Özel Güvenlik Sınavı Test 17


1. Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Enformasyon
b) Davranış
c) Komünikasyon
d) Empati
e) Tutum
2. Metal detektörler hangi esasa göre çalışırlar?

a) Ses dalgaları
b) Manyetik alan dalgaları
c) Titreşim
d) Elektrik gerilimi
e) Ultrasonik alan
3. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanılması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini bedenen ve aklen idare edemeyen aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi
4. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının idarî amiri kimdir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe emniyet amiri
d) İlçe emniyet müdürü
e) İçişleri Bakanı
5. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
6. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?

a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
7. Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?

a) Patlayıcı madde
b) Dış kap
c) Başlatıcılar (kapsül-fitil )
d) Anahtar sistemi
e) Hiçbiri
8. Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?

a) İğne izleri
b) Hareketlilik
c) Krize girme
d) Fiziksel bağımlılık
e) Davranış bozukluğu
9. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

a) Çevre güvenliğinin sağlanması
b) Durumun kötüleşmesinin önlenmesi
c) Temel yaşam desteğinin sağlanması
d) İyileştirmeyi kolaylaştırmak
e) Yaralıyı hastaneye kaldırmak
10. ‘Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delilleri koruma’ görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Soruşturma ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) Olay yeri soruşturma sorumlusu
d) İlk ekip
e) Hiçbiri
11. Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?

a) Oksijeni keser
b) Yanıcıyı ateşten ayırır
c) Buharlaşmayı önler
d) Yanıcıyı soğutur
e) Hepsi
12. İl sınırları içinde faaliyet gösteren özel güvenlik görevlisinin adli yönden amiri hangisi olamaz?

a) Polis
b) Jandarma
c) Belediye başkanı
d) Cumhuriyet savcısı
e) Hiçbiri
13. Aşağıdaki yerlerin hangisinde önleme araması yapılamaz?

a) Konutta
b) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
c) Öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
d) Umuma açık yerlerde
e) Halkın topluca bulunduğu yerlerde
14. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?

a) Koruma amiri
b) Bomba arama görevlileri
c) Ekip amiri
d) Sürücüler
e) Takip arabasındaki korumalar
15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini açmak
c) Kendini dinlemek
d) Kendini doğru ifade etmek
e) Kendini tanımak
16. Alan korumasında kullanılmayan malzeme hangisidir?

a) Dikenli tel örgü
b) Yer altı basınç algılama
c) Tel örgü titreşim sistemleri
d) Devriye
e) Kapı detektörü
17. Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?

a) Milletvekili
b) Hâkim
c) Savcı
d) Adliye kâtibi
e) Vali
18. 5188 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makamlar tarafından denetlenir?

a) Cumhuriyet savcısı ve hâkimler
b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri
c) Emniyet müdürlüğü
d) Jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
19. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

a) Amaç birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen karşılaşma
d) Lider bulunması
e) Düşünce ve fikir birliği
20. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?

a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak
b) Korunan kişiye refakat koruması yapmak
c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek
d) Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak
e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak
21. Hararet veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecedeısı meydana getirebilen katı, sıvı, gaz haldeki tüm kimyasal bileşim veya karışımlara ne denir?

a) Bomba
b) Başlatıcı
c) Patlayıcı madde
d) Karışım
e) Terkip
22. Aşağıdakilerin hangisi toz halinde bulunan uyuşturucu maddelerdendir?

a) Esrar
b) Extasy
c) Captagon
d) LSD
e) Crack
23. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
24. Suni solunum ne zamana kadar yapılır

a) 30 dk
b) 1 saat
c) Tıbbı yardım gelene kadar
d) 3 dk
e) Kendi kararımıza kadar
25. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir
e) Hepsi
26. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?

a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkların ifadesini almak
c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
d) Sanık ve tanıkları belirlemek
e) Olay yerini belirlemek ve şeritle çevirmek
27. Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

a) LPG gazı zehirlidir
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan ağırdır
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri
28. Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?

a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Ülke geneli
d) Görevli olduğu alan sınırları
e) Hiçbiri
29. Temel hak ve hürriyetler ;

a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir
30. Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?

a) Kişinin karşısındakini yanlış anlaması
b) Bireyin aynı statüde çalışan başka bir kişi ile fikir çatışması yaşaması
c) Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması
d) Kişinin karşısındaki konuşmacının fikirlerini benimsememesi
e) Kişinin sürekli olarak kendini motive etmesi
31. İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

a) Video kayıt cihazı
b) Multiplexer
c) Kamera
d) Monitör
e) Quad
32. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri
33. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?

a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırma
e) Hepsi
34. Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?

a) Hastaneler
b) Yerleşik binalar
c) Köprüler
d) Tüneller
e) Trafik lambaları
35. Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?

a) 6
b) 9
c) 12
d) 3
e) 24
36. Saniyeli fitil içerisindeki siyah toz madde nedir?

