Özel Güvenlik Sınavı Test 02


1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?

a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş eşyayı emanete almak
e) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek
2. Aşağıdakilerden hangisi araması özel hükme bağlı kişilerden değildir?

a) Cumhurbaşkanı
b) Milletvekilleri
c) Avukatlar
d) Hakim ve savcılar
e) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
3. Zapta (adli el koymaya) karar verme yetkisi kime aittir?

a) Hakim
b) Özel güvenlik amiri
c) Avukat
d) Polis
e) Jandarma
4. Aşağıdakilerden hangisi CMUK’un 127. maddesine göre adli yakalamanın ön koşullarındandır?

a) İşlenmiş veya işlenmekte olan bir suç bulunmalıdır
b) Failin kaçma ihtimali bulunmalıdır
c) Suçtan zarar gören veya tanık olan şahısların yakalama yetkisi bulunmaktadır
d) Failin kimliğini tespit hemen mümkün olmamalıdır
e) Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanına girmekten vazgeçen ve önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişiye karşı yaptığı uygulamadır?

a) Önleme aramasıdır
b) Güvenlik aramasıdır
c) Şüpheli hareketlerinden dolayı adli aramadır
d) Kişi hak ve özgürlüklerine aykırılıktır
e) Hiçbiri
6. Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

a) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır
b) Sanayi Bakanlığının uygun görüşüne bağlı olarak Dışişleri Bakanlığının onayı ile mümkündür
c) Mümkün değildir
d) Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığından sorulur
e) Mütekabiliyetin mevcudiyetine İçişleri Bakanlığı karar verir
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına ödenecek tazminatı belirleyen Nakdi tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2003
b) 2330
c) 2559
d) 3201
e) 4857
8. Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir?

a) 60
b) 120
c) 90
d) 100
e) 30
9. Vali tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

a) Konser
b) Toplantı
c) Para veya değerli eşya nakli
d) Sahne gösterisi
e) Kişi koruma
10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
d) 18 yaşını doldurmuş olmak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katılamaz?

a) İl emniyet müdürlüğü
b) İl jandarma komutanlığı
c) Sanayi odası başkanlığı
d) Cumhuriyet savcılığı
e) Ticaret odası başkanlığı
12. Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sendika üyesi olamazlar
b) Siyasi partilere üye olamazlar
c) Sendika üyesi olarak greve katılabilirler
d) Demek üyesi olamazlar
e) Sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar
13. Aşağıdakilerden hangisi tarafından, özel güvenlik görevlilerinin görevi ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapmasına izin verilebilir?

a) Vali
b) İl emniyet müdürü
c) İşveren
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Özel güvenlik amiri
14. Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi
b) Adli sicil kaydı
c) Askerlik terhis belgesi
d) Özel güvenlik temel eğitim sertifikası
e) Sağlık raporu
15. “Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar ______ defterine imza karşılığı devir teslim edilir” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdaki defterlerden hangisi yer almalıdır?

a) Devir teslim ve rapor defter
b) Silah bulundurma kayıt defteri
c) Silah demirbaş defteri
d) Devir teslim defteri
e) Görev defteri
16. “Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce _______ görüşü alınır” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

a) Milli Savunma Bakanlığının
b) Genelkurmay Başkanlığının
c) Emniyet Genel Müdürlüğünün
d) Jandarma Genel Komutanlığının
e) İçişleri Bakanlığının
17. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak için yapacağı başvuru üzerine özel güvenlik komisyonundan izin alarak kurulan oluşuma ne ad verilir?

a) Özel güvenlik kurumu
b) Özel güvenlik teşkilatı
c) Özel güvenlik birimi
d) Özel güvenlik ünitesi
e) Özel güvenlik şirketi
18. İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anayasal haklar
b) İnsan hakları
c) Kişisel haklar
d) Sosyal haklar
e) Siyasal haklar
19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?

a) Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır
b) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır
c) Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni verilmesi için 10 milyar TL ruhsat harcı alınır
d) Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilebilmesi için 200 milyon TL ruhsat harcı alınır
e) Hiçbiri
20. Aşağıdaki şıklardan hangisi şüpheli-sanık haklarındandır?

a) Yakalama nedeni
b) Susma hakkı
c) Yakınlarına haber verme hakkı
d) Müdafi talep etme hakkı
e) Hepsi
21. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?

