Özel Güvenlik Sınavı Test 13


1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında yapacakları önleyici (önlemaramanın amaçlarından biri değildir?

a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
b) Suç işleyen kişinin yakalanması
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde vb. eşyanın tespiti
e) Kamu düzeninin sağlanması
2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?

a) Yüz yüze iletişimdir
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır
c) Tek yönlü iletim olarak kalabilir
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır
e) Karşılıklı iletişim
3. X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kişi üzerindeki metalleri algılamak
b) Yangın anında ikaz vermek
c) Radyasyonu ölçmek
d) Kişilerin bagajlarını kontrol etmek
e) Çevrenin görüntüsünü elde etmek
4. Bir kişinin sorumluluk alanının 90 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Dört kişiyle koruma düzeni
d) Üç kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni
5. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?

a) Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir
b) Eşyaları kontrol edilmemelidir
c) Tanıtma kartı verilmelidir
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir
6. Şoktaki hastaya hangisi yapılmaz?

a) Kanaması durdurulur
b) A B C’ sine bakılır
c) Ayakları yukarı kaldırılır
d) Üzeri örtülür
e) Su içirilir
7. Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır?

a) Şok hali
b) Solunum durması
c) Burun kanması
d) Uzuv kopmalarında
e) Hepsi
8. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışları ile bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ne denir?

a) Toplum psikolojisi
b) Toplum sosyolojisi
c) Davranış şekilleri
d) Psikolojik hareket
e) Hiçbiri
9. Olayın işleniş şeklinin ve mağdur-sanık-olay yeri ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir?

a) Görev alanı
b) Olay yeri
c) Araştırma yeri
d) Hassas bölge
e) Olay
10. Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek veya kurgulara ne denir?

a) Başlatıcı
b) Patlama
c) Bomba
d) Bubi tuzağı
e) Kapsül
11. Maddenin belli bir süre ve dozda kullanılması ile oluşan, alınmadığı zaman yoksunluk belirtileri şeklinde kendini gösteren, vücut ve madde arasında oluşan ilişkiye ne ad verilir?

a) Bağımlılık
b) Doz aşımı
c) Yoksunluk
d) Pasif içicilik
e) Tolerans artışı
12. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

a) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak
b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek
c) Su baskınlarıyla dolmuş suları boşaltmak
d) Belediye başkanının izniyle sınırı dışındaki yardımlara müdahaleye gitmek
e) Tehlikeli madde üreten yerleri belirlemek ve denetlemek
13. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk içerisinde yer alır?

a) Sahil güvenlik görevlisi
b) Belediye zabıtası
c) Orman muhafaza memuru
d) Askeri inzibat
e) Özel güvenlik görevlisi
14. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi veya özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi özelliğe göre olur ?

a) Hiç bir şekilde mümkün değildir
b) Mütekabiliyet esasına bağlıdır
c) İzne gerek yoktur
d) Valinin kararına bağlıdır
e) Hiçbiri
15. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin temel işlevleri arasında sayılmaz?

a) Haber verme
b) Propaganda etkisi
c) Öğretici olma
d) Yönetime katılmayı sağlama/teşvik etme
e) Eğlendirme
16. Şüpheli şahıslar kendilerini nasıl belli ederler?

a) Göz renklerinden
b) Boylarından
c) Saçlarından
d) Davranışlarından
e) Kilolarından
17. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?

a) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz
b) Herhangi birine ödünç verilemez
c) Başka bir personelden ödünç alınamaz
d) Toka ve giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz
e) Hepsi
18. Yaya koruma esnasında saat 06.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personeli, korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00
19. 5188 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir?

a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler
b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri
c) Emniyet müdürlüğü
d) Jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
20. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin korku sebeplerinden biri değildir?

a) Kişi-içi iletişim
b) Başarısızlık inancı
c) Asosyal bir iş ortamı
d) Sürekli stres ve hastalıklar
e) Baskı dolu çocukluk
21. Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır?

a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Emniyet Teşkilatı Kanunu
d) Sahil Güvenlik Kanunu
e) Hiçbiri
22. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Hepsi
23. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?

a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir
b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir
c) Verilen mesajlar sözlü yada sözsüz nitelikte olmalıdır
d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır
24. 4 kameradaki görüntüleri tek bir monitörde (ekrandizleme imkânı veren cihaz hangisidir?

