri Bakanlığı onaylarsa mümkündür
e) Herhangi bir şarta tabi olmadan yerli firmalarla aynı mevzuata tabidir
23. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

a) Kimlik sorma
b) Yakalama
c) İfade alma
d) Arama
e) Muhafaza altına alma
24. Güvenlik kontrolünün aleni olarak yapıldığı yerlerde üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişilere ne yapılır?

a) Israr edilmez geçişi sağlanır
b) Yalnızca üst araması yapılır
c) Yalnızca eşyaları aranır
d) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır
e) Israr edilmez fakat içeri girmesine izin verilmez
25. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işlediği iddia edilebilecek suçlardandır?

a) Görevi kötüye kullanma suçu
b) Haksız üst arama suçu
c) Hürriyeti tahdit suçu
d) Öğrendiği suçu yetkili merciine bildirmeme suçu
e) Hepsi
26. Aşağıdaki hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
e) Hiçbiri
27. Pan-Tilt ne için kullanılır?

a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır
28. Görevli olunan yer ve zaman içinde yapılan görevle ilgili olarak elde edilen bilgi, gözlenen davranış, müdahale ve meydana gelen olayla ilgili olarak görevli personelin, sorumlu olduğu kişileri bilgilendirmek amacı ile yazdığı yazıya ne denir?

a) Rapor
b) Tutanak
c) Not
d) Faks
e) Hiçbiri
29. Raporu tanzim eden kişi aynı zamanda hangi hukuki duruma gelebilir?

a) Sanık
b) Mağdur
c) Tanık
d) Müşteri
e) Seyirci
30. Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde ne yerine geçer?

a) Tebliğ
b) Not
c) Tutanak
d) Tebellüğ
e) Sanık
31. Not alma işlemi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

a) El yazısı ile yazılmalıdır
b) Tarih, saat yazılmalıdır
c) Görevin türü yazılmalıdır
d) Telsiz kodu ve devriye bölgesi yazılmalıdır
e) Hepsi
32. Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?

a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına
33. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?

a) Gaz filtresi
b) Gaz süzgeci
c) Gaz maskesi
d) Koruyucu başlık
e) Kask
34. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

a) Kalabalık
b) Seyirci
c) Küme
d) Grup
e) Teşkilat
35. 1- Saldırı anında müdahalede bulunulabilecek mesafede olmalı2- Bakmadan korunan kişinin nerede olduğunu bilmeli3- Düzen değişikliklerine hazır olmalı4- Uyumlu olmalıYukarıdaki özellikler neyi tanımlar?

a) Önemli kişiyi
b) Korumayı
c) Güvenlik görevlisini
d) Yerel zabıtayı
e) Kolluk kuvvetini
36. Arabalarda önemli kişi;

a) Aracın sağ önünde oturur
b) Sol arkada oturur
c) Sağ arkada oturur
d) Aracın arkasında ortada oturur
e) Hiç biri
37. 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Olay ve yaralı sayısı
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Hepsi
38. Bilinci kaybolan kişiye ilk olarak yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum yolunu açmak
b) Suni solunum yapmak
c) Kalp masajı yapmak
d) Suni solunum ve kalp masajı yapmak
e) Kolonya koklatmak
39. Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?

a) Boya ve vernik atölyeleri
b) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları
c) Kömür depolama yerleri
d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları
e) Hava alanları uçak hangarları
40. Aşağıdakilerden hangisi seli önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?

a) Kanal ıslahı yapılmalıdır
b) Koruyucu set ve gölet yapılmalıdır
c) Ormanlık alan korunmalı ve arttırılmalıdır
d) Yerleşim alanları doğru bir şekilde seçilmelidir
e) Hiçbiri
41. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde eksik ya da yanlış olarak değerlendirilir?

a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir
c) Verilen mesajlar sözlü ya da sözsüz nitelikte olmalıdır
d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır
42. ‘Bir insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum, strestir. Zorlanma durumlarında kişi başa çıkabilmek için kendini yetersiz olarak algılarsa stres yaşar’ Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki stres kaynaklarından değildir?

a) Rol belirsizliği
b) Kişiler arası çatışma
c) Sorumluluk
d) Yoğun iş yükü
e) Beslenme
43. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri
44. ‘Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.’ Hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini
45. Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
46. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet
47. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama
II- Kimlik tespiti
III- Konut araması
IV- Yakalama
V- Üst ve eşya araması
VI- Kimlik sorma

a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI
48. Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü
49. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?

a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi
50. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri - fail - mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ________ denir.

a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil
51. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi
52. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır
b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir
c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir
d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir
e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır
53. Özel güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapacağının en doğru ifadesi hangisidir?

a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde
54. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?

a) Kültürel normların kuralları işlemez
b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir
c) Spontane hareketler çıkar
d) Grup bağımlılığı geçicidir
e) Hepsi
55. Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emirler verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın
56. Önemli kişinin gideceği yerleri makul bir süre önce giderek güvenlik planları hazırlamak, gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

a) Öncü güvenlik
b) Araştırma
c) Planlama
d) Hazırlık
e) Koordinasyon
57. Önemli kişi aracının özellikleri, donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır
b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır
d) Mümkünse zırhlı olmalıdır
e) Hepsi
58. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
59. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Dışarı çıkan organlar enfeksiyon kapmamaları için içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür
60. Hangisi uyuşturucu madde kullanımında dışa yansımaya başlayan ve çevrenin dikkatinden kaçmayacak psikolojik belirtilerden değildir?