a) Amonyum nitrat
b) Potasyum klorat
c) Kara barut
d) Alüminyum toz
e) Sodyum benzoat
37. Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?

a) Sigara ile içilmesi
b) Burna çekerek kullanmak
c) Ağız yolu ile almak
d) Damara zerk etmek
e) Hiçbiri
38. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünen kırık türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enfekte kırık
b) Açık kırık
c) Basit kırık
d) Parçalı kırık
e) Hepsi
39. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında işlenen bir suçun failini yakalaması hangi görevleri içerisinde yer alır?

a) Özel kolluk görevi
b) Önleyici görev
c) Adli görev
d) İdari görev
e) Kişisel görev
40. İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110
41. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?

a) Mevcut delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olaya müdahale eder
d) Olayı ilgili yerlere bildirir
e) Hiçbiri
42. X-Ray cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?

a) Açık yeşil
b) Sarı
c) Mavi
d) Sütlü kahve
e) Kırmızı
43. Geçici veya acil hallerde, komisyon kararı alınmaksızın vali, özel güvenlik izni verebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?

a) Toplantıların korunması
b) Para nakli
c) Kurumların korunması
d) Konser ve sahne gösterileri
e) Kıymetli eşya nakli
44. 5188 Sayılı Yasaya göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda görev almaz?

a) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
b) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
c) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
d) İl ticaret odası temsilcisi
e) İl sanayi odası temsilcisi
45. Motivasyonla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Motivasyon geçicidir
b) Motivasyon hareketi devam ettiricidir
c) Herkes aynı araçla motive edilebilir
d) Motivasyon iş başarısı için önemli değildir
e) Motivasyon hedefe ulaşmayı olumsuz etkiler
46. ‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.’ Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan
47. Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?

a) Fiber optik algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemleri
c) Mikro dalga bariyer sistemleri
d) Biometrik sistemler
e) Manyetik alan algılama sistemleri
48. ‘Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur’ Bu açıklama hangisinin görevlerindendir?

a) Ekip amiri
b) Koruma amiri
c) Öncü koruma
d) Protokol görevlileri
e) İlk yardım görevlileri
49. Aşağıdaki koruma şekillerinden hangisi refakat koruması olarak adlandırılmıştır?

a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni
50. Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?

a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant
51. Enerji artışı ve canlılık, karşı cinse yakınlık hissi, algılamada artma ve halüsinasyonlara sebep olan, günümüzde ‘moda uyuşturucu’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Esrar
b) Eroin
c) Extacy
d) Kodein
e) Kokain
52. Sara (epilepsi) krizi geçiren kişiye ne yapılmalıdır?

a) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
b) Soğan koklatılır
c) Hasta bağlanmaya çalışılır
d) Ağzı açılmaya çalışılır
e) Hastanın kendine gelmesi için tokat atılır
53. Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara ne ad verilir?

a) Tansiyon
b) Sistol
c) Diastol
d) Dolaşım
e) Nabız
54. Aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal delillerdendir?

a) Silah, mermi
b) Kan, kıl, tükürük
c) Oto lastik izleri
d) Patlayıcı maddeler, boyalar
e) Cam kırıkları
55. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?

a) Yıldırım düşmesi
b) Kuraklık
c) Fırtına
d) Toprak kayması
e) Sel
56. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alır?

a) Askeri inzibat
b) Sahil güvenlik
c) Orman muhafaza
d) Gümrük muhafaza
e) Köy koruyucuları
57. Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El koyma
58. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir
59. İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

a) Ebeveyn/Yetişkin
b) Ebeveyn/Çocuk
c) Yetişkin/Yetişkin
d) Yetişkin/Çocuk
e) Ebeveyn/Ebeveyn
60. Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Elektronik sistem ve cihazı kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır
c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur
d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır
e) Hiçbiri
61. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?

a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir
b) Eşyaları emanete alınmalıdır
c) Tanıtma kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir
62. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek
63. Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?

a) Olayın meydana geldiği yer
b) Olay yerinin yakın çevresi
c) Olay yerinin geniş çevresi
d) Kan damlalarının en yoğun olduğu yer
e) Hepsi
64. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?

a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar
65. Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

a) Bilinç durumu
b) Solunum olup olmadığı
c) Dolaşımın olup olmadığı
d) Gözbebeklerinin büyüklüğü
e) İç kanamanın olup olmadığı
66. Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a) İhmal
b) Sıçrama
c) Kaza
d) Sabotaj
e) Bilgisizlik
67. Meşhut cürüm halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

a) Polisin
b) Jandarmanın
c) Özel güvenlik görevlisinin
d) Mağdurun
e) Herkesin
68. 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir2. Uyarı hemen anında verilmelidir3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdırEleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
69. El detektörü hangi tip malzemeye karşı hassastır?

a) Metal
b) Plastik
c) Patlayıcı
d) Tahta
e) Cam
70. Görevli olduğu bölgede suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek, lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere dolaşarak vazife gören görevlilere _____ denir.