a) Detektör
b) X-Ray cihazı
c) Dozimetre
d) Quad
e) CCTV
25. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Arıza yapmış araçlar
b) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
c) Yapılan yol çalışmaları
d) Şüpheli ve renkli camlı karavanlar
e) Hepsi
26. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri değildir?

a) Metal detektörler
b) X-ray cihazı
c) Alarm sistemi
d) Kameralı cep telefonu
e) Patlayıcı buhar detektörü
27. Aşağıdakilerin hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?

a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suçun failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak
28. Burkulmada aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) Anormal eklem görüntüsü
b) Şişlik
c) Morarma
d) Ağrı
e) Hareket kısıtlılığı
29. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının yapmaması gereken davranışlardandır?

a) Tedbir almak
b) Gerekirse kendi hayatını riske atarak yaralıyı kurtarmak
c) Haberleşmeyi sağlamak
d) Triyaj yapmak
e) Teşhis etmek
30. Adli arama kararı verme yetkisi kime aittir?

a) Kolluk amirlerine
b) Vali ve kaymakamlara
c) Belediye başkanlarına
d) Hakimlere
e) Kişinin kendisine
31. Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?

a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Morfin
e) Hiçbiri
32. EDS (Explosive Detectîon System) ne işe yarar?

a) Duman algılayıcı sistemdir
b) Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan bir çeşit patlayıcı tarama sistemidir
c) Gaz detektörü olarak kullanılır
d) Bir çeşit alarm sistemidir
e) Hiçbiri
33. Aşağıdakilerden hangisi terörün nedenlerinden değildir?

a) Psikolojik nedenler
b) Siyasi nedenler
c) Coğrafi nedenler
d) Ekonomik nedenler
e) Sosyal nedenler
34. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Önemli kişiyi bir an önce oradan uzaklaştırmak
c) Kalabalığı dağıtmak
d) Saldırıya karşılık vermek
e) Hiçbiri
35. Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir
b) Mal, can ve ırzı koruma hizmetidir
c) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir
d) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir
e) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir
36. İç kanaması olan yaralıya ilk yardım uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

a) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
b) Şok pozisyonu verilir
c) 112 acil yardım aranır
d) Üzeri örtülerek sıcak tutulur
e) Hareket ettirilmez
37. Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur?

a) Omurgada
b) Dirsekte
c) Kalçada
d) Kafatasında
e) Bilekte
38. “İnsanlar bir şeyi ifade etmek için toplanmışlardır. Belli duyguları açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır. Parti, dans grupları vb” ifadesi hangi tür kalabalık çeşididir?

a) Dinleyici kalabalıklar
b) Kızgın kalabalıklar
c) Önceden planlanmış toplantılar
d) İrade kalabalıkları
e) Dini hizmete yönelik kalabalıklar
39. Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın özelliklerinden biri değildir?

a) Dinamiktir, hareketlidir
b) Kanunlarda suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerdir
c) Oluşan ve olağan dışı bir durum
d) Hayatın akışını etkileyen ve değiştiren bir durum
e) Olağan bir durum
40. Hararet ve şok tesiriyle, bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak, çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm bileşim ve karışımlara ne denir?

a) Bomba
b) İnfilaklı fitil
c) Patlayıcı madde
d) Patlama
e) Kapsül
41. ‘Bir insanı yargılamadan once, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın’ atasözü hangi süreci ifade etmektedir?

a) İleti
b) Sempati
c) Motivasyon
d) Empati
e) Yardımseverlik
42. Özel güvenlik birimlerive görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında, _____ görevli ve yetkilidir.

a) Suça el koymakla
b) Suçun devamını önlemekle
c) Şüpheliyi tespit ve yakalamakla
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafazayla
e) Hepsi
43. Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur?

a) İşkence
b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Hiçbiri
44. Özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İl sınırları içerisinde, her yerde
b) Görevli oldukları süre içerisinde, her yerde
c) Görev alanlarında, görev süresince
d) Her zaman her yerde
e) Görev alanına bakılmaksızın, görev süresince
45. Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a) Önyargılardan uzak, etkin bir dinleme
b) Konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olma
c) Mesajı gönderen kişiyi önceden tanıma
d) Kaynak ve alıcının ortak deneyimlere sahip olması
e) Kaynak ve alıcının aynı mekânda bulunması
46. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Telefon
b) Gazete
c) Televizyon
d) Radyo
e) Dergi
47. Aşağıdaki cihazların hangisi kapalı devre televizyon sisteminde kullanılan cihazlardan biri değildir?