a) Çalışma gücünde azalma
b) Tedirginlik içinde yaşamak
c) Neşeli ve anlayışlı olma
d) Çabuk kızmak
e) Toplumdan uzaklaşma
61. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için
62. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
63. ‘Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın ‘ atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?

a) İleti
b) Sempati
c) Saygı duymak
d) Empati
e) Yardımseverlik
64. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir?

a) Haberleşmek
b) Mantıklı düşünmeye çalışmak
c) Paylaşmak
d) Var olmak
e) Etkilemek ve yönlendirmek
65. ‘Hukuka aykırı arama ________ ve ele geçirilenler _________’.

a) geçerlidir - delil olur
b) hakim onayına sunulur - delil olur
c) tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
d) suçtur - yargılamada kullanılamaz
e) adli aramadır - delildir
66. 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ________ yapılır.

a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zapt etme
67. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare mahkemesine
b) Valiliğe
c) Ceza mahkemesine
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına
68. Yasal olarak özel güvenlik görevlileri kimi arayabilir?

a) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
b) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
c) Kişilerin üstlerini detektörle
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi
69. Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan düşük radyasyonla çalışan cihaza _______ denir.Yukarıdaki tanımlamada noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Metal detektör
b) El detektörü
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri
70. Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?

a) Eşyayı bir müddet bekletir
b) Eşyayı sahibine geri verir
c) Eşyayı emanete alarak yetkili kolluk kuvvetlerine bildirir
d) Eşyayı imha eder
e) Eşyayı görmemezlikten gelir
71. Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20
72. Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi
73. Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz

a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz
74. Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
b) Cumhuriyet savcısı gelene kadar
c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar
d) Soruşturma bitene kadar
e) Korunması gerekmez
75. Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan yığınlarına ne ad verilir?

a) Teşkilat
b) Sınıf
c) Kalabalık
d) Komite
e) Grup
76. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?

a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Sessizce dağılma
c) Dağılıyor gözükerek toplanma
d) Marş söyleme
e) Kadın ve çocukları kullanma
77. Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli
78. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
79. Yanıklarda hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yanık bölgeye soğuk su uygulanır
b) Diş macunu sürülür
c) Yanık merhemi sürülür
d) Salça sürülür
e) Yaraya direk buz konur
80. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
81. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımları içerisinde yer almaz?

a) İletişim bilgilerin taşınması
b) İletişim, duymak, görmek ve dokunmaktır
c) İletişim, kişiler yada gruplar arasındaki ileti aktarımıdır
d) Bilgi aktarma ve anlamlandırma sürecidir
e) Organizmayı davranışta bulunmaya iten güçtür
82. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasındaki mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan
83. Aşağıdakilerin hangisi iletişimin temel becerilerindendir?

a) İsim takmak
b) Karşımızdakini dinlemek
c) Alınganlık
d) Kararsızlık
e) Korkular
84. El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?

a) Erkek görevli tarafından - Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından - Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından - Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından - 50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından - 15 cm mesafeden
85. Aşağıda belirtilen durumlarda hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere suç işlenmesi
e) Hepsi
86. Aşağıdakilerden hangisi maruz kalınan radyasyon miktarını ölçmek amacıyla kullanılan cihazdır?

a) Barometre
b) Dozometre
c) Avometre
d) Termometre
e) X-Ray
87. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık
88. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

a) Hakaret
b) Bazı maddelerin atılması
c) Patlayıcı madde kullanılması
d) Eşya tahribi ve yağma
e) Hepsi
89. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon
90. Aşağıdakilerden hangisi VİP’nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi
91. Donmaya maruz kalan hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Uyutulur
b) Sıcak masaj yapılır
c) Derhal alkollü içecek içirilir
d) Soğuk içecek verilir
e) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
92. Soba yada şofben zehirlenmesinde ilk yapılacak şey nedir?

a) Kişi hareket ettirilmez
b) Bir an önce suni solunuma başlanır
c) Hemen açık havaya çıkarılır
d) Bol sıvı verilir
e) Ayran yada süt içirilir
93. Kopma yaralanmalarında hangisi yapılmamalıdır?

a) Kopan parça direk buzun içine konulur
b) Steril gazlı beze sarılır
c) Plastik torbaya konulur, torba buz ile çevrelenir
d) En yakın hastaneye ulaşması sağlanır
e) Kopan parça steril gazlı bez ile sarılıp içi boş termos içine konulur
94. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
95. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralı hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
96. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi
97. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
98. 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir2. Uyarı hemen anında verilmelidir3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdırEleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
99. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması eşkâl tarifinde önem taşımaz?

a) Göz rengi
b) Kilo ve boy
c) Cinsiyet
d) Yuvarlak ifadeler
e) Yüz şekli
100. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...