a) Kelepçe
b) El feneri
c) Kamera
d) Cop
e) Telsiz
22. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?

a) Dairesel devriye
b) Geri dönüşlü devriye
c) Olağan devriye
d) Yaya devriye
e) Planlı devriye
23. Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetinin amaçlarından değildir?

a) Acil tıbbı müdahale yangın ve benzeri durumlarda yardım etmek
b) Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak
c) Meydana gelebilecek suçları engellemek
d) Aranan şahısları bulmak veya yakalamak
e) Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal sorumlu amirine bildirmek
24. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan değildir?

a) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
b) Göreve üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır
c) Devriye görevleri en az üç kişiden oluşur
d) Görev bölgesini her zaman kontrol altında tutmalıdır
e) Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durularak etraf gözetlenmelidir
25. Aşağıdakilerden hangisi giriş kontrol yöntemlerinden değildir?

a) CCTV
b) Kart sistemi
c) Özel bilgiye sahip olma sistemi
d) Biyometrik cihazlarla boyut karşılaştırma ve mukayese sistemi
e) Eşkal tespit sistemi
26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından personel kontrolünde yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Personel turnikelerden giriş kartı ile alınmalıdır
b) Personelin kuruma girişlerinde mutlaka güvenlik sistem ve cihazları vasıtasıyla üstleri ve eşyaları aranmalıdır
c) Usulsüz bir şekilde veya zorla içeriye girmek isteyen personel hakkında işlem yapılmalıdır
d) Hangi personelin nerelere girebileceği belirlenmeli ve bilinmelidir
e) Tesisin belirli bölgelerine girmeye yetkili personelin isimleri giriş kapılarında bulundurulmalıdır
27. Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve şartlardan değildir?

a) Toplu giriş-çıkış yapılan yerlerin önünde kurulur
b) Hassas ve kritik yerlerde kurulur
c) Silahlı saldırılara ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde kurulur
d) Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması gereklidir
e) Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde kurulur
28. Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?

a) Anahtar kelepçe
b) Parmak kelepçe
c) Zincir kelepçe
d) Masonet kelepçe
e) Plastik kelepçe
29. Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?

a) Diz üstü kelepçeleme
b) Bir engele dayayarak kelepçeleme
c) Ayakta kelepçeleme
d) Sırtüstü yatırılarak kelepçeleme
e) Yüzüstü yatırılarak kelepçeleme
30. Aşağıdakilerden hangisi raporların şekil kurallarından biri değildir?

a) Raporlar bilgisayar ortamında veya daktilo ile yazılmalıdır
b) Kağıdın üst orta bölümüne büyük harflerle rapor yazılır
c) Raporlar mutlaka el yazısı ile kaleme alınmalıdır
d) Rapor yazısının altına raporun sunulacağı, görev veren makam küçük harflerle ve kısaltma yapılarak yazılır
e) Raporlar A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır
31. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?

a) Başlık-Giriş-Gelişme-Tarih ve Saat-İmza- Sonuç
b) Başlık- Giriş-Tarih ve Saat-İmza- Sonuç-Gelişme
c) Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç- Tarih ve Saat-İmza
d) Tarih ve Saat-Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç- İmza
e) Başlık-Tarih ve Saat-Giriş-Gelişme-Sonuç-İmza
32. “Özel güvenlik personelinin müdahalesi sonucu karşılaştığı, el koyduğu olaylarda meydana gelen durumları, yapılan işlemleri ve elde edilen bilgileri tespit edip yazılı hale getirerek hazırlamış olduğu tutanağa _______ denir “cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

a) Arama tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Olay tespit tutanağı
d) İhbar tutanağı
e) Zapt etme tutanağı
33. Nokta görevlisi nokta yerinden ne kadarlık bir mesafe dahilinde ayrılabilir?

a) 20 adımlık
b) 10 adımlık
c) 40 adımlık
d) 30 adımlık
e) 50 adımlık
34. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkal tarifinde önemli bilgilerdendir?

a) Boy
b) Yaş
c) Cinsiyet
d) Kilo
e) Hepsi
35. Aşağıdakilerden hangisi devriye turu öncesi hazırlık aşamalarından biri değildir?