a) Kamera
b) Monitör
c) Switcher
d) Quad
e) Proximity okuyucular
48. Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmelidir
c) En az 2 kişi ile yapılmalıdır
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalıdır
e) Hepsi
49. Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?

a) Makam aracının arka sağ koltuğu
b) Makam aracının ön sağ koltuğu
c) Takip aracının arka sağ koltuğu
d) Takip aracının ön sol koltuğu
e) Hiçbiri
50. Herhangi bir işi veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dâhilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?

a) Tutanak tutma
b) Not alma
c) İfade alma
d) Özet çıkarma
e) Rapor yazma
51. Eşkâl tanımında aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha öncedir?

a) Saç uzunluğu
b) Pantolon
c) Ayakkabı
d) Kişinin değiştirilemeyen fiziksel özellikler
e) Ayakkabı rengi
52. Zehirlenmelerde hastayı kusturmanın sakıncalı olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilinç kapalı ise
b) Asit, baz, deterjan gibi yakıcı maddeler içilmişse
c) Petrol ürünü içilmişse
d) Mantar zehirlenmesi ise
e) Tuz ruhu içilmişse
53. Aşağıdakilerden hangisi olayları başlatma usulleri safhalarındandır?

a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşmalar yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Hepsi
54. Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

a) Normal solunum yapanlara
b) Kalbi düzensiz çalışanlara
c) Solunumu 3-5 dk önce durmuş olanlara
d) Solunumu düzensiz olanlara
e) Hepsi
55. Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek amacı ile kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Ekip düzeni
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri
56. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?

a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi
57. Posta veya kargoyla gelmiş olan paketin, paket bomba olabileceği nasıl anlaşılır?

a) Dengeli olup, olmadığından
b) Ağırlığından
c) Kokusundan
d) Üzerindeki yağ lekelerinden
e) Hepsi
58. Teneffüs yoluyla, ağızdan ve damar içine enjekte edilerek kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ecstasy
b) Eroin
c) Esrar
d) Captagon
e) Tiner
59. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?

a) İstenildiğinde her zaman
b) Taksirli bir suç işlediğinde
c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiçbir zaman
60. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir?

a) Özel güvenlik komisyonu
b) İl idare kurulu
c) Hâkim
d) Kolluk amiri
e) Belediye Meclisi
61. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından değildir?

a) Paylaşmak
b) Haberleşmek
c) Var olmak
d) Arkadaş edinmek
e) Etkilemek ve yönlendirmek
62. Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?

a) Deprem
b) Sel
c) Yangın
d) Kasırga
e) Yanma
63. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden değildir?

a) Saldırganlık veya kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar
d) Sinirlilik
e) Konuşkanlık
64. X -Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

a) 75 cm
b) 90 cm
c) 110 cm
d) 50 cm
e) Fark etmez
65. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?

a) Koruma tedbirlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek
b) Olay yerinde bulunan tanıkların ifadelerini almak
c) Olay yerinin orijinal halini korumak
d) Olay yerinde delilleri tespit etmek
e) Olay yerindeki delilleri toplamak
66. Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerinde resmi konvoy düzenini oluşturan araçlardan değildir?

a) Motosikletli ekip
b) Öncü koruma aracı
c) İtfaiye aracı
d) Ambulans
e) CAT (Karşı atak timi) takip aracı
67. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Görülebilir yara izleri
c) Boyu
d) Psikolojik durumu
e) Cinsiyeti
68. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma (boğma uygulanarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanamayı durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Basınçlı kan durdurma
b) Kanamada tespit uygulaması
c) Atel uygulaması
d) Turnike uygulaması
e) Hiçbiri
69. Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?I Yanma ile yaymaII Patlama ile yaymaIII Sıkıştırılmış aerosol ile yayma

a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) Yalnızca III
d) Yalnızca I ve II
e) Hepsi
70. Aşağıdaki durumlardan hangisinde çember düzeni kullanılmaz?

a) Bir şahsın korunmasında
b) Bir grubun korunmasında
c) Grubun dağıtılmasında
d) Grubun gözaltına alınmasında
e) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
71. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?

a) Can ve mal güvenliğini sağlar
b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır
c) Tanıkları belirler
d) Olay yerinde delilleri tespit eder
e) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir
72. Aşağıdakilerden hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?

a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depoları
e) Hiçbiri
73. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılamaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır
74. İletişim sürecinde mesajı gönderen kişi, kurum ya da araca ne ad verilir?