a) Özel güvenlik
b) Nokta
c) Devriye
d) Kontrol noktası
e) Polis
71. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma
72. Kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Küçük birimlere bölerek denetlemek
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Zaman kazanma
e) Hiçbiri
73. Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?

a) Koruma amiri
b) Öncü koruma
c) Sürücüler
d) Takip arabalarındaki korumalar
e) Protokol ekibi
74. Saat yöntemiyle (3) yönünden gelen bir saldırıdan hangi yöne kaçış olmalıdır?

a) 12
b) 3
c) 9
d) 6
e) 4
75. İlk yardımın öncelikli amaçları hangisidir?

a) Hayatını tehlikeye atmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) İyileşmeyi hızlandırmak
d) Yaralının akrabalarına öncelikle haber vermek
e) Hiçbiri
76. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir?

a) Önemli kişiyi korumaların mesaisine adapte etmek
b) Önemli kişiyi her türlü tehlike ve zarardan korumak
c) Önemli kişiyi her türlü rahatsız edici ve gülünç duruma düşürücü hallerden korumak
d) Önemli kişinin görevini aksatmadan korumak
e) Korunan kişinin hareketlerini kısıtlamadan korumak
77. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?

a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
e) Hepsi
78. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?

a) Olay yerinin incelenmesi
b) Delillerin tespit edilmesi
c) Delillerin ambalajlanması
d) Delillerin belgelenmesi
e) Sanık, tanık ve mağdurların ifadelerinin alınması
79. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?

a) Önyargılı olmak
b) Konuşmacıya bakmak
c) Sözünü bölmemek
d) Empatik dinleme yapmak
e) Hiçbiri
80. Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

a) Önleme yakalaması
b) Adli arama
c) Adli zapt etme
d) El koyma
e) Mülkiyet hakkını ihlal
81. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
82. Özel güvenlik görevlisi ‘Hayvanları Koruma Derneğine’ üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir
83. ‘Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim
84. Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bariyer
b) Turnike
c) X-ray sistemi
d) Kapı detektörü
e) Hiçbiri
85. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

a) Parmak izi ve fotoğraf almak
b) Olay yeri çevre emniyetini almak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde işyeri ve konutlara girmek
86. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

a) Mahallin en büyük mülki amirinin
b) Kolluk amirinin
c) Hâkimin
d) Kaymakamın
e) Emniyet Müdürünün
87. Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

a) Kama düzeni
b) Hat düzeni
c) Çember düzeni
d) Çapraz düzen
e) Hiçbiri
88. Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?

a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
b) Yara temiz bir bezle kapatılır
c) Kanamalar durdurulur
d) Yaralı organ istirahata alınır
e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür
89. Bulgu ve delil kavramları ile ilgili doğru olan ifade hangisidir?

a) Her bulgu bir delildir ama her delil bir bulgu değildir
b) Her delil bir bulgudur ama her bulgu bir delil değildir
c) Her delil bazen bir bulgudur bazen bir bulgu değildir
d) Her bulgu bazen bir delildir bazen bir delil değildir
e) Hiçbiri doğru değildir
90. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
91. I X ışınları bölümü
II Ekran
III Soğutma bölümü
IV Kontrol paneli
Yukarıdakilerden hangileri X-ray sisteminin bölümlerindendir?

a) I ve II
b) II ve III
c) I ve IV
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV
92. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında, yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?

a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Karaciğer
d) Omurga ve omurilik
e) Hiçbiri
93. Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

a) Zapt etme
b) Nezarete alma
c) Yakalama
d) Gözetim altına alma
e) El koyma
94. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?

a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir
b) 360 ° bir korumayı kapsar
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır
e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır
95. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?

a) Delil
b) Bulgu
c) Olay yeri
d) Olay
e) Suç
96. ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?

a) Özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali
97. Küçük dolaşım ne demektir ?

a) Kanın kalpten bağırsaklara gitmesi
b) Kanın kalpten tüm vücuda ulaşması
c) Kanın kalpten beyne gitmesi
d) Kanın kalpten akciğerlere ulaştırılması
e) Kanın kalpten üreme sistemine ulaştırılması
98. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetleri açısından olayın özelliklerinden değildir?

a) Normal dışı bir durumdur
b) Hukuki bir durum söz konusudur
c) Sadece insan davranışları sonucu oluşur
d) Kolluk açısından olay; kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkmasıdır
e) Belli bir zaman ve mekânda meydana gelir
99. Kolu kanayan bir yaralının kanamasını durdurmak için ne yapılmaz?

a) Turnike uygulanır
b) Basınç uygulanır
c) Kol kalp seviyesinden aşağı indirilir
d) Kol kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
e) Hiçbiri
100. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?

a) Yüz ifadesi
b) Baş hareketleri
c) Jestler
d) Ses tonu
e) Beden duruşu
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...