a) Zihinsel hazırlık
b) Fiziksel hazırlık
c) Sosyolojik hazırlık
d) Psikolojik hazırlık
e) Hiçbiri
36. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada gerekli şartlardandır?

a) Zor kullanmayla olay arasında bir denge olmalıdır
b) Kanuna uygun olmalıdır
c) Son çare olmalıdır
d) Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır
e) Hepsi
37. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

a) Dozimetre
b) Metal detektör
c) X- Ray cihazı
d) CCTV
e) Alarm sistemi
38. El detektörlerinin kullanılması ile ilgili hangi şık doğrudur?

a) Islak zemine bırakılmamalıdır
b) Metal zemine bırakılmamalıdır
c) İnsanın baş kısmına tutulmamalıdır
d) Başka amaçla kullanılmamalıdır
e) Hepsi
39. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

a) Uyuşturucu madde algılama sistemi
b) Metal algılama sistemi
c) Patlayıcı tarama sistemi
d) Duman algılama sistemi
e) Hiçbiri
40. Metal detektörleri hangi esasa göre çalışırlar?

a) Ses dalgaları esasına göre
b) Manyetik alan esasına göre
c) Titreşim esasına göre
d) Elektrik gerilimi esasına göre
e) Ultrasonik alan esasına göre
41. 112 acil ambulans servisi aradığında verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
e) Hepsi
42. Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Göğüs kanamalı yarası olanlar
b) Ayağı kırık veya çıkık olanlar
c) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar
d) Kan tutan kişiler
e) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar
43. Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
b) Göğsüne ani basınç uygulanır
c) Kalp masajı ve suni solunum uygulanır
d) Suni solunum yapılır
e) Bol su içirilir
44. Kalpten çıkarak vücuda temiz kan gitmesini sağlayan damar hangisidir?

a) Toplar damar
b) Kılcal damar
c) Atar damar
d) Ana damar
e) Hiçbiri
45. Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Hasta uyutulur
b) Sıcak masaj yapılır
c) Alkollü içecek içirilir
d) Hızlı ve sert masaj yapılır
e) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
46. Burkulma nedir?

a) Kas yırtılmasıdır
b) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
c) Kemiklerde görülen çatlamadır
d) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
e) Eklem çevresindeki deride yaralanmadır
47. Yetişkin sağlıklı bir insanda kaç litre kan vardır?

a) 3-4
b) 4-5
c) 8-10
d) 10-12
e) 12-14
48. Omurgası yaralanmış kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

a) Yan yatış
b) Oturuş
c) Yüzüstü yatış
d) Sırt üstü düz yatış
e) Hepsi
49. Kimyasal madde yanıklarında olay yerinde gerçekleştirilecek ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yanık yere yara merhemi sürülür
b) Yanık yer bol su ile yıkanır
c) Yanık yere temas eden maddenin karşıtı madde sürülür
d) Hiçbir uygulama yapmadan sağlık kuruluşuna sevk edilir
e) Yapışan kıyafetler çıkartılır
50. Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?

a) Şah damarından nabız alınamaması
b) Nefesin duyulmaması
c) Göğüs kafesinin inip kalkmaması
d) Vücudun sıcak olması
e) El bileğinden nabız alınamaması
51. Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) Uyku hali
b) Denge kaybı
c) Konuşma bozukluğu
d) Bulantı-kusma
e) Hepsi
52. Yanık bölgesinde su keseciği mevcut ise nasıl müdahale edilmesi gerekir?

a) Patlatılır, buz konulur
b) Patlatılmaz, soğuk uygulama yapılır
c) Patlatılır, pansuman yapılır
d) Patlatılmaz, oksijenli su sürülür
e) Patlatılır, tentürdiyot sürülür
53. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil değildir?

a) Kan
b) Barut artıkları
c) Boya
d) Uyuşturucu madde
e) İlaç
54. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?

a) Biyolojik delil
b) Kimyasal delil
c) İz delil
d) Radyolojik delil
e) Fiziksel delil
55. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde tespit edilen delilin faydalarındandır?

a) Görgü tanıklarının beyanlarından daha güvenilirdir
b) Suçun işleniş tarzının ispatına yarar
c) Diğer benzeri olaylarla ilişkilerini tespit eder
d) Sanığın suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi
56. Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında, olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kan izleri
b) Boş mermi kovanları
c) Kanlı gömlek
d) Deri parçası
e) Ayak izi
57. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kaçıncı maddesinde “Olay yeri ve delilleri koruma” görevi düzenlenmiştir?