a) Alıcı
b) Kaynak
c) Hedef
d) Kanal
e) Geri bildirim
75. El detektörü hangi sistemi desteklemek için kullanılır?

a) Parmak izi okuyucu
b) Dikenli tel
c) Kapı detektörü
d) Kapalı devre TV
e) Alarm
76. Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?

a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri
77. Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?

a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5
78. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bagajlardaki gizlenmiş, patlayıcı cisimleri bulmak
b) Bagajların hızlı bir şekilde kontrolünü sağlamak
c) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
d) Yasa dışı cisimlerin içeri sokulma girişimlerine karşı caydırıcılık sağlamak
e) Hepsi
79. Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) Problemin doğru tanımlanması
b) Problemle ilgili yeterli bilgi sahibi olunmasına
c) Farklı çözüm önerilerinin üretilmesine
d) Mevcut seçeneklerin uygulanmaya konulup değerlendirilmenin yapılmasına
e) Hepsi
80. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?

a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Suç kovuşturma
e) Olay yerini ve delilleri koruma
81. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?

a) Korkular
b) Ön kabuller
c) Kendini tanımak
d) İsim takmak
e) Ben-merkezcilik
82. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ve kapsamı içinde yer almaz?

a) Hayat kurtarmak
b) İyileşmeyi kolaylaştırmak
c) İlaç kullanmak
d) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
e) Elimizdeki ve çevredeki malzemeleri kullanmak
83. İl sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin idari amiri kimdir?

a) İl emniyet müdürü
b) İçişleri Bakanı
c) Vali
d) Kaymakam
e) Hiçbiri
84. Aşağıdakilerden hangisi olay yerindeki maddi delilleri etkileyen faktörlerdendir?

a) Mağdur ve mağdur yakınları
b) Hava koşulları
c) Basın mensupları
d) Sanık ve sanık yakınları
e) Hepsi
85. Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

a) Multıplexer kullanarak
b) Quad kullanarak
c) Görüntüleri video kayıt cihazına kaydederek
d) Pan-tilt motor kullanarak
e) Kamera lensinin focus, iris ve zoom ayarını yaparak
86. Aşağıdakilerden hangisi OC gazının etkileri arasında yer almaz?

a) Göz yaşarması
b) Aşırı tükürük ve salya ifrazı
c) Göğüste sıkışma hissi
d) Nefes darlığı
e) Burunda tahriş
87. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

a) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Devam eden olaya müdahale etmek
88. Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tören alanları
b) Kamu kuruluşu binaları
c) Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri
d) Toplu taşım araçları
e) Hepsi
89. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biridir?

a) Kısa sürede durdurulur
b) Sızıntı şeklindedir
c) Kalp ritmi ile uyumlu değildir
d) Koyu kırmızı renktedir
e) Pıhtılaşma süresi uzun olduğundan kanama süresi uzundur
90. Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılırII Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilirIII Çevresi emniyete alınırIV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilirV Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III
91. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

a) Kişi korumalarında
b) Sahne gösterilerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde
92. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin yapması gereken hususlardan biri değildir?

a) Devam etmekte olan olaya müdahale edilir ve kontrol altına alınır
b) Yaralıları olay yerinde muhafaza eder
c) Olay yerinde yaralı varsa ambulans istenir
d) Kapalı veya tehlikeli yerlerde kalan kişiler tahliye edilir
e) Olay derhal genel kolluk birimlerine ihbar edilir, uzman ekiplerin gelmesi sağlanır
93. Özel güvenlik görevlisine “kimlik sorma yetkisi” veren yasal dayanak hangisidir?

a) Kimlik Bildirme Kanunu
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) Borçlar Kanunu
d) Türk Ceza Kanunu
e) Hepsi
94. Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?

a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri
95. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?

a) CCTV
b) El detektörleri
c) Beton bariyerler
d) Mektup kontrol cihazları
e) Kapalı devre görüntüleme sistemleri
96. Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
97. Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmeye ve onların ilgisini kazanmaya ne ad verilir?

a) Slogan
b) Açıklama
c) Propaganda
d) Bildiri
e) Hiçbiri
98. Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?

a) Otomatik silah kullanılmıştır
b) Kovan cesette kalmıştır
c) Toplu tabanca kullanılmıştır
d) Yarı otomatik silah kullanılmıştır
e) Hepsi
99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak
d) Sanığı gözaltına almak
e) Suç delillerini muhafaza etmek
100. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir?

a) Çok konuşma
b) Aşırı heyecan
c) Adale gevşemesi
d) Hareketliliğin artması
e) Aşırı terleme
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...