a) Kanunun 3. Maddesi
b) Kanunun 7. maddesi
c) Kanunun 10. Maddesi
d) Kanunun 9. Maddesi
e) Kanunun 8. maddesi
58. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?

a) Sigara izmariti
b) Ayak izi
c) Parmak izi
d) Ruj izi
e) Mendil
59. Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?

a) Oto hareket ettirilmemelidir
b) İçi karıştırılmamalıdır
c) Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir
d) Uygun bir yere park edilmelidir
e) Gerekirse aracın başına bir görevli tayin edilmelidir
60. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri tespit metotlarındandır?

a) Tutanak tanzim etmek
b) Kroki çizmek
c) Fotoğraf çekmek
d) Video ile çekim yapmak
e) Hepsi
61. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

a) Değişmez
b) Tasnif edilemez
c) Değiştirilemez
d) Benzemez
e) Benzetilemez
62. “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ______ denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta
63. Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin, reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınçla hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

a) Bomba
b) Reaksiyon
c) Patlama
d) Basınç
e) Kapsül
64. Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?

a) 50
b) 150
c) 25
d) 100
e) 75
65. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?

a) Isı etkisi
b) Basınç etkisi
c) Gaz etkisi
d) Hava etkisi
e) Parça etkisi
66. Aşağıdaki maddelerden hangileri teröristlerin hedeflerine ulaşmak için eylemlerinde çoğu kez bomba kullanmadaki tercih nedenleridir?I Bombalı eylemlerde etkinliğin kesin olmasıII Bomba yapımında kullanılan malzemelerin çoğunun piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesiIII Kalabalık bir yerde bile olsa sadece hedef alınan kişiye karşı etkili olmasıIV Eylemi gerçekleştiren kişiye kaçması için zaman kazandırması

a) I, III
b) I, III, IV
c) I, II, IV
d) I, II
e) I, II, III, IV
67. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

a) Kişi içi iletişim
b) Empatik iletişim
c) Kitle içi iletişim
d) Örgüt içi iletişim
e) Kişiler arası iletişim
68. Motivasyon nedir?

a) Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak düşüncelerini doğru olarak anlaması
b) Duygu, düşünce, bilginin akla gelebilecek türlü yollarla başkalarına aktarılması
c) Zihinsel yorgunluk yaşamak
d) Olumsuz sözsüz reaksiyonlar
e) İnsanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleri
69. “Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna …………….denir” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Depresyon
b) Mobbing
c) Kaygı
d) Stres
e) Panik
70. Aşağıdaki maddelerin hangisinde halüsinasyon etkisi görülür?

a) Sigara
b) Esrar
c) LSD
d) Kafein
e) Hiçbiri
71. Aşağıdakilerden hangisinde enerji artışı karşı, cinse yakınlık hissi ve algılamada artma olur?

a) Extasy
b) Kokain
c) Eroin
d) Esrar
e) LSD
72. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi
73. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

a) Fizik ve kondisyonu yüksek olmalıdır
b) Sağlık problemi olmamalıdır
c) Ani tehlikelere karşı refleksleri iyi olmalıdır
d) Savunma sporları ve atış eğitimi almış olmalıdır
e) Koruma personeli liderlik ve yöneticilik vasfına sahip olmalıdır
74. Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere ne ad verilir?

a) Çevre güvenliği
b) Kişisel fiziki güvenlik
c) Kişisel koruyucu güvenlik
d) Özel güvenlik
e) Genel güvenlik
75. Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerindendir?

a) Tek araçlı koruma düzeni
b) İki araçlı koruma düzeni
c) Üç araçlı koruma düzeni
d) Resmi konvoy düzeni
e) Hepsi
76. “Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli yere ________ denir” cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Kritik nokta
b) Boğma noktası
c) Tehlikeli nokta
d) Hedef noktası
e) Ölü nokta
77. Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı tekniklerdendir?

a) Korunan şahsa araçla geçerken ateş etmek
b) Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak
c) El bombası atmak
d) Uzun menzilli silahla ateş etmek
e) Hepsi
78. Önemli kişiye bir saldırı anında yapılacak korumanın safhaları öncelik sırasına göre hangileridir?

a) Önemli kişiye kalkan olunur, önemli kişi kaçırılır, saldırı etkisiz hale getirilir
b) Saldırı etkisiz hale getirilir, önemli kişi kaçırılır, önemli kişiye kalkan olunur
c) Saldırı etkisiz hale getirilir, önemli kişi bulunduğu yeri terk etmez, önemli kişiye kalkan olunur
d) Önemli kişi kaçırılır, saldırı etkisiz hale getirilir, önemli kişiye kalkan olunur
e) Hiçbiri
79. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?

a) Hedefle konuşma
b) Hedefle tanışma
c) Buluşma
d) Hedef seçimi
e) Hepsi
80. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?

a) Platform mümkün olduğu kadar dinleyicilerden uzak tutulmalıdır
b) İzleyiciler içerisinde elleri arkada veya ceplerinde bulunan kişiler gözetlenmeli ve şüpheli durumda uygun bir şekilde müdahale edilmelidir
c) Koruma amiri kürsüde korunan kişinin arka çaprazında yer almalıdır
d) Konuşma yapılacak yerin giriş ve çıkışları, platforma çıkış noktası ile basının mensuplarının gerekli kontrolü yapılmalıdır
e) Korunan kişiye hediye verilecekse, verecek kişiler platformun önünde aranmalıdır
81. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?

a) Araç sürücüsü
b) Koruma personeli
c) Koruma amiri
d) İlk yardım görevlisi
e) Ekip amiri
82. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılmaz?

a) Su
b) KKT
c) CO2
d) Halokarbonlar
e) Toprak
83. Aşağıdaki yakıtlardan hangisinin kullanımı pratik ve temizdir?

a) Odun
b) Doğalgaz
c) Gazyağı
d) Fuel-oil
e) Kömür
84. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?

a) Heyelan
b) Deprem
c) Yıldırım düşmesi
d) Sel
e) Hepsi
85. Depreme karşı duyarlı yaşamaya çalışan ve gerekli tedbirleri en iyi uygulayan ülke hangisidir?

a) Japonya
b) Çin
c) Küba
d) ABD
e) İran
86. Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?

a) Konut ve işyerinde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız
b) Sigorta yaptırmalıyız
c) Su-elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz
d) Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız
e) Hepsi
87. Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?

a) Çamur seli
b) Deprem
c) Heyelan
d) Su baskını
e) Sel
88. Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri
89. Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?

a) Yerde
b) Havada
c) Yerde ve havada
d) Derin yerlerde
e) Suda
90. Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
d) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
e) Hiçbiri
91. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhalarından birisidir?

a) Caydırıcılık
b) Fikri hazırlık devresi
c) Panik devresi
d) İnanılırlık ve ikna edicilik devresi
e) Kabarma ve horozlanma devresi
92. Grubun ve üyelerinin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması
93. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
94. “Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden, ani hareket ederek bulundukları durumdan biran önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ______ denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Tehdit
b) Tesir
c) Panik
d) Heyecan
e) Korku
95. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerindendir?

a) Paniğe kapılmış grup
b) Anlamlı grup
c) Saldırgan grup
d) Amaçlı grup
e) Hepsi
96. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?

a) Gözleri ovuşturma isteği
b) Şiddetli baş ağrısı
c) Bulantı ve kusma isteği
d) Gözlerden boş yaş gelmesi
e) Hepsi
97. Hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

a) Hat düzeni
b) Yakın destekli hat düzeni
c) Kama düzeni
d) Savunma düzeni
e) Çember düzeni
98. Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapalı alanlara yoğunluğu düşük mühimmatlar tercih edilmelidir
b) Kapalı alanlara yoğunluğu yüksek mühimmatlar tercih edilmelidir
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Göz yaşartıcı maddeler direniş ve saldırısına son vermiş kişilere karşı asla kullanılmaz
e) Hepsi
99. Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?

a) Kafa ve boyun
b) Kol ve bacaklar
c) Bel bölgesi
d) Kasık bölgesi
e) Yüz
100. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer almaz?

a) Kamu binalarını işgal etmek
b) Patlayıcı ve yanıcı madde kullanmak
c) Eşya tahribi ve yağma
d) Taş ve sopa kullanmak
e) Ateşli silah kullanmak